30.06.2017

Pokyny k vyplnění kontrolního hlášení – přehled změn k 16. 6. 2017

Myš

Zdroj: financnisprava.cz
Pokyny k vyplnění kontrolního hlášení podle § 101c a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění p. p. (dále jen „zákon o DPH“), ze dne 20. 9. 2016, se v souvislosti s novelou zákona o DPH pro rok 2017 (zákon č. 170/2017 Sb., s účinností od 1. 7. 2017), mění následovně:

I. OBECNÁ ČÁST KONTROLNÍHO HLÁŠENÍ

1.1. Osoby povinné podat kontrolní hlášení (§ 101c):
Odstavec s názvem: „Osoby podnikající na základě smlouvy o společnosti (§ 2716 Občanského zákoníku)“ nově zní:
„Novela zákona o DPH pro rok 2017 (dále jen „novela“) ruší specifickou úpravu registrace a uplatňování DPH pro osoby podnikající na základě smlouvy o společnosti. Nová pravidla při uplatňování DPH jsou důsledně postavena na samostatném (individuálním) působení každého společníka. Každý společník tak postupuje podle obecných ustanovení zákona o DPH: eviduje a vykazuje veškeré požadované údaje týkající se jeho činnosti v rámci společnosti i mimo ni samostatně. Tzn. podává i kontrolní hlášení samostatně.
• Pro osoby podnikající na základě smlouvy o společnosti založené po účinnosti novely platí nová pravidla uplatňování DPH automaticky.
• Pro osoby podnikající na základě smlouvy o společnosti a tvořené pouze plátci - založené před účinností novely - zákon o DPH umožňuje využít přechodné období: tj. možnost uplatnění zákona o DPH ve znění účinném před novelou (2017) a to až do 31. 12. 2018 (kontrolní hlášení a daňové přiznání k DPH podává určený společník, který vede rovněž evidenci za společnost pro účely DPH). Pokud se však společníci v rámci tohoto přechodného období rozhodnou postupovat již podle nových pravidel (novela 2017), mají povinnost oznámit tuto skutečnost správci daně ve lhůtě pro podání daňového přiznání za zdaňovací období, ve kterém bylo naposledy postupováno podle původní zákonné úpravy.
Od 1. 1. 2019 dochází ke změně stávajícího (původního) režimu na nový již ze zákona pro všechny osoby podnikající na základě smlouvy o společnosti.
Povinnost podání následných kontrolních hlášení za období, kdy bylo postupováno podle zákona o DPH ve znění účinném před novelou, dopadá na společníka, který byljako určený společník povinen uvést údaje z činnosti celé společnosti ve svých daňových tvrzeních za opravované období.“

1.2. Do kontrolního hlášení se neuvádí údaje týkající se:
V sedmé odrážce textu odstraněn odkaz na odst. 1 u § 101c.
V dvanácté odrážce upřesněn odkaz na § 75 odst. 5.

1.3. Lhůty pro podání kontrolního hlášení (§ 101e):
V druhé odrážce upřesněn text v závorce na: „(tzn. může se jednat o zdaňovací období měsíční nebo čtvrtletní – tj. podání kontrolního hlášení ve lhůtě do 25 dnů po skončení zdaňovacího období spolu s daňovým přiznáním k DPH, nebo může jít i o lhůtu speciální – např. v insolvenčním řízení - vazba na § 99b, § 101b odst. 1 zákona o DPH, § 244 daňového řádu, nebo také např. řešení pozůstalosti plátce - § 239b daňového řádu ve vazbě na § 101b zákona o DPH)“.
Odstraněn text třetí odrážky: „Osoby podnikající na základě smlouvy o společnosti (§2716 Občanského zákoníku): Podle osoby určeného společníka se určují i lhůty pro podání kontrolního hlášení v souladu s ustanovením § 101e.“

1.6. Vykazování oprav do kontrolního hlášení:
V šestém odstavci první větě upřesněn odkaz na zákon o DPH v závorce na: § 20a.

1.7. Nesprávné uvedení daně za jiné zdaňovací období (§ 104):
Kapitola 1.7. nově zní:
„Při aplikaci § 104 odst. 1 a 2 ZDPH platí, že v rámci kontrolního hlášení budou uváděny vždy pouze ty rozhodné skutečnosti pro stanovení daně, které jsou uvedeny v příslušném období v daňovém přiznání k DPH.
Ve smyslu ustanovení § 104 odst. 1 a 2 správce daně nepostupuje v případech vymezených v § 104 odst. 3 písm. a) až d) ZDPH. Pro tyto případy pak bude nutné podat následné kontrolní hlášení a to, jak za zdaňovací období, do kterého skutečnosti rozhodné pro stanovení daně správně příslušely, tak i za zdaňovací období, do kterého byly nesprávně promítnuty.“

1.8. Následky nesplnění povinností souvisejících s kontrolním hlášením stanovuje zákon (§ 101h odst. 1 až 3), a to následovně:
Na konci pátého odstavce doplněna věta: „Správce daně při posuzování a rozhodování o žádosti o prominutí pokuty postupuje podle platného znění Pokynu GFŘ D-29 (č.j.: 111096/16/7100-20116-050484).“

 

II. VYSVĚTLIVKY K POLOŽKÁM KONTROLNÍHO HLÁŠENÍ

V šesté odrážce k textu ohledně e-mailové komunikace slovo „doručování“ nahrazeno slovem „zasílání“ a odstraněn odkaz na § 101g odst. 5 a text v závorce: „zejména případných výzev doručovaných podle…)“.
Do poznámky č. 5 doplněna na závěr věta: „Nález Ústavního soudu, sp. zn. Pl. ÚS 32/15 ze dne 6. 12. 2016 a vyhlášený ve Sbírce zákonů dne 15. 2. 2017, ruší ustanovení §101g odst. 5 zákona o DPH („fikce doručení na e-mailový kontakt“). Povinnost správce daně prioritně využít elektronickou komunikaci podle § 101g odst. 4 je však nadále zachována.

 

III. OBSAHOVÁ ČÁST KONTROLNÍHO HLÁŠENÍ

A.1. Uskutečněná zdanitelná plnění v režimu přenesení daňové povinnosti, u kterých je povinen přiznat daň příjemce plnění podle § 92a
a
B.1. Přijatá zdanitelná plnění v režimu přenesení daňové povinnosti, u kterých je povinen přiznat daň příjemce podle § 92a

Číselník k režimu přenesení daňové povinnosti doplněn o nové položky:
1a – Zlato - zprostředkování dodání investičního zlata (plnění podle § 92b odst. 3)
3a – Dodání nemovité věci v nuceném prodeji (plnění podle § 92d odst. 2)
4a – Stavební a montážní práce – poskytnutí pracovníků (plnění podle § 92e odst. 3)
6 – Dodání zboží poskytnutého původně jako záruka (plnění podle § 92ea písm. a))
7 – Dodání zboží po postoupení výhrady vlastnictví (plnění podle § 92ea písm. b))

A přidána poznámka č. 6 (A.1. KH) a 10 (B.1. KH) ve znění: „Kódy předmětu plnění č. 1a, 3a, 4a, 6 a 7 – v platnosti od 1. 7. 2017 – dle novely zákona o DPH pro rok 2017.“

A.2. Přijatá zdanitelná plnění, u kterých je povinen přiznat daň příjemce dle § 108 odst. 1 písm. b), c) a d) (§ 24, § 25), (v případě plnění podle § 108 odst. 1 písm. d) jde o plnění přijatá od 29. 7. 2016)
Druhý odstavec první a druhá odrážka modifikován text v závorce na: „zálohy: tj. pokud je v okamžiku poskytnutí úplaty zdanitelné plnění známo dostatečně určitě, § 20a a §24)“.
Odstavec začínající slovem „Například“ pátá odrážka aktualizován odkaz na zákon o DPH §24 „odst. 1.“
Odstavec začínající slovy „Pro řádek kontrolního hlášení část A.2. vyplňuje plátce:“ třetí odrážka - upřesněn text v závorce: „(tj. ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo ke dniposkytnutí úplaty, pokud je zdanitelné plnění ke dni poskytnutí úplaty známo dostatečně určitě - § 20a)“.

A.3. Uskutečněná plnění ve zvláštním režimu pro investiční zlato podle § 101c písm. c) bod 2
V názvu části A.3. KH odstraněn odkaz na odst. 1 u ustanovení § 101c.

A.4. Uskutečněná zdanitelná plnění a přijaté úplaty s povinností přiznat daň dle § 108 odst. 1 písm. a) s hodnotou nad 10.000,- Kč včetně daně a všechny provedené opravy podle § 44 bez ohledu na limit
Ve čtvrtém odstavci modifikován text závorky: „(pokud je zdanitelné plnění v okamžiku přijetí úplaty známo dostatečně určitě - § 20a)“.
Odstavec začínající slovy: „Do řádku části A.4. kontrolního hlášení plátce uvádí:“ třetí odrážka - modifikován text závorky na: „(podle § 20a: den uskutečnění zdanitelného plnění nebo den přijetí úplaty – tj. vč. případných přijatých plateb před uskutečněním plnění – tj. záloh, pokud je zdanitelné plnění v okamžiku přijetí úplaty známo dostatečně určitě, § 20a odst. 2 a 3)“.

B.2. Přijatá zdanitelná plnění a poskytnuté úplaty, u kterých příjemce uplatňuje nárok na odpočet daně dle § 73 odst. 1 písm. a) s hodnotou nad 10.000,- Kč včetně daně a všechny přijaté opravy podle § 44 bez ohledu na limit
V druhém odstavci předposlední větě na závěr upřesněn odkaz na § 24 odst. 1.
Odstavec začínající slovy „V části B.2. do řádku kontrolního hlášení uvede plátce (odběratel):“
- druhá odrážka - text v závorce na závěr upřesněn na „…věta první“.
- třetí odrážka druhá věta zní: „Tímto datem je den uskutečnění zdanitelného plnění nebo den přijetí úplaty, pokud je v okamžiku přijetí úplaty zdanitelné plnění známo dostatečně určitě - § 20a .“

V ostatním zůstává text Pokynů k vyplnění kontrolního hlášení podle § 101c a násl. Zákona o DPH, ze dne 20. 9. 2016, nezměněn.

Úplné aktualizované znění Pokynů k vyplnění kontrolního hlášení podle § 101c a násl. zákona o DPH ze dne 16. 6. 2017, je zveřejněno na Internetu Finanční správy v sekci: http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-placeni-dani/Pokyny_KH_k_16_6.pdf

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Dejte nám prosím vědět, která data nám a našim partnerům dovolíte zpracovat.


Technická data

Trvale zapnuto

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.

Analytické a statistické údaje

Analytické a statistické údaje nám pomáhají pochopit, jaké funkce jsou vaše oblíbené, co nám na webu nefunguje, jaké zařízení pro prohlížení stránek používáte a mnoho dalších.

Marketingové údaje

Marketingová data nám prozradí, na které reklamy jste klikli nebo jak jsou naše kampaně na sociálních sítích úspěšné.