FB
13.08.2014

Slevy na dani z příjmu

Myš

Zdroj: Daně a účetnictví, du.cz

Poplatníkům – fyzickým osobám se daň vypočtená podle § 16 Zákona o dani z příjmu, tj. ve výši 15 % ze základu daně, snižuje o slevy na dani.

Výše slevy Druh slevy Poznámka, ustanovení ZDP
24.840 Kč Na poplatníka. Sleva snižuje daň u všech poplatníků daně z příjmů fyzických osob. Sleva se nekrátí, za zdaňovací období se uplatní v plné výši i v případě, kdy poplatník dosáhl zdanitelných příjmů např. pouze v jednom měsíci. Počínaje r. 2014 tak již základní slevu na dani ve výši 24 840 Kč mohou uplatnit i důchodci, kteří k 1. lednu 2014 pobírali starobní důchod.
24.840 Kč Na manželku (manžela) žijící s poplatníkem v domácnosti, pokud nemá vlastní příjem přesahující ročně 68 000 Kč; je-li manželka (manžel) držitelkou průkazu ZTP/P, zvyšuje se částka na dvojnásobek, tj. na 49 680 Kč. U manželů, kteří mají majetek ve společném jmění manželů, se do vlastního příjmu manželky (manžela) nezahrnuje příjem, který plyne druhému z manželů nebo se pro účely daně z příjmů považuje za příjem druhého z manželů.
2.520 Kč Na poplatníka, který pobírá invalidní důchod pro invaliditu prvního nebo druhého stupně z důchodového pojištění podle zákona o důchodovém pojištění nebo zanikl-li nárok na částečný invalidní důchod z důvodu souběhu nároku na výplatu tohoto invalidního důchodu a starobního důchodu.  
5.040 Kč Na poplatníka, který pobírá invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně nebo jiný důchod z důchodového pojištění podle zákona o důchodovém pojištění, u něhož jednou z podmínek přiznání je, že je invalidní ve třetím stupni, zanikl-li nárok na plný invalidní důchod z důvodu souběhu nároku na výplatu invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně a starobního důchodu nebo je poplatník podle zvláštních předpisů plně invalidní, avšak jeho žádost o plný invalidní důchod byla zamítnuta z jiných důvodů než proto, že není plně invalidní.  
16.140 Kč Na poplatníka, který je držitelem průkazu ZTP/P.  
4.020 Kč Na poplatníka, který se soustavně připravuje na budoucí povolání studiem nebo předepsaným výcvikem, a to až do dovršení věku 26 let nebo po dobu prezenční formy studia v doktorském studijním programu, který poskytuje vysokoškolské vzdělání až do dovršení věku 28 let. Dobou soustavné přípravy na budoucí povolání studiem nebo předepsaným výcvikem se rozumí doba uvedená podle zvláštních právních předpisů pro účely státní sociální podpory.

Co se nezahrnuje do vlastního příjmu manželky (manžela)?