FB
26.10.2017

Správce daně může zrušit skupinovou registraci dříve a to na základě novely o DPH

Myš

Skupinou pro účely DPH se rozumí skupina spojených osob, které mají sídlo, místo podnikání nebo provozovnu v tuzemsku, která je registrovaná k DPH jako jeden plátce. Podmínka podnikání osoby v tuzemsku platí pro všechny členy skupiny. Zákon uvádí, že podniky ve skupině jsou kapitálově nebo jinak spojené, tzn. mají mezi sebou vzájemné vazby finanční, hospodářské, personální a organizační.

Novela zákona o DPH účinná od 1. července 2017 umožňuje dva způsoby zrušení registrace u skupin:

1) Skupina může podat žádost o zrušení registrace v termínu do 31. října daného kalendářního roku. Správce daně pak zruší její registraci k poslednímu dni příslušného kalendářního roku. Členové skupiny se pak od 1. 1. následujícího roku stanou individuálními plátci.
2) Zrušení registrace z moci úřední – pokud by skupina nesplňovala formální požadavky definované pro skupiny nebo žádný z jejich členů nesplňuje podmínky pro členský ve skupině, tak přestává být skupina plátce daně již dnem nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení registrace.

Nově musí i zastupující člen skupiny neprodleně (do 15 dnů od skutečnosti, kdy nastala) informovat správce daně, že skupina nesplňuje podmínky. Při nesplnění povinnosti hrozí zastupujícímu členovi skupiny sankce až do výše 500 000 Kč.