Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací
Souhlasím

Povinnost oznámení o osvobozených příjmech fyzických osob

Povinnost oznámení o osvobozených příjmech fyzických osob

Zdroj: zákon o daních z příjmů, financnisprava.cz

Před koncem zdaňovacího roku 2015 upozorňujeme na novou povinnost poplatníka daně z příjmů fyzických osob (podle § 38v zákona č.586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů), jež obdrží ve zdaňovacím období příjem, který je od daně z příjmů fyzických osob osvobozen a je vyšší než 5 000 000 Kč (limit se posuzuje za jednotlivý příjem samostatně), oznámit správci daně tuto skutečnost do konce lhůty pro podání daňového přiznání za zdaňovací období, ve kterém tento příjem obdržel. Tato povinnost se týká poprvé příjmů získaných ve zdaňovacím období roku 2015. Jde-li o příjem plynoucí do společného jmění manželů, oznámí správci daně skutečnost jeden z manželů.

V oznámení poplatník uvede:

  • výši příjmu,
  • popis okolností nabytí příjmu a
  • datum, kdy příjem vznikl.

Povinnost oznámit osvobozený příjem se nevztahuje na příjem, o němž může údaje správce daně zjistit z rejstříků či evidencí, do kterých má přístup a které zveřejní na úřední desce. Správci daně přístupnou evidencí je katastr nemovitostí České republiky. Oznamovací povinnost se tedy nevztahuje na osvobozený příjem z prodeje rodinného domu a souvisejícího pozemku, nebo jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru, a souvisejícího pozemku zapisované do katastru nemovitostí České republiky nebo na příjem z prodeje nemovitých věcí zapisovaných do katastru nemovitostí České republiky (ve smyslu § 4 odst. 1 písm. a), b) a u) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů). 
Obdobně se postupuje v případě osvobozených příjmů fyzických osob z titulu darování nebo zdědění rodinného domu a souvisejícího pozemku, nebo jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru, a souvisejícího pozemku zapisované do katastru nemovitostí České republiky nebo nemovitých věcí zapisovaných do katastru nemovitostí České republiky.

Zjistí-li správce daně nesplnění této povinnosti, vyzve poplatníka k jejímu dodatečnému splnění a stanoví mu k tomu náhradní lhůtu. Nesplní-li poplatník oznamovací povinnost, správce daně stanoví pokutu za neoznámení osvobozeného příjmu podle § 38w ZDP. Poplatníkovi vzniká povinnost uhradit pokutu za neoznámení osvobozeného příjmu, pokud nepodá oznámení o osvobozených příjmech fyzických osob, ve výši:
a) 0,1 % z částky neoznámeného příjmu, pokud tuto povinnost splní, aniž by k tomu byl vyzván,
b) 10 % z částky neoznámeného příjmu, pokud poplatník tuto povinnost splní v náhradní lhůtě poté, co byl k tomu vyzván, nebo
c) 15 % z částky neoznámeného příjmu, pokud poplatník nesplní tuto povinnost ani v náhradní lhůtě.

Pokutu za neoznámení osvobozeného příjmu lze uložit nejpozději do uplynutí lhůty pro stanovení daně. O povinnosti platit pokutu za neoznámení osvobozeného příjmu rozhodne správce daně platebním výměrem a současně ji předepíše do evidence daní. Pokuta za neoznámení osvobozeného příjmu je splatná do 15 dnů od právní moci rozhodnutí o pokutě. Správce daně může zcela nebo zčásti prominout pokutu za neoznámení osvobozeného příjmu, pokud k nesplnění povinnosti oznámit osvobozený příjem došlo z důvodu, který lze s přihlédnutím k okolnostem daného případu ospravedlnit.

27. Říjen, 2015

Další novinky

09. Říjen, 2020

Novela DPH platná od 1.9.2020

Novela nabývá účinnosti kromě ustanovení § 89 odst. 3 až 20, které se týkající zvláštního režimu pro cestovní službu a nabývají účinnosti...

Detail novinky
09. Říjen, 2020

Daň z nabytí nemovitých věcí se ruší

Zrušení má zpětnou účinnost, a to na ty případy, kdy byl vklad práva do katastru nemovitostí proveden v prosinci 2019 a...

Detail novinky