FB
07.06.2021

Novela registru skutečných majitelů

Rádi bychom Vás touto cestou upozornili na blížící se účinnost novely institutu Registru skutečných majitelů, a to od 1. 6. 2021 (zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů).

Myš

Jak jsme Vás již v minulosti informovali, je potřeba do uvedeného registru zapsat skutečné majitele obchodní společnosti podle kritérií uvedených v zákoně. Tento institut přitom má mj. sloužit k zabránění daňových podvodů a „praní špinavých peněz“. Novela přináší částečné otevření této evidence veřejnosti a jednak upřesňuje požadavky na určení, která osoba se považuje nově za skutečného majitele.

Pokud jste uvedený zápis již učinili v termínu, pak je potřeba pouze ověřit, zda na vás novela nedopadá se změnou. Nová lhůta k opravě pak skončí 1. 12. 2021 s výjimkami (např. pro spolky).

Pokud jste doposud zápis neučinili a skutečné majitele neevidovali, pak dle zákona musíte své skutečné majitele řádně evidovat bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti zákona 1. 6. 2021. Právnickým osobám, které nejsou obchodními korporacemi (zejména spolkům), končí přechodné období pro zajištění souladu s novým zákonem 1. 6. 2022, pokud své skutečné majitele řádně evidovaly ve lhůtě do 1. 1. 2021. Zároveň lze dodat, že povinnost může být splněna prostřednictvím automatických průpisů (učiněných notářem).

Ačkoliv do dnešního dne neučinění zápisu do Registru skutečných majitelů nebylo nijak sankcionováno a požadavek zápisu nebyl vznesen ani v rámci daňových kontrol finančními úřady, nelze vyloučit, že absence takového zápisu, či nezkontrolování si zápisu u vašich obchodních partnerů, může být v budoucnu ze strany správců daně vytýkáno, proto bychom Vás na tyto změny chtěli upozornit.

Bližší informace k této evidenci a k postupu zaevidování se naleznete na - Informační systém evidence skutečných majitelů. https://esm.justice.cz/ias/issm/napoveda#smZmeny