29.02.2016

Vybrané daňové a účetní novinky v roce 2016

Myš

Zdroj: www.financnisprava.cz

Od ledna 2016 dochází k řadě legislativních změn. Základní přehled těch nejvýznamnějších v oblasti daní a účetnictví Vám přinášíme níže.

Navýšení přídělu do FKSP
Na základě rozhodnutí vlády ČR byl novelou vyhlášky č. 114/2002 Sb. navýšen základní příděl do fondu kulturních a sociálních potřeb o půl procentního bodu (tedy na 1,5 %) v roce 2016. Následně bude příděl navýšen o dalšího půl procentního bodu (tedy na 2 %) v roce 2017 a letech následujících. Ostatní důležité změny v zákoně o daních z příjmů a zákoně o rezervách účinné od 1. 1. 2016 V návaznosti na kategorizaci účetních jednotek zavedenou zákonem o účetnictví byl novelizován i zákon o daních z příjmů, aby byl zachován daňový režim při prodeji cenných papírů mikro účetní jednotkou – právnickou osobou. Tito poplatníci budou i nadále při prodeji cenných papírů zahrnovat do základu daně z příjmů nabývací cenu cenného papíru (s výjimkou uvedenou v § 24 odst. 2 písm. w) a ze) zákona o daních z příjmů), i když už cenné papíry nebudou přeceňovat na reálnou hodnotu.
S účinností od 1. 1. 2016 již zákon o daních z příjmů nedefinuje „zřizovací výdaje“ jako nehmotný majetek. Odpisování zřizovacích výdajů zaevidovaných do konce roku 2015 se dokončí podle stávajících předpisů.
Zákon o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů zavádí novou rezervu na nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů (§§ 11a až 11c) uvedených na trh do 1. ledna 2013. Tato rezerva navazuje na povinnost uloženou zákonem o odpadech provozovatelům FVE zajistit financování zpracování, využití a odstranění elektroodpadu ze solárních panelů, a to formou plateb dílčích příspěvků v letech 2014 až 2018. Do základu daně bude celková částka hrazených příspěvků zahrnuta prostřednictvím uvedené rezervy vytvářené v závislosti na době daňového odpisování solárních panelů (§ 30b zákona o daních z příjmů). Jedná se o první daňově uznatelnou rezervu, která se tvoří nezávisle na účetnictví daňového poplatníka. Přechodné ustanovení umožňuje uplatnit předmětnou rezervu již za zdaňovací období započaté v roce 2015. Do tvorby rezervy lze zároveň zahrnout i částku připadající na měsíce zdaňovacího období započatého v roce 2014, ve kterých jsou splněny podmínky pro její tvorbu.

Smlouvy o zamezení dvojímu zdanění
V roce 2015 vstoupily v platnost smlouvy o zamezení dvojímu zdanění s Kolumbijskou republikou a Pákistánskou islámskou republikou. Obě tyto nové smlouvy se začnou aplikovat od roku 2016.
Od tohoto data se bude uplatňovat i Protokol mezi Českou republikou a Belgickým královstvím k dříve sjednané smlouvě o zamezení dvojímu zdanění.

Upřesnění vymezení předmětu daně z pozemků
Pozemek, resp. spoluvlastnický podíl na pozemku, který je součástí jednotky v budově bytového domu, nebude od zdaňovacího období 2016 již zdaňován daní z pozemků, ale bude zohledněn v koeficientu, kterým se upravuje podlahová plocha jednotky pro stanovení základu daně ze staveb a jednotek. Pokud k jednotce v bytovém domě nenáleží žádný podíl na pozemku, upravuje se podlahová plocha jednotky koeficientem 1,20. Pokud k ní náleží podíl na pozemku či více pozemcích, upravuje se podlahová plocha jednotky koeficientem 1,22. Pro jednotky, které jsou v nebytových domech, toto zjednodušení pro výpočet daně neplatí a podíl na pozemku, který je součástí jednotky, je předmětem daně z pozemků. Tyto změny zohlední ve zdaňovacím období 2016 správce daně z moci úřední a poplatníkovi nevzniká z tohoto důvodu povinnost podávat daňové přiznání.
Na rozdíl od stávající právní úpravy, kdy předmětem daně ze staveb a jednotek je pouze celá budova, je-li dokončena či užívána, bude předmětem daně i část budovy (nebo inženýrské stavby uvedené v příloze k zákonu) nebo součást jednotky, je-li dokončená nebo užívaná. Jde o takovou část budovy nebo jednotky, která je schopná samostatného užívání a splňuje všechny požadavky stanovené stavebním povolením. U jednotky může shora uvedená situace nastat pouze v případě, že se jedná o jednotku vymezenou podle občanského zákoníku, tj. jedná se o soubor bytů nebo nebytových prostor.
Dochází k jednoznačnější úpravě při použití základní sazby daně u tzv. podnikatelských staveb a jednotek, ve vazbě na jejich zařazení do obchodního majetku. Má-li podnikatel zařazenu v obchodním majetku podle zákona o daních z příjmů stavbu nebo jednotku, použije se u nich sazba daně stanovená podle příslušného druhu podnikání. Definice obchodního majetku je uvedena v zákoně o daních z příjmů, jde o část majetku poplatníka, o které bylo nebo je účtováno anebo je nebo byla uvedena v daňové evidenci.
Tato změna se nevztahuje na budovy obytného domu a jejich příslušenství a na jednotky samostatně evidované v katastru nemovitostí jde-li o byty, garáže, sklepy či komory.

Ukončení výjimky ze způsobu elektronických podání
Od 1. 1. 2016 už nebudou moci poplatníci (nebo jejich zástupci), kteří mají zpřístupněnou datovou schránku nebo mají zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, podávat přihlášky k registraci, oznámení o změně registračních údajů, žádosti o zrušení registrace, řádná daňová přiznání a dodatečná daňová přiznání, hlášení a vyúčtování datovou zprávou bez uznávaného elektronického podpisu a dodatečně je do 5 dnů potvrzovat v listinné formě tzv. e-tiskopisem. Přechodné období, po které to možné bylo, skončí 31. prosince 2015. Výše uvedená elektronická podání lze od 1. 1. 2016 autorizovat těmito způsoby:
• datovou zprávou podepsanou uznávaným elektronickým podpisem, nebo datovou zprávou odeslanou prostřednictvím datové schránky,
• nebo datovou zprávou s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky.
Možnost potvrzovat elektronická podání tzv. e-tiskopisem zůstává nadále zachována pro některé případy, a to zejména pro podání na DPH.

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Dejte nám prosím vědět, která data nám a našim partnerům dovolíte zpracovat.


Technická data

Trvale zapnuto

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.

Analytické a statistické údaje

Analytické a statistické údaje nám pomáhají pochopit, jaké funkce jsou vaše oblíbené, co nám na webu nefunguje, jaké zařízení pro prohlížení stránek používáte a mnoho dalších.

Marketingové údaje

Marketingová data nám prozradí, na které reklamy jste klikli nebo jak jsou naše kampaně na sociálních sítích úspěšné.