FB
05.10.2015

Uplatňování plných mocí u správce daně

Myš

Zdroj: www.rnovakova.cz
Zkratky: Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění platných předpisů (dále jen „daňový řád“)

Doručování plných mocí, které byly uděleny daňovým poradcům, za účelem prodloužení termínu pro podání daňových přiznání u daní vyměřovaných za zdaňovací období, které činí nejméně 12 měsíců (§ 136 odst. 2 daňového řádu), se doposud řídilo výkladem finanční správy. Podle tohoto výkladu musela být plná moc na místně příslušný finanční úřad doručena nejpozději v den řádného termínu. Pokud nebyla plná moc podána včas, termín pro podání daňového přiznání nebyl prodloužen.

Nejvyšší správní soud však svým rozhodnutím ze dne 15. května 2015 potvrdil, že správce daně postupoval v rozporu s daňovým řádem. Závěr nejvyššího správního soudu je takový, že lhůta pro podání daňového přiznání se v případě zastoupení daňového subjektu daňovým poradcem či advokátem automaticky prodlužuje i v případě, že byla plná moc nejpozději v poslední den lhůty pro podání daňového přiznání doručena jakémukoliv věcně příslušnému správci daně, tedy i tomu, který není místně příslušný. Věcně příslušným úřadem se pak rozumí jakýkoliv finanční úřad. Dále z rozsudku plyne, že termín pro podání plné moci je splněn i v případě, že plná moc byla předána nejpozději v poslední den uvedené lhůty provozovateli poštovních služeb k poštovní přepravě.

Okolnosti sporu byly následující: Stěžovatel podal plnou moc, kterou udělil daňovému poradci k prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání, dne 2.4.2012 u provozovatele poštovních služeb. Stejného dne doručil stěžovatel také plnou moc věcně příslušnému správci daně (Finanční úřad v Olomouci). Místně příslušný správce daně (Finanční úřad v Přerově) udělil žalobci pokutu za opožděné tvrzení daně. Místně příslušný správce daně neuznal prodloužený termín pro podání daňového přiznání, protože mu byly plné moci doručeny v obou případech po 2.4.2012. Dle správce daně posledním dnem, kdy mohl stěžovatel uplatnit plnou moc pro prodloužení lhůty k podání daňového přiznání u místně příslušného správce daně, byl datum 2. 4. 2012. Nejvyšší správní soud však rozhodl jinak, tedy ve prospěch stěžovatele.