19.04.2014

Změny v sociálním zabezpečení OSVČ od 1. 1. 2014

Myš

Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení

V důchodovém pojištění OSVČ nastává od 1. 1. 2014 zásadní změna při posuzování výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti (SVČ). Ta je nově považována za vedlejší v těch kalendářních měsících, v nichž byla SVČ vykonávána aspoň po část měsíce, a přitom alespoň po část této doby trvaly skutečnosti považované za důvody pro výkon vedlejší SVČ. Stane-li se OSVČ v roce 2014 zaměstnancem (zákonem uznatelný důvod pro výkon vedlejší činnosti) od 15. ledna, může být podle nových předpisů považována za OSVČ vedlejší už od 1. 1. 2014, pokud vedlejší činnost od tohoto data oznámí. Za OSVČ vykonávající vedlejší činnost může být považována i OSVČ, která je účastna nemocenského pojištění OSVČ. Podmínka, která určovala, že OSVČ, která je účastna nemocenského pojištění, nemůže být považována za OSVČ vykonávající vedlejší činnost, přestože trvaly důvody pro vedlejší činnost, je od 1. 1. 2014 zrušena.

S účinností od 1. 1. 2014 se mění podmínky pro stanovení maximálního měsíčního základu nemocenského pojištění. OSVČ si i nadále určuje měsíční základ nemocenského pojištění svou platbou. Podle § 5b odst. 3 zákona č. 589/1992 Sb., ve znění platném od 1. 1. 2014, však měsíční základ nemůže být nižší než dvojnásobek částky rozhodné podle předpisů o nemocenském pojištění pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění (5 000 Kč) a zároveň nemůže být vyšší než částka rovnající se průměru, který z určeného (vypočteného) vyměřovacího základu na posledním přehledu o příjmech a výdajích (dále jen „přehled“) připadá na jeden kalendářní měsíc výkonu činnosti, přičemž k přehledu staršímu tří let se nepřihlíží. Je-li vypočtený průměr nižší než minimální měsíční základ, je měsíční základ roven minimálnímu měsíčnímu základu, tzn. 5 000 Kč a platba pojistného na nemocenské pojištění nemůže být vyšší, než 115 Kč. Byla-li v kalendářním roce, za který je naposledy podán přehled a který bezprostředně předchází roku, ve kterém se platí pojistné na nemocenské pojištění, činnost zahájena (znovuzahájena), lze průměr určeného (vypočteného) vyměřovacího základu použít jen v případě, že činnost byla vykonávána alespoň ve čtyřech kalendářních měsících. Nelze-li určit maximální měsíční vyměřovací základ z naposledy podaného přehledu, rovná se polovině průměrné mzdy platné pro daný kalendářní rok. V roce 2014 je to částka 12 971 Kč a platba pojistného stanovená sazbou 2,3 % činí 299 Kč.

Výše uhrazených záloh na důchodové pojištění v roce 2014 nemá již vazbu na výši měsíčního základu nemocenského pojištění ani na výši ročního vyměřovacího základu za rok 2014.

Případné přeplatky na pojistném na nemocenské pojištění nad maximální výši měsíčního základu, vypočtenou dle nově stanovených pravidel, se vrací po podání přehledu za kalendářní rok, ve kterém přeplatek vznikl. Výše nemocenského se stanovuje podle uhrazené platby pojistného na nemocenské pojištění, avšak nejvýše ze zákonného maxima vypočteného z určeného vyměřovacího základu na naposledy podaném přehledu o příjmech a výdajích (v daném případě 10 000 Kč, bylo-li uhrazeno pojistné ve výši 230 Kč).

Níže uvedené příklady ilustrují nejčastější způsob stanovení maximálního vyměřovacího základu pro měsíční platbu pojistného na nemocenské pojištění od 1. 1. 2014.

PŘÍKLAD 1

OSVČ vykonává hlavní činnost nepřetržitě od 1. 1. 2000, v roce 2012 nebyla žádný měsíc nemocná a podle podaného přehledu za rok 2012 byla ve ztrátě. Určený vyměřovací základ za rok 2012 si stanovila pouze v minimální výši 75 420 Kč. Maximální měsíční základ nemocenského pojištění (NP) od ledna 2014 činí 6 285 Kč (75 420 : 12 = 6 285) a maximální měsíční platba pojistného činí 145 Kč.

V březnu 2014 podala tato OSVČ přehled za rok 2013 a určila si vyměřovací základ za rok 2013 ve výši 120 000 Kč. Z tohoto určeného vyměřovacího základu je povinna zaplatit pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Od března 2014 činí maximální měsíční základ NP této OSVČ 10 000 Kč a maximální platba pojistného činí 230 Kč.

OSVČ tedy může platit pojistné na NP za leden a únor 2014 nejméně 115 Kč a nejvýše 145 Kč a od března 2014 (měsíc podání přehledu za rok 2013) v rozmezí 115 Kč až 230 Kč.

PŘÍKLAD 2

OSVČ vykonává vedlejší činnost z důvodu zaměstnání od 1. 1. 2012 (12 měsíců), podle skutečností uvedených v přehledu za rok 2012 i 2013 nedosáhla rozhodné částky pro povinnou účast na důchodovém pojištění (DP) a ani se k účasti na DP nepřihlásila. Od 1. ledna 2014 se přihlásila k účasti na NP. Za rok 2012 si uvedla v přehledu určený vyměřovací základ 0 Kč (pojistné na DP neplaceno z důvodu neúčasti na DP). Maximální měsíční základ od ledna 2014 činí 5 000 Kč, rovná se minimálnímu vyměřovacímu základu.

Tato OSVČ by si měla platit měsíční pojistné ve výši 115 Kč, pokud by platila více, tak se k částce nad 115 Kč při výpočtu nemocenského nepřihlíží, přeplatek na uhrazeném pojistném bude vyčíslen až po podání přehledu za rok 2014.

PŘÍKLAD 3

OSVČ vykonávala vedlejší činnost od 1. 1. 2012 do 31. května 2012 (byla nezaopatřeným dítětem) a od 1. 6. 2012 vykonávala již jen hlavní činnost. V roce 2012 nebyla žádný měsíc nemocná a podle podaného přehledu za rok 2012 byla ve ztrátě, určený vyměřovací základ za rok 2012 si stanovila pouze v minimální výši z výkonu hlavní činnosti po dobu 7 měsíců ve výši 43 995 Kč.

Maximální měsíční základ NP od ledna 2014 činí zákonem určené minimum 5 000 Kč, protože vypočtený maximální měsíční základ činí 3 666,25 Kč (43 995 / 12 = 3 666,25), je tedy nižší než minimální měsíční základ nemocenského pojištění pro rok 2014. Minimální měsíční základ bude platný až do měsíce předcházejícího měsíci, ve kterém bude podán přehled za rok 2013.

PŘÍKLAD 4

OSVČ zahájila činnost a zároveň se přihlásila k NP od 1. 10. 2012, činnost ukončila k 31. 12. 2012. Určený vyměřovací základ za rok 2012 si stanovila ve výši 60 000 Kč.

Znovu zahájila činnost včetně nemocenského pojištění od 1. 6. 2013 a ukončila ji 15. 8. 2013. Určený vyměřovací základ za rok 2013 si stanovila ve výši 60 000 Kč.

Při opětovném zahájení činnosti s nemocenským pojištěním v roce 2014 bude maximální vyměřovací základ do podání přehledu za rok 2013 činit 20 000 Kč (z určeného vyměřovacího základu z přehledu za rok 2012, 60 000 : 3 = 20 000), maximální měsíční platba pojistného činí 460 Kč. Podmínka výkonu činnosti alespoň po dobu 4 měsíců se nesleduje, protože se nejedná o rok, který bezprostředně předchází roku 2014, v němž se pojistné na nemocenské pojištění platí.

Od měsíce podání přehledu za rok 2013 je však VZ stanoven z ½ průměrné mzdy. Z naposledy podaného přehledu za rok 2013 nelze určit maximální vyměřovací základ, protože činnost byla v tomto roce zahájena a vykonávána pouze po dobu 3 měsíců a jedná se o rok bezprostředně předcházející roku 2014, ve kterém se platí nemocenské pojištění. Nelze-li určit maximální měsíční vyměřovací základ z naposledy podaného přehledu, rovná se polovině průměrné mzdy platné pro daný kalendářní rok. V roce 2014 je to částka 12 971 Kč a platba pojistného stanovená sazbou 2,3 % činí 299 Kč.

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Dejte nám prosím vědět, která data nám a našim partnerům dovolíte zpracovat.


Technická data

Trvale zapnuto

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.

Analytické a statistické údaje

Analytické a statistické údaje nám pomáhají pochopit, jaké funkce jsou vaše oblíbené, co nám na webu nefunguje, jaké zařízení pro prohlížení stránek používáte a mnoho dalších.

Marketingové údaje

Marketingová data nám prozradí, na které reklamy jste klikli nebo jak jsou naše kampaně na sociálních sítích úspěšné.