FB
05.12.2022

Změny v daních v roce 2023 - daň z přidané hodnoty

Myš

Novela zákona vyšla ve sbírce zákonů 2.12.2022. Od 1.1.2023 se mění §6 zákona DPH, plátcem se stane osoba, která překročí obrat 2 mil. Kč za 12 bezprostředně předcházející po sobě jdoucích kalendářních měsíců. 


Výstup z registrace DPH – v přechodných ustanoveních je uvedeno, že plátce DPH, který přesáhl 1 mil. Kč, ale nepřesáhl 2 mil. Kč může do 5 kalendářních dnů od zveřejnění ve sbírce zákonů požádat o zrušení registrace. A přestává být plátcem dnem následujícím po dni oznámení rozhodnutí o zrušení registrace, ale nejdříve dnem platnosti tohoto zákona. Např. dne 2.12.2022 je zveřejněna novela ve sbírce zákonů, do 7.12.2022 musí podat plátce požádat o zrušení registrace. Pokud se správce daně zašle rozhodnutí o zrušení registrace například 28.12.2022, tak plátce přestává být registrovanou osobou od 1.1.2023. 


Pokud plátce podá řádně a včas kontrolní hlášení a správce daně ho vyzve k doplnění, potvrzení nebo ke změně, pak musí podat následné kontrolní hlášení, a to nově tedy do 17 dnů ode dne dodání výzvy do datové schránky bez ohledu na okamžik přihlášení do datové schránky (§101g). 


Pokud plátce nepodá kontrolní hlášení ve stanovené lhůtě jsou nastaveny následující pokuty:


a) 1 000,- Kč 1 000 Kč, pokud jej dodatečně podá, aniž by k tomu byl vyzván,
b) 10 000 Kč, pokud jej podá v náhradní lhůtě poté, co k tomu byl správcem daně vyzván,
c) 30 000 Kč, pokud jej nepodá na základě výzvy ke změně, doplnění či potvrzení údajů uvedených v podaném kontrolním hlášení, nebo
d) 50 000 Kč, pokud jej nepodá ani v náhradní lhůtě.


Podle novely bude výše pokuty podle b) až d) poloviční, pokud je plátce fyzickou sobou a její zdaňovací období je čtvrtletní. Nebo s jedná o s. r. o., která má jednoho společníka, společník je fyzickou osobou a s. r. o. je čtvrtletním plátcem. Povinnost pokuty nevzniká, pokud v daném kalendářním roce došlo u plátce při podání kontrolního hlášení poprvé k prodlení.

Povinnost pokuty nevzniká, pokud v daném kalendářním roce došlo u plátce při podání kontrolního hlášení poprvé k prodlení.