FB
27.02.2020

Vyúčtování daně ze závislé činnosti a daně vybírané srážkou

Myš

Daňový subjekt, který zúčtoval nebo vyplatil příjmy ze závislé činnosti, musí být registrován jako plátce daně z příjmů ze závislé činnosti, popř. jako plátce daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně. 

V obou případech musí plátce po uplynutí zdaňovacího období podat místně příslušnému správci daně vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti nebo vyúčtování daně vybírané srážkou a to i v situaci, kdy v daném zdaňovacím období plátce daně žádné příjmy nezúčtoval nebo nevyplatit (pokud je tedy plátce k uvedeným daním registrován, podává vyúčtování vždy).


Termíny pro podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti jsou upraveny v Zákoně o daních z příjmů. Vyúčtování je třeba podat do konce druhého měsíce po skončení zdaňovacího období. Častější variantou je, že plátce daně toto vyúčtování podává elektronicky, v tomto případě je lhůta prodloužena a vyúčtování se může podat do 20. března 2020.


Termíny pro podání vyúčtování daně vybírané srážkou nejsou v Zákoně o daních z příjmů nijak specifikovány, platí tedy obecná ustanovení Daňového řádu tykající se této problematiky a vyúčtování se tak podává do konce třetího měsíce po konci zdaňovacího období, tj. do 1. dubna 2020. Pokud na základě vyúčtování vznikne doplatek daně, je tento splatný ve lhůtě stanovené pro podání vyúčtování, tedy též do 1. dubna 2020.


Do vyúčtování daně vybírané srážkou se mimo výše uvedené zahrnují např. příjmy plynoucí z podílu na zisku, vypořádací podíly, podíly na likvidačním zůstatku obchodní korporace a mnoho dalších příjmů. Pokud plátce vyplácí příjmy jak fyzickým, tak právnickým osobám, je třeba podat dvě samostatná vyúčtování.


Na veškeré typy podání souvisejících s daní z příjmu fyzických osob a případné zpracování těchto vyúčtování je pak pochopitelně možné využít služeb naší daňové kanceláře.