FB
26.11.2015

Zahraniční cestovní náhrady a souběh s tuzemskými cestovními náhradami

Myš

Zdroj: zákoník práce, www.penize.cz, www.finance.cz, www.kodap.cz, www.mesec.cz

Podle zákoníku práce mají zaměstnanci vyslaní na zahraniční pracovní cestu zaměstnavatelem nárok na cestovní náhrady (ve výši prokázané zaměstnancem). Zaměstnanec má nárok na základní sazbu zahraničního stravného. Výše zahraničního stravného se pak počítá ze sazby stanovené pro stát, ve kterém je stráveno nejvíce času v daném dni.

Zaměstnanci vzniká nárok na zahraniční stravné v plné výši při pracovní zahraniční cestě v trvání delší než 18 hodin, 2/3 stravného trvá-li tato cesta déle než 12 hodin a méně než 18 hodin a 1/3 stravného trvá-li tato cesta 12 hodin a alespoň 1 hodinu nebo déle než 5 hodin, pokud vznikne za tuzemskou část pracovní cesty nárok na tuzemské stravné.

Zaměstnanci v rámci zahraniční pracovní cesty může být vyplaceno kapesné až do výše 40 % zahraničního stravného.

Souběh nároku na tuzemské a zahraniční stravné
Zahraniční pracovní cesta se skládá z tuzemské a zahraniční části. Za tuzemskou část této pracovní cesty vám přísluší stravné jako při tuzemské pracovní cestě, přičemž doby před výjezdem z ČR a po návratu do ČR v tomtéž kalendářním dni se sčítají.

Trvá-li doba strávená mimo území ČR méně než 1 hodinu, zahraniční stravné se neposkytuje. Doby strávené mimo území ČR, které trvají 1 hodinu a déle při více zahraničních pracovních cestách v jednom kalendářním dni, se pro účely zahraničního stravného sčítají. Doby, za které vám nevznikne právo na zahraniční stravné, se připočítávají k době rozhodné pro poskytnutí tuzemského stravného.

Pro určení výše zahraničního stravného je rozhodující celková doba strávená v kalendářním dni v zahraničí a základní sazba zahraničního stravného platná pro stát, ve kterém jste byli v kalendářním dni nejdéle. Významnou roli proto hraje nejen okamžik přechodu státní hranice ČR, ale také okamžiky případných přechodů hranic mezi jinými státy.

Vybrané zahraniční sazby stravného:

 

Země 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Německo 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR
Nizozemsko 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR
Norsko 55 EUR 55 EUR 55 EUR 55 EUR 55 EUR 55 EUR
Polsko 35 EUR 35 EUR 35 EUR 35 EUR 35 EUR 35 EUR
Portugalsko a Azory 40 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR
Rakousko 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR
Rumunsko 35 EUR 35 EUR 35 EUR 35 EUR 35 EUR 35 EUR
Rusko 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR
Řecko 40 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR
Slovensko 30 EUR 30 EUR 30 EUR 35 EUR 35 EUR 35 EUR
Slovinsko 35 EUR 35 EUR 35 EUR 35 EUR 35 EUR 35 EUR
Španělsko 40 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR
Švédsko 50 EUR 50 EUR 50 EUR 50 EUR 50 EUR 50 EUR
Švýcarsko 75 CHF 75 CHF 75 CHF 75 CHF 75 CHF 75 CHF
Ukrajina 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR
Velká Británie 40 GBP 40 GBP 40 GBP 40 GBP 40 GBP 40 GBP