Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací
Souhlasím

Vybrané změny daňového řádu od 1.1.2015

Vybrané změny daňového řádu od 1.1.2015

Zdroj: novela zákona č.267/2014 Sb. (Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů)

Od 1. 1. 2015 dochází k poměrně rozsáhlé novele daňového řádu. Vybíráme pro Vás následující změny...

1. Dle § 24 odst. 4 v případě, kdy je pro jednání statutárního orgánu právnické osoby vyžadováno společné jednání více osob, může jednat jejím jménem kterýkoliv člen tohoto statutárního orgánu – tedy v téže věci může jménem právnické osoby současně jednat jen jedna fyzická osoba.

2. Je doplněno nové ustanovení - § 247 a) - pokuta za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy. Z výše uvedeného ustanovení vyplývá následující:

  • pokutu do 500 000 Kč může správce daně uložit tomu, kdo nesplňuje registrační, ohlašovací nebo jinou oznamovací povinnost stanovenou daňovým zákonem nebo nesplní záznamní nebo jinou evidenční povinnost stanovenou daňovým zákonem.
  • daňový subjekt je povinen uhradit pokutu ve výši 2 000 Kč, pokud učinil podání podle § 72 odst. 1 jinak než elektronicky, ačkoli byl povinen jej učinit elektronicky. Povinnost činit podání elektronicky vyplývá těm subjektům, kteří mají zpřístupněnou datovou schránku. Dle § 74 odst. 4 pokud však vada podání spočívá pouze v tom, že podání bylo učiněno jinak než elektronicky, ačkoliv mělo být učiněno elektronicky, hledí se na něj jako na podání bez vady; to platí pouze pro podání, u nichž tuto skutečnost správce daně předem zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup – bude zveřejněno na www.financnisprava.cz.

3. § 254 a) stanovuje v případě, že postup k odstranění pochybností vztahující se k řádnému daňovému tvrzení nebo dodatečnému daňovému tvrzení, ze kterého vyplývá, že daňovému subjektu má vzniknout daňový odpočet, trvá déle než 5 měsíců, náleží daňovému subjektu úrok z daňového odpočtu stanoveného správcem daně. Úrok z daňového odpočtu daňovému subjektu náleží ode dne následujícího po uplynutí 5 měsíců ode dne zahájení postupu k odstranění pochybností, který trvá déle než 5 měsíců, do dne vrácení daňového odpočtu nebo jeho použití na úhradu nedoplatku, nejpozději však do uplynutí lhůty pro jeho vrácení. Úrok z daňového odpočtu odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou, zvýšené o 1 procentní bod, platné pro první den příslušného kalendářního pololetí.

4. V § 252 odst. 2 bude zrušeno „zastropování“ úroku z prodlení 5 lety z prodlení.

5. V § 259 a), 259 b) a 259 c) v těchto nových ustanovení bude za určitých podmínek dána možnost o prominutí penále, úroku z prodlení a z posečkání. Generální finanční ředitelství připravuje stanovisko k aplikaci těchto ustanovení.

18. Prosinec, 2014

Další novinky

13. Leden, 2020

Omezený provoz pevných telefonních linek

Upozorňujeme všechny naše klienty a partnery, že do 27. 1. 2020 máme z důvodu plánovaného stěhování nefunkční pevné telefonní linky na naší...

Detail novinky
03. Leden, 2020

Výše minimálních záloh na sociální a zdravotní pojištění v roce 2020

Sociální pojištění  Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) musí měsíčně platit zálohy na pojistné na...

Detail novinky