FB
18.12.2014

Vybrané změny daňového řádu od 1.1.2015

Myš

Zdroj: novela zákona č.267/2014 Sb. (Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů)

Od 1. 1. 2015 dochází k poměrně rozsáhlé novele daňového řádu. Vybíráme pro Vás následující změny...

1. Dle § 24 odst. 4 v případě, kdy je pro jednání statutárního orgánu právnické osoby vyžadováno společné jednání více osob, může jednat jejím jménem kterýkoliv člen tohoto statutárního orgánu – tedy v téže věci může jménem právnické osoby současně jednat jen jedna fyzická osoba.

2. Je doplněno nové ustanovení - § 247 a) - pokuta za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy. Z výše uvedeného ustanovení vyplývá následující:

3. § 254 a) stanovuje v případě, že postup k odstranění pochybností vztahující se k řádnému daňovému tvrzení nebo dodatečnému daňovému tvrzení, ze kterého vyplývá, že daňovému subjektu má vzniknout daňový odpočet, trvá déle než 5 měsíců, náleží daňovému subjektu úrok z daňového odpočtu stanoveného správcem daně. Úrok z daňového odpočtu daňovému subjektu náleží ode dne následujícího po uplynutí 5 měsíců ode dne zahájení postupu k odstranění pochybností, který trvá déle než 5 měsíců, do dne vrácení daňového odpočtu nebo jeho použití na úhradu nedoplatku, nejpozději však do uplynutí lhůty pro jeho vrácení. Úrok z daňového odpočtu odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou, zvýšené o 1 procentní bod, platné pro první den příslušného kalendářního pololetí.

4. V § 252 odst. 2 bude zrušeno „zastropování“ úroku z prodlení 5 lety z prodlení.

5. V § 259 a), 259 b) a 259 c) v těchto nových ustanovení bude za určitých podmínek dána možnost o prominutí penále, úroku z prodlení a z posečkání. Generální finanční ředitelství připravuje stanovisko k aplikaci těchto ustanovení.