FB
03.01.2020

Výše minimálních záloh na sociální a zdravotní pojištění v roce 2020

Myš

Sociální pojištění 


Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) musí měsíčně platit zálohy na pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti alespoň v minimální výši. Ta je odvozena od průměrné mzdy, která v roce 2020 činí 34 835 Kč. Minimální výši měsíční zálohy vypočteme jako 29,2 % jedné čtvrtiny průměrné mzdy, v roce 2020 jde o částku 2 544 Kč
Minimální výše zálohy pro osoby, které samostatnou výdělečnou činnosti vykonávají jako činnost vedlejší, činí v roce 2020 1 018 Kč a je vypočtena jako 29,2 % jedné desetiny průměrné mzdy. Pokud je OSVČ účastna také nemocenského pojištění, musí v roce 2020 platit zálohu alespoň ve výši 2,1 % z minimálního vyměřovacího základu stanoveného státem (6 000 Kč), tedy částku 126 Kč. 


Záloha za daný měsíc je splatná vždy nejpozději na konci měsíce, ke kterému se záloha vztahuje. Například záloha za leden 2020 je splatná od 1.1.2020 do 31.1.2020. 
Výše minimálních záloh se změní až po podání Přehledu o příjmech a výdajích za rok 2019. Ten jsou OSVČ povinny podat do jednoho měsíce ode dne, kdy mají povinnost podat daňové přiznání. Novou výši zálohy je pak potřeba platit od měsíce následujícího po měsíci, kdy byl nebo měl být Přehled o příjmech a výdajích podán. Například pokud má OSVČ povinnost podat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob do 1.4.2020, pak je povinna Přehled o příjmech a výdajích podat do 1.5.2020 (resp. 4.5.2020) a první záloha v nové výši se platí za červen 2020 a je splatná 30.6.2020. Pokud by byl Přehled o příjmech a výdajích podán například v únoru 2020, pak se nová výše zálohy platí již za březen 2020. Pokud však z Přehledu o příjmech a výdajích vyplyne nižší vyměřovací základ oproti předchozímu období, platí nová výše zálohy již od měsíce, v němž byl Přehled o příjmech a výdajích podán. 

Zdravotní pojištění 


Minimální výše záloh OSVČ na zdravotní pojištění se stejně jako u pojištění sociálního odvozuje od průměrné mzdy, přesněji řečeno je minimálním vyměřovacím základem jedna polovina průměrné mzdy. V roce 2020 činí tedy minimální měsíční záloha 2 352 Kč (13,5 % z jedné poloviny průměrné mzdy). 
Platba minimálních záloh se týká také osob bez zdanitelných příjmů (osoba, která není zaměstnancem, OSVČ, nebo státním pojištěncem), pro které je minimálním měsíčním vyměřovacím základem minimální mzda. Ta činí v roce 2020 14 600 Kč, osoby bez zdanitelných příjmů jsou tedy měsíčně povinny platit zálohy alespoň ve výši 1 971 Kč. Stejný minimální vyměřovací základ platí pro zaměstnance. Pro státní pojištěnce, za které platí zdravotní pojištění stát, je minimálním vyměřovacím základem částka 7 903 Kč stanovená státem, a tedy minimální výše měsíční zálohy činí 1 067 Kč. 
Záloha za daný měsíc je splatná vždy nejpozději do 8. dne měsíce následujícího po měsíci, ke kterému se záloha vztahuje. Například záloha za leden 2020 je splatná od 1.1.2020 do 8.2.2020 (resp. 10.2.2020). 
Novou výši zálohy na zdravotní pojištění je ale třeba platit již u lednové zálohy, tj. od začátku roku 2020, nikoli až po podání Přehledu o příjmech a výdajích jako je tomu u sociálního pojištění.