FB
28.07.2020

Termín zaplacení daně z příjmů a pojistného se blíží

Myš

Poplatníci daně z příjmů fyzických a právnických osob mohou podat daňové přiznání a zároveň daň uhradit do 18.8.2020, aniž by jim byla vyměřena pokuta za pozdní podání daňového přiznání a úrok z prodlení platby daně. Pokud ale své povinnosti nesplní do 18.8.2020, budou se sankce za pozdní podání a za pozdní úhradu počítat od zákonného termínu pro podání daňového přiznání a pro splatnost daně, tedy od 1.4.2020, resp. od 1.7.2020, je-li daňové přiznání na základě plné moci zpracováno daňovým poradcem.

ČSSZ s ohledem na odložené termíny v daních z příjmů posunula povinnost podat Přehled nejpozději do 18.9.2020, do tohoto data je třeba uhradit také případný nedoplatek.

Nejaktuálnější je termín pro podání Přehledu pro zdravotní pojišťovny. Standardně se termín podání Přehledu odvíjí od termínu pro podání přiznání k dani z příjmů (má být podán do měsíce po termínu pro podání daňového přiznání), avšak novelou Zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění se pro rok 2019 termín upravil, Přehled musí být podán nejpozději do 3.8.2020. Do 8 dnů od tohoto data (nebo do 8 dnů od skutečného podání Přehledu) je nutné uhradit případný nedoplatek.

Zároveň upozorňujeme, že od září 2020 opět platí povinnost platit zálohy na sociální a zdravotní pojištění. Záloha na sociální pojištění je splatná od prvního dne do posledního dne měsíce, za který se platí, tedy záloha za září je splatná od 1.9. do 30.9.2020. Záloha na zdravotní pojištění je vždy splatná do 8 dnů měsíce následujícího po měsíci, za který se platí, tedy záloha za září je splatná 8.10.2020.