FB
09.06.2020

Podpora pro společníky malých s.r.o.

Myš

Po vzoru Pětadvacítky pro poškozené OSVČ došlo konečně již také na malé s.r.o. Jde o přímou podporu vyplacenou finančními úřady formou kompenzačního bonusu ve výši 500 Kč denně. Období, za které lze celkově žádat je totožné jako u OSVČ, tedy v rozmezí od 12. března do 8. června. Maximálně může být společníkovi vyplacena částka ve výši 44 500 Kč.

Podmínky nároku na bonus

Podmínkou je s.r.o. s nejvýše dvěma společníky, kde o podporu mohou požádat oba, nebo s více společníky, kteří jsou členy jedné rodiny. V tomto případě mohou o kompenzační bonus žádat všichni společníci zvlášť. Obdobně jako u kompenzačního bonusu pro OSVČ platí, že nesmí být žadatel současně zaměstnancem účastným na nemocenském pojištění (s výjimkou zaměstnání v dané společnosti, např. příkazní smlouvou jako jednatel, nebo pracovní smlouvou).

Jednou ze zásadních podmínek je, že daný společník nesmí na sebe v rozhodném období čerpat příspěvek v rámci programu Antivirus, tzv. kurzarbeit. Pochopitelně rovněž nemůže žadatel kombinovat podporu pro malé s.r.o. a současně čerpat podporu z titulu OSVČ. Nárok nevzniká ani společníkům ve společnostech, které byly v bonusovém období v úpadku, v likvidaci nebo nespolehlivým plátcem (nespolehlivou osobou) podle zákona o DPH.

Stěžejní podmínkou je také minimálním prokazatelný obrat společnosti, a to ve výši 180 000 Kč za rok 2019 nebo předpoklad dosažení takového obratu v letech 2020 nebo 2021. Společnost musí být také daňovým rezidentem ČR, Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru. Sám žadatel pak musí být ke dni 12. března aktivním společníkem dané firmy.


Proces žádosti

Žadatelé o kompenzační bonus z řad společníků s.r.o. vyplní jednoduchý formulář, který je velmi obdobný tomu pro OSVČ. Nárok na vyplacení bonusu vzniká podepsáním čestného prohlášení, že v každém kalendářním měsíci, za které je bonus požadován, nastal den, kdy činnost žadatele nemohla být z důvodu šíření koronaviru či krizových opatření vykonávána nad míru obvyklou. Příkladem takového omezení je nutnost uzavření či omezení provozovny, karanténa či péče o dítě žadatele nebo jeho zaměstnance, omezení poptávky po výrobcích a službách nebo omezení dodávek potřebných pro výkon činnosti. Žádost na finanční úřad lze podat nejpozději do 60 dnů po skončení bonusového období. Možnosti vytvoření a podání kompenzačního bonusu:


 
Odkaz na vyplnění jednoduchého interaktivního formuláře:

https://ouc.financnisprava.cz/kompenzace/form/bonus 

Nejčastější otázky a odpovědi na podporu malých s.r.o.:

https://www.mfcr.cz/cs/o-ministerstvu/sluzby-verejnosti/komunikace-s-verejnosti/casto-kladene-otazky/podpora-pro-s-r-o--nejcastejsi-otazky-a-38421