FB
28.11.2017

Rozpočet EU na rok 2018 schválen, ČR zůstává čistým příjemcem

Myš

Ve dnech 17. a 18. listopadu 2017 proběhlo závěrečné jednání tzv. Dohodovacího výboru, v rámci kterého měly Rada ECOFIN, Evropský parlament a Komise dosáhnout společné dohody nad rozpočtem EU na rok 2018. Institucím se po 18hodinovém vyjednávání nakonec podařilo dojednat kompromisní podobu rozpočtu EU na rok 2018. Dohoda bude 30. listopadu formálně stvrzena Radou a následně Evropským parlamentem.

Rozpočet EU na rok 2018 v závazcích dosáhne výše 160,1 mld. EUR, v platbách dosáhne rozpočet EU na rok 2018 výše 144,7 mld. EUR.

V rámci závěrečného vyjednávání se instituce dohodly na dodatečném navýšení prostředků na závazky ve výši 105 mil. EUR; tyto prostředky jsou určeny na programy podporující výzkum, vývoj, inovativní podniky a mobilitu studentů, tj. na program Horizont 2020, Program COSME pro malé a střední podniky a na Erasmus+. Rovněž byly v rámci závěrečného vyjednávání navýšeny prostředky závazky na Iniciativu na podporu zaměstnanosti mladých (celkem o 116,7 mil. EUR).

Instituce se také dohodly snížit financování pro Turecko v rámci Nástroje předvstupní pomoci (IPA) a zanést 70 mil. EUR v závazcích a 35 mil. EUR v platbách do rezervy, která bude uvolněna až ve chvíli, kdy Turecko učiní kroky k dodržování právního státu, demokracie a lidských práv.

S ohledem na očekávané zrychlení implementace Evropských strukturálních a investičních fondů se v rozpočtu EU na rok 2018 významně navyšují zejména prostředky na platby na fondy politiky soudržnosti o takřka 55 % a dále rozvoj venkova o 14 %. „Akcelerace využití těchto prostředků se v roce 2018 očekává i v České republice, která by zejména díky zdrojům určeným na Evropské strukturální a investiční fondy měla i v příštím roce zůstat významným čistým příjemcem prostředků z rozpočtu EU,“ vysvětluje náměstek ministra financí pro veřejné rozpočty Petr Pavelek.

Prostředky na platby v rozpočtu EU na rok 2017 a 2018 (mil. EUR)

Rozpočtová kapitola

Rozpočet 2017

Rozpočet 2018

Nárůst/pokles v %

1.   Chytrý a inkluzivní růst

49 394

66 624

34,90%

1a Konkurenceschopnost pro růst a zaměstnanost

19 321

20 097

4,00%

1b Hospodářská, sociální a územní soudržnost

30 073

46 527

54,70%

2.   Udržitelný růst: přírodní zdroje

54 121

56 084

3,60%

3.   Bezpečnost a občanství

3 224

2 981

-7,60%

4.   Globální Evropa

9 056

8 906

-1,70%

5.   Administrativa

9 395

9 666

2,90%

Zvláštní nástroje

1 581

420

-73,50%

Celkové prostředky

126 771

144 681

14,10%

Podíl prostředků na HND* EU v %

0,84%

0,92%

 

* Hrubý národní důchod