29.03.2018

Sankce dle daňového řádu

Myš

Přestože se většina daňových poplatníků snaží dodržovat povinnosti dle daňových zákonů, mohou nastat situace, kdy dojde z nějakého důvodu k jejich nedodržení a pak se jich mohou dotknout případné sankce. Níže uvádíme přehled nejčastěji uplatňovaných sankcí.

Pokuta za podání jinou formou než elektronicky
Pokud daňový subjekt učiní podání vůči správci daně jinou formou než elektronicky tam, kde je ze zákona elektronická forma požadována, činí pokuta 2 000 Kč. Přestože správce daně většinu podání zpracuje i v případě, kdy bylo učiněno jinou formou (neplatí to však v případě kontrolního hlášení), pokutu daňovému subjektu stejně uloží.
Pokud by daňový subjekt nesplněním povinnosti učinit podání elektronicky navíc závažně ztěžoval správu daní, může mu správce daně uložit pokutu až do výše 50 000 Kč. Tuto pokutu lze uložit nejpozději do 3 let ode dne, v němž došlo k porušení povinnosti.
Tato poměrně přísná pravidla elektronického podání finanční správa mírní u 2 přiznání (a to u přiznání k dani z příjmů fyzických osob a přiznání k dani z nemovitých věcí), kdy nejprve pošle daňovému subjektu výzvu k odstranění této "vady" a teprve v okamžiku, kdy nedojde k nápravě, přistoupí k pokutování.

Pokuta za opožděné tvrzení daně
Pokud měl daňový subjekt povinnost podat daňové přiznání (i dodatečné) a toto přiznání buď nepodal nebo podal ale až po stanovené lhůtě (5 pracovních dní je ze zákona tolerováno), vzniká mu povinnost uhradit pokutu. Povinnost zaplatit tuto pokutu vzniká automaticky ze zákona a správce daně její uložení nemůže nijak ovlivnit, stejně tak nemůže ovlivnit ani její výši.

Ta je stanovena zákonem následovně:
• 0,05 % stanovené daně za každý následující den prodlení, nejvýše však 5 % stanovené daně,
• 0,05 % stanoveného daňového odpočtu za každý následující den prodlení, nejvýše však 5 % stanoveného daňového odpočtu,
• 0,01 % stanovené daňové ztráty za každý následující den prodlení, nejvýše však 5 % stanovené daňové ztráty.

V případě, že měl plátce daně povinnost podat hlášení (včetně následného) nebo vyúčtování (včetně dodatečného), a to buď nepodal vůbec nebo podal po stanovené lhůtě (i zde je 5 pracovních dní ze zákona tolerováno), vzniká mu povinnost uhradit pokutu ve výši 0,05 % z celkové částky daně, kterou byl povinen v hlášení či vyúčtování uvést.
Tuto částku uhradí za každý následující den prodlení, nejvýše však 0,5 % z celkové částky daně, kterou byl povinen v hlášení či vyúčtování uvést. Pokuta za opožděné tvrzení daně se nepředepíše, pokud je menší než 200 Kč. Naopak maximální výše, kterou je možné u této pokuty uložit, je 300 000 Kč.
Pokud daňový subjekt nepodá řádné nebo dodatečné daňové tvrzení, ačkoliv měl tuto povinnost, a neučiní tak ani dodatečně po dobu, kdy možnost podat tato tvrzení trvá, použije se při výpočtu částky pokuty horní hranice (5 %) a výše pokuty je vždy minimálně 500 Kč. Pokuta je splatná do 30 dnů ode dne oznámení platebního výměru.

Výše této pokuty za opožděné tvrzení daně je v poloviční výši, pokud:
• daňový subjekt podá řádné daňové tvrzení nebo dodatečné daňové tvrzení do 30 dnů od marného uplynutí lhůty pro jeho podání,
• v daném kalendářním roce správce daně nezjistil u daného daňového subjektu v době vydání platebního výměru jiné prodlení při podání řádného nebo dodatečného daňového tvrzení.

Je-li část dílčího základu daně z příjmů ze závislé činnosti, ze kterých plátce daně sráží zálohu na daň, vyšší než 50 % celkového základu daně, snižuje se pokuta za opožděné tvrzení daně u daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob na desetinu.

Pořádková pokuta
Tuto pokutu může uložit správce daně tomu, kdo při jednání s ním závažně ztěžuje správu daní (například tím, že neuposlechne pokynu úřední osoby nebo se navzdory předchozímu napomenutí chová urážlivě k úřední osobě nebo osobě zúčastněné na správě daní). Stejně tak může být tato pokuta uložena tomu, kdo závažně ztěžuje nebo maří správu daní tím, že bez dostatečné omluvy nevyhoví ve stanovené lhůtě výzvě ke splnění procesní povinnosti nepeněžité povahy, kterou jí stanoví zákon nebo správce daně.
Pokutu lze uložit nejpozději do 1 roku ode dne, ve kterém došlo k jednání, které je důvodem k jejímu uložení. Lze ji ukládat i opakovaně, pokud nedošlo k nápravě a protiprávní stav trvá.
Při stanovení pokuty dbá správce daně na to, aby pokuta nebyla v hrubém nepoměru k významu porušené povinnosti a k závažnosti následku pro správu daní. Pokuta je splatná do 15 dnů ode dne právní moci rozhodnutí o jejím uložení.

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Dejte nám prosím vědět, která data nám a našim partnerům dovolíte zpracovat.


Technická data

Trvale zapnuto

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.

Analytické a statistické údaje

Analytické a statistické údaje nám pomáhají pochopit, jaké funkce jsou vaše oblíbené, co nám na webu nefunguje, jaké zařízení pro prohlížení stránek používáte a mnoho dalších.

Marketingové údaje

Marketingová data nám prozradí, na které reklamy jste klikli nebo jak jsou naše kampaně na sociálních sítích úspěšné.