29.06.2018

Vláda schválila daňový balíček pro rok 2019

Myš

Jedná se o soubor novel daňových zákonů, zejména zákona o daních z příjmů, zákona o dani z přidané hodnoty a daňového řádu. Spojením změn do jednoho zákona sleduje Ministerstvo financí cíl zvýšení přehlednosti daňové legislativy a zrychlení legislativního procesu.

Obsah novely:

 

1) NOVELA ZÁKONA O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

a) implementace evropských směrnic ATAD
omezení uznatelnosti nadměrných výpůjčních výdajů
- možnost uplatnit v základu daně výpůjční výdaje pouze do výše 80 mil. Kč nebo 30 % daňové EBITDA (zisk před úroky, zdaněním a odpisy)
- neuznatelné výpůjční výdaje lze převést do dalších zdaňovacích období
zdanění při přemístění majetku bez změny vlastnictví (exit tax)
- zdanění při přemístění (účetním přeřazení) majetku do stálé provozovny nebo ústředí v zahraničí nebo změně daňového rezidentství, pokud Česká republika v důsledku toho ztratí právo zdanit příjem z budoucího prodeje tohoto majetku
- fikce, že došlo k prodeji majetku „sobě samému“ – příjmem je kupní cena, možnost uplatnit výdaje jako při prodeji
zdanění ovládané zahraniční společnosti (controlled foreign company – CFC rules)
- ovládaná zahraniční společnost – má na ní více než 50 % podíl český daňový rezident a nevykonává podstatnou hospodářskou činnost (tzv. prázdné schránky) - příjmy těchto společností se přičítají ovládající společnosti v České republice
důsledky rozdílné právní kvalifikace (hybridní nesoulady)
- řešení odlišné právní kvalifikace jedné právní skutečnosti v různých státech
- zabraňuje např. tomu, aby určitá transakce byla v jednom státě osvobozena od daně, zatímco ve druhém byla uznatelným výdajem (např. jeden stát ji kvalifikuje jako dividendu, druhý jako platbu úroku)
b) úpravy v souvislosti s IFRS 9
▪ nutná novela v důsledku změny oceňování cenných papírů
c) oznamovací povinnost příjmů plynoucích daňovým nerezidentům do zahraničí
▪ rozšíření dosavadní oznamovací povinnosti o odvedené sražené daně z příjmů plynoucích daňovým nerezidentům do zahraničí i na osvobozené příjmy a příjmy, které podle mezinárodní smlouvy nepodléhají zdanění v České republice

 

2) NOVELA ZÁKONA O DANI Z HAZARDNÍCH HER

a) změna způsobu, jakým se v základu daně zohledňují vrácené vklady
▪ cílem je, aby bylo méně často nutné podávat dodatečná daňová přiznání
b) daňové řešení problematiky garantovaných turnajů
▪ reakce na pozměňovací návrh k zákonu o hazardních hrách přijatý v Poslanecké sněmovně, který umožnil vyšší výhry než vklady v případě garantovaných turnajů
▪ pro ochranu výnosu daně bude zakotveno ustanovení, že výhry lze odečíst pouze do výše 95 % vkladů
c) upuštění od zpřísněné informační povinnosti obecních úřadů poskytovat informace správci daně bezodkladně a ponechání pouze obecné úpravy poskytnout informace na vyžádání
▪ předávání informací mezi orgány v oblasti hazardních her je řešeno skrz trojdohodu a informační systém SDSL, zasílání informací správci daně je duplicitní

 

3) NOVELA ZÁKONA O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY

a) implementace unijního práva (směrnice) – poukazy (vouchery) a e-commerce
b) stanovení podrobnějších pravidel pro výpočet nároku na odpočet daně v částečné výši
c) úprava pojmů úplata a ekonomická činnost
d) stanovení základu daně při platbě virtuální měnou (např. bitcoin)
e) rozšíření možnosti uplatnění nároku na odpočet daně při registraci plátce
f) úprava institutu opravy výše daně v případě pohledávky za dlužníkem v insolvenci

▪ stávající úprava v § 44 je nahrazena novými ustanoveními (§ 46 a násl.), která v návaznosti na judikaturu Soudního dvora Evropské unie rozšiřuje tituly, na základě kterých může být základ daně opraven
▪ oprava základu daně v případě reorganizace je v návaznosti na judikaturu podřazena pod úpravu základu daně podle § 42
g) úprava osvobození od daně při dodání lidské krve a jejích složek
▪ osvobození od daně se bude muset vztahovat na dodání plazmy přímo použité pro péči o zdraví nebo k terapeutickým účelům, nikoliv na dodání plazmy určené k průmyslovému využití (např. výroba léků)
h) úprava pokut v souvislosti s kontrolním hlášením
▪ zavedení lhůty 6 měsíců pro vydání platebního výměru na pokutu vzniklou ze zákona a přechodné ustanovení, na jehož základě se tato lhůta uplatní i zpětně na již vzniklé pokuty, čímž je fakticky eliminuje
▪ dělená účinnost: většina od 1. ledna 2019, pár ustanovení od 1. ledna 2021 (legisvakance pro povinnou elektronickou formu podání identifikovaným osobám a omezení možnosti zdanit nájem nemovité věci)

 

4) NOVELA INSOLVENČNÍHO ZÁKONA

▪ potvrzení zapodstatovosti pohledávky státu z titulu opravy výše daně u pohledávek za dlužníky v konkursu (srov. § 44 zákona o dani z přidané hodnoty)
- tato úprava se v návaznosti na novou úpravu opravy základu daně v případě nedobytné pohledávky (§ 46a násl. zákona o dani z přidané hodnoty) rozšiřuje na všechny pohledávky státu vzniklé z toho důvodu
- zároveň dochází k rozšíření zapodstatovosti i na pohledávky státu vzniklé v návaznosti na opravu základu daně z důvodu reorganizace
▪ zpracováno ve spolupráci s Ministerstvem spravedlnosti

 

5) NOVELA ZÁKONA O SPOTŘEBNÍCH DANÍCH

a) úprava ustanovení upravujících tabákové nálepky
▪ primární změna je způsobena potřebou reagovat na unijní implementaci v oblasti zákona o potravinách a tabákových výrobcích
- např. vypuštění úpravy, dle které při otevření jednotkového balení musí dojít k poškození tabákové nálepky
▪ dále dochází např. k rozdělení tabákových výrobků na tabákové výrobky neznačené a tabákové výrobky značené nesprávným způsobem
- tím bude umožněno rozlišovat závažnost porušení při značení tabákových výrobků, což bude rozlišeno z hlediska následných postihů (např. nezdaněné tabákové výrobky se v případě jejich zjištění zdaňují v plné výši, u tabákových výrobků značených nesprávným způsobem bude možné doměřit daň pouze v případě, že náležitosti tabákové nálepky neodpovídají jednotkovému balení, případně pouze uložit pokutu)
b) zdanění zahřívaných tabákových výrobků
▪ vychází se z úpravy spotřební daně z tabákových výrobků (včetně značení), pro zahřívané tabákové výrobky se kromě předmětu daně a sazby daně zakotvuje pouze speciální úprava
▪ úprava zdanění bude účinná od 1. ledna 2019, aplikovat se však bude až od 15. února 2019, aby se odběratelům poskytl dostatečný časový prostor pro získání a nalepení tabákových nálepek
▪ se zahřívanými tabákovými výrobky bez tabákové nálepky se bude moci bez postihu nakládat do 31. července 2019
c) úprava kódů kombinované nomenklatury v návaznosti na prováděcí rozhodnutí EK č. 2018/552
▪ současně se navrhuje zmocňovací ustanovení k budoucí úpravě prostřednictvím nařízení vlády, vydá li Evropská komise další podobné nařízení
d) zahrnutí italské obce Campione d’Italia a italských vod jezera Lugano do celního území unie a do územní působnosti směrnice o obecné úpravě spotřebních daní (na základě zatím pouze návrhu směrnice, transpoziční lhůta však pouze do 1. ledna 2019)
▪ dělená účinnost: část vyhlášením (kombinované nomenklatury), většina od 1. ledna 2019, úprava § 116 odst. 4 ZSPD od 15. února 2019 (důvodem je šesti týdenní lhůta pro odběr tabákových nálepek nového vzoru; stejnou účinnost bude mít i nová vyhláška o tabákových nálepkách)

 

6) NOVELA CELNÍHO ZÁKONA

▪ novela obsahuje dílčí změny, zejména zúžení nutnosti zajišťovat daň z přidané hodnoty spolu se clem v některých specifických případech dovozu zboží, což bude představovat snížení finanční zátěže podnikatelských subjektů

 

7) NOVELA DAŇOVÉHO ŘÁDU

▪ v rámci novely dochází v návaznosti na evropskou legislativu k explicitnímu doplnění mezi základní zásady správy daní tzv. zákazu zneužití práva, který je již dnes dovozován judikaturou i správní praxí

 

8) NOVELA ZÁKONA O MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCI PŘI SPRÁVĚ DANÍ

▪ novela obsahuje úpravy implementace DAC 2 a DAC 4 a souvisejících mezinárodních dohod v návaznosti na OECD provedené hodnocení implementace, které jsou potřebné zejména z důvodu posunu ve výkladu implementovaných předpisů

 

9) NOVELA ZÁKONA O FINANČNÍ SPRÁVĚ ČR

a) speciální pravidla pro Finanční správu ČR ve vztahu k zákonu o státní službě
▪ centralizace vydávání služebních předpisů, služební průkaz, úprava postavení zástupců vedoucích služebních úřadů
b) zřízení daňové analytické evidence (DAE)
▪ legislativní uchopení stávající faktické zvýšené ochrany souhrnných analytických dat spravovaných Generálním finančním ředitelstvím, které obsahují zejména údaje z kontrolních hlášení a evidence tržeb
c) změna příslušnosti správce daně z hazardních her
▪ nově bude místně příslušný pouze Specializovaný finanční úřad

 

10) NOVELA ZÁKONA O CELNÍ SPRÁVĚ ČR
▪ novela přináší rozšíření možnosti použití krycích dokladů celníkem v případech, kdy zjištění jeho totožnosti vede ke zmaření výkonu agendy v oblasti hazardní her nebo evidence tržeb, anebo k ohrožení života, zdraví nebo majetku osob

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Dejte nám prosím vědět, která data nám a našim partnerům dovolíte zpracovat.


Technická data

Trvale zapnuto

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.

Analytické a statistické údaje

Analytické a statistické údaje nám pomáhají pochopit, jaké funkce jsou vaše oblíbené, co nám na webu nefunguje, jaké zařízení pro prohlížení stránek používáte a mnoho dalších.

Marketingové údaje

Marketingová data nám prozradí, na které reklamy jste klikli nebo jak jsou naše kampaně na sociálních sítích úspěšné.