FB
23.05.2014

Zveřejňování údajů účetní závěrky

Myš

Účetní závěrku podnikatelských subjektů tvoří rozvaha (bilance), výkaz zisku a ztráty a příloha, která vysvětluje a doplňuje informace obsažené v rozvaze a výkazu zisku a ztráty. Účetní závěrka může zahrnovat i přehled o peněžních tocích nebo přehled o změnách vlastního kapitálu. Účetní jednotky sestavují účetní závěrku v plném rozsahu, jsou-li akciovými společnostmi nebo mají-li povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, jinak je možné závěrku sestavit ve zjednodušeném rozsahu.

Výroční zpráva

Účetní jednotky, které musí mít účetní závěrku ověřenu auditorem, vyhotovují výroční zprávu, kterou ukládají do sbírky listin vedené příslušným rejstříkovým soudem (viz § 66 zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob) a zveřejňují ji. Výroční zpráva je dokument, který podává informaci o vývoji společnosti za fiskální rok. Společnost prostřednictvím výroční zprávy informuje o finanční situaci, podnikatelské činnosti a výsledcích hospodaření za uplynulé účetní období a o vyhlídkách budoucího vývoje finanční situace, podnikatelské činnosti a očekávaných výsledků hospodaření. Jejím účelem je uceleně, vyváženě a komplexně informovat o vývoji výkonnosti, činnosti a stávajícím hospodářském postavení.

Zveřejňování údajů do sbírky listin obchodního rejstříku

Zveřejňování údajů účetní závěrky upravuje § 21 odst. a) zákona o účetnictví. Povinnost zveřejnit účetní závěrku (a výroční zprávu v případě povinného sestavování) se týká právnických i fyzických osob, které se zapisují do obchodního rejstříku, nebo těch účetních jednotek, kterým tuto povinnost stanoví zvláštní právní předpis.

Účetní jednotky zveřejňují účetní závěrku v rozsahu, v jakém byla sestavena (v plném nebo zjednodušeném rozsahu).

Lhůta ke zveřejnění je zákonem o účetnictví dána pouze pro auditované závěrky, a to ve lhůtě 30 dnů poté, co jsou splněny podmínky:

Nejzazší termín ke zveřejnění je do konce bezprostředně následujícího účetního období bez ohledu na to, zda byla závěrka uvedeným způsobem schválena.

Zveřejnění účetní závěrky se pro účetní jednotky, které se zapisují do obchodního rejstříku, provede uložením do sbírky listin (§ 66 zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob).

Povinnost zveřejnění se týká všech informací účetní závěrky i výroční zprávy s výjimkou těch, na které se vztahuje utajení podle zákona o ochraně utajovaných skutečností.

Zveřejnění v Obchodním věstníku

Auditované společnosti mají povinnost zveřejnit účetní závěrku rovněž v Obchodním věstníku (§ 3018 NOZ).