Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací
Souhlasím

Vláda schválila daňový balíček pro rok 2019

Vláda schválila daňový balíček pro rok 2019

Jedná se o soubor novel daňových zákonů, zejména zákona o daních z příjmů, zákona o dani z přidané hodnoty a daňového řádu. Spojením změn do jednoho zákona sleduje Ministerstvo financí cíl zvýšení přehlednosti daňové legislativy a zrychlení legislativního procesu.

Obsah novely:

 

1) NOVELA ZÁKONA O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

a) implementace evropských směrnic ATAD
omezení uznatelnosti nadměrných výpůjčních výdajů
- možnost uplatnit v základu daně výpůjční výdaje pouze do výše 80 mil. Kč nebo 30 % daňové EBITDA (zisk před úroky, zdaněním a odpisy)
- neuznatelné výpůjční výdaje lze převést do dalších zdaňovacích období
zdanění při přemístění majetku bez změny vlastnictví (exit tax)
- zdanění při přemístění (účetním přeřazení) majetku do stálé provozovny nebo ústředí v zahraničí nebo změně daňového rezidentství, pokud Česká republika v důsledku toho ztratí právo zdanit příjem z budoucího prodeje tohoto majetku
- fikce, že došlo k prodeji majetku „sobě samému“ – příjmem je kupní cena, možnost uplatnit výdaje jako při prodeji
zdanění ovládané zahraniční společnosti (controlled foreign company – CFC rules)
- ovládaná zahraniční společnost – má na ní více než 50 % podíl český daňový rezident a nevykonává podstatnou hospodářskou činnost (tzv. prázdné schránky) - příjmy těchto společností se přičítají ovládající společnosti v České republice
důsledky rozdílné právní kvalifikace (hybridní nesoulady)
- řešení odlišné právní kvalifikace jedné právní skutečnosti v různých státech
- zabraňuje např. tomu, aby určitá transakce byla v jednom státě osvobozena od daně, zatímco ve druhém byla uznatelným výdajem (např. jeden stát ji kvalifikuje jako dividendu, druhý jako platbu úroku)
b) úpravy v souvislosti s IFRS 9
▪ nutná novela v důsledku změny oceňování cenných papírů
c) oznamovací povinnost příjmů plynoucích daňovým nerezidentům do zahraničí
▪ rozšíření dosavadní oznamovací povinnosti o odvedené sražené daně z příjmů plynoucích daňovým nerezidentům do zahraničí i na osvobozené příjmy a příjmy, které podle mezinárodní smlouvy nepodléhají zdanění v České republice

 

2) NOVELA ZÁKONA O DANI Z HAZARDNÍCH HER

a) změna způsobu, jakým se v základu daně zohledňují vrácené vklady
▪ cílem je, aby bylo méně často nutné podávat dodatečná daňová přiznání
b) daňové řešení problematiky garantovaných turnajů
▪ reakce na pozměňovací návrh k zákonu o hazardních hrách přijatý v Poslanecké sněmovně, který umožnil vyšší výhry než vklady v případě garantovaných turnajů
▪ pro ochranu výnosu daně bude zakotveno ustanovení, že výhry lze odečíst pouze do výše 95 % vkladů
c) upuštění od zpřísněné informační povinnosti obecních úřadů poskytovat informace správci daně bezodkladně a ponechání pouze obecné úpravy poskytnout informace na vyžádání
▪ předávání informací mezi orgány v oblasti hazardních her je řešeno skrz trojdohodu a informační systém SDSL, zasílání informací správci daně je duplicitní

 

3) NOVELA ZÁKONA O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY

a) implementace unijního práva (směrnice) – poukazy (vouchery) a e-commerce
b) stanovení podrobnějších pravidel pro výpočet nároku na odpočet daně v částečné výši
c) úprava pojmů úplata a ekonomická činnost
d) stanovení základu daně při platbě virtuální měnou (např. bitcoin)
e) rozšíření možnosti uplatnění nároku na odpočet daně při registraci plátce
f) úprava institutu opravy výše daně v případě pohledávky za dlužníkem v insolvenci

▪ stávající úprava v § 44 je nahrazena novými ustanoveními (§ 46 a násl.), která v návaznosti na judikaturu Soudního dvora Evropské unie rozšiřuje tituly, na základě kterých může být základ daně opraven
▪ oprava základu daně v případě reorganizace je v návaznosti na judikaturu podřazena pod úpravu základu daně podle § 42
g) úprava osvobození od daně při dodání lidské krve a jejích složek
▪ osvobození od daně se bude muset vztahovat na dodání plazmy přímo použité pro péči o zdraví nebo k terapeutickým účelům, nikoliv na dodání plazmy určené k průmyslovému využití (např. výroba léků)
h) úprava pokut v souvislosti s kontrolním hlášením
▪ zavedení lhůty 6 měsíců pro vydání platebního výměru na pokutu vzniklou ze zákona a přechodné ustanovení, na jehož základě se tato lhůta uplatní i zpětně na již vzniklé pokuty, čímž je fakticky eliminuje
▪ dělená účinnost: většina od 1. ledna 2019, pár ustanovení od 1. ledna 2021 (legisvakance pro povinnou elektronickou formu podání identifikovaným osobám a omezení možnosti zdanit nájem nemovité věci)

 

4) NOVELA INSOLVENČNÍHO ZÁKONA

▪ potvrzení zapodstatovosti pohledávky státu z titulu opravy výše daně u pohledávek za dlužníky v konkursu (srov. § 44 zákona o dani z přidané hodnoty)
- tato úprava se v návaznosti na novou úpravu opravy základu daně v případě nedobytné pohledávky (§ 46a násl. zákona o dani z přidané hodnoty) rozšiřuje na všechny pohledávky státu vzniklé z toho důvodu
- zároveň dochází k rozšíření zapodstatovosti i na pohledávky státu vzniklé v návaznosti na opravu základu daně z důvodu reorganizace
▪ zpracováno ve spolupráci s Ministerstvem spravedlnosti

 

5) NOVELA ZÁKONA O SPOTŘEBNÍCH DANÍCH

a) úprava ustanovení upravujících tabákové nálepky
▪ primární změna je způsobena potřebou reagovat na unijní implementaci v oblasti zákona o potravinách a tabákových výrobcích
- např. vypuštění úpravy, dle které při otevření jednotkového balení musí dojít k poškození tabákové nálepky
▪ dále dochází např. k rozdělení tabákových výrobků na tabákové výrobky neznačené a tabákové výrobky značené nesprávným způsobem
- tím bude umožněno rozlišovat závažnost porušení při značení tabákových výrobků, což bude rozlišeno z hlediska následných postihů (např. nezdaněné tabákové výrobky se v případě jejich zjištění zdaňují v plné výši, u tabákových výrobků značených nesprávným způsobem bude možné doměřit daň pouze v případě, že náležitosti tabákové nálepky neodpovídají jednotkovému balení, případně pouze uložit pokutu)
b) zdanění zahřívaných tabákových výrobků
▪ vychází se z úpravy spotřební daně z tabákových výrobků (včetně značení), pro zahřívané tabákové výrobky se kromě předmětu daně a sazby daně zakotvuje pouze speciální úprava
▪ úprava zdanění bude účinná od 1. ledna 2019, aplikovat se však bude až od 15. února 2019, aby se odběratelům poskytl dostatečný časový prostor pro získání a nalepení tabákových nálepek
▪ se zahřívanými tabákovými výrobky bez tabákové nálepky se bude moci bez postihu nakládat do 31. července 2019
c) úprava kódů kombinované nomenklatury v návaznosti na prováděcí rozhodnutí EK č. 2018/552
▪ současně se navrhuje zmocňovací ustanovení k budoucí úpravě prostřednictvím nařízení vlády, vydá li Evropská komise další podobné nařízení
d) zahrnutí italské obce Campione d’Italia a italských vod jezera Lugano do celního území unie a do územní působnosti směrnice o obecné úpravě spotřebních daní (na základě zatím pouze návrhu směrnice, transpoziční lhůta však pouze do 1. ledna 2019)
▪ dělená účinnost: část vyhlášením (kombinované nomenklatury), většina od 1. ledna 2019, úprava § 116 odst. 4 ZSPD od 15. února 2019 (důvodem je šesti týdenní lhůta pro odběr tabákových nálepek nového vzoru; stejnou účinnost bude mít i nová vyhláška o tabákových nálepkách)

 

6) NOVELA CELNÍHO ZÁKONA

▪ novela obsahuje dílčí změny, zejména zúžení nutnosti zajišťovat daň z přidané hodnoty spolu se clem v některých specifických případech dovozu zboží, což bude představovat snížení finanční zátěže podnikatelských subjektů

 

7) NOVELA DAŇOVÉHO ŘÁDU

▪ v rámci novely dochází v návaznosti na evropskou legislativu k explicitnímu doplnění mezi základní zásady správy daní tzv. zákazu zneužití práva, který je již dnes dovozován judikaturou i správní praxí

 

8) NOVELA ZÁKONA O MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCI PŘI SPRÁVĚ DANÍ

▪ novela obsahuje úpravy implementace DAC 2 a DAC 4 a souvisejících mezinárodních dohod v návaznosti na OECD provedené hodnocení implementace, které jsou potřebné zejména z důvodu posunu ve výkladu implementovaných předpisů

 

9) NOVELA ZÁKONA O FINANČNÍ SPRÁVĚ ČR

a) speciální pravidla pro Finanční správu ČR ve vztahu k zákonu o státní službě
▪ centralizace vydávání služebních předpisů, služební průkaz, úprava postavení zástupců vedoucích služebních úřadů
b) zřízení daňové analytické evidence (DAE)
▪ legislativní uchopení stávající faktické zvýšené ochrany souhrnných analytických dat spravovaných Generálním finančním ředitelstvím, které obsahují zejména údaje z kontrolních hlášení a evidence tržeb
c) změna příslušnosti správce daně z hazardních her
▪ nově bude místně příslušný pouze Specializovaný finanční úřad

 

10) NOVELA ZÁKONA O CELNÍ SPRÁVĚ ČR
▪ novela přináší rozšíření možnosti použití krycích dokladů celníkem v případech, kdy zjištění jeho totožnosti vede ke zmaření výkonu agendy v oblasti hazardní her nebo evidence tržeb, anebo k ohrožení života, zdraví nebo majetku osob

29. Červen, 2018

Další novinky

30. Říjen, 2018

Vláda chce zpřísnit kritéria pro poskytování investičních pobídek

Výrazně se mění podmínky pro schvalování investiční pobídky. Peníze ve formě dotace či slevy na dani z příjmů...

Detail novinky
30. Říjen, 2018

Judikatorní novinky z oblasti správy daní

Níže uvádíme souhrn aktuálních rozsudků Nejvyššího správního soudu v některých oblastech správy daní, které mohou...

Detail novinky