FB
19.04.2021

Posunutí termínů pro podání daňového přiznání a přehledů pro OSVČ

Došlo k posunutí termínu pro podání daňového přiznání u OSVČ.

Myš

Ve finančním zpravodaji č. 16/2021 bylo zveřejněno prominutí příslušenství daně z příjmů, konkrétně prominutí pokuty za opožděné tvrzení daně a prominutí úroků z prodlení, pro daňové subjekty, které své daňové přiznání podávají sami, a to jak v listinné, tak elektronické podobě.


Standardní lhůta pro podání daňového přiznání v listinné formě končí 1.4.2021. Díky prominutí příslušenství daně mohou daňové subjekty podat daňové přiznání až do 3.5.2021, aniž by jim hrozily sankce za opožděné podání. Do tohoto data je nutné také uhradit případný nedoplatek.


Pokud daňový subjekt své daňové přiznání podává elektronicky, pak standardní lhůta pro podání takového daňového přiznání končí 3.5.2021 (tuto změnu přinesla s účinností od 1.1.2021 novela zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád). Díky zveřejnění prominutí příslušenství daně pak i u takovýchto podání dochází k prominutí pokuty za opožděné tvrzení daně a prominutí úroku z prodlení za předpokladu, že k podání dojde nejpozději do 1.6.2021. Do tohoto data je nutné také uhradit případný nedoplatek.


Analogicky byl pro tyto případy prodloužen také termín pro podání přehledu pro OSSZ, a to do 30.6.2021. Do této doby musí být nejen podán přehled, ale musí být na účtu místně příslušné OSSZ také připsán případný nedoplatek na sociálním zabezpečení.


Pokud je ovšem související daňové přiznání podáno daňovým poradcem a toto přiznání je podáno po 1.4.2021 (lhůta pro podání takového daňového přiznání pak končí 1.7.2021), platí standardní lhůta pro podání přehledů, jež končí 2.8.2021.


O posunutí termínu pro podání přehledu pro ZP aktuálně ještě není rozhodnuto, dá se však předpokládat, že lhůta pro podání přehledů na příslušné zdravotní pojištění prodloužena bude.