31.01.2018

Plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením

Myš

Všechny organizace, které zaměstnávají více jak 25 zaměstnanců v pracovním poměru (průměrný roční přepočtený stav zaměstnanců) musejí zaměstnávat 4 % osob se zdravotním postižením. Povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením mohou zaměstnavatelé plnit třemi způsoby, uvedenými v § 81 odst. 2 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, a to buď samostatně, nebo jejich vzájemnou kombinací.

Jedná se o:
• zaměstnávání osob se zdravotním postižením v pracovním poměru
• odebírání výrobků a služeb anebo zadávání zakázek zaměstnavatelům, kteří zaměstnávají více než 50 % zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením na chráněných pracovních místech, dle ustanovení § 83 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění, má zaměstnavatel povinnost uvést identifikační a další údaje zaměstnavatele, od kterého byly výrobky nebo služby odebrány, nebo kterému byly zadány zakázky '
• odvod do státního rozpočtu, který činí 2,5 násobek průměrné mzdy vyhlašované ČSÚ za I. - III. čtvrtletí příslušného roku (28 761 Kč), v němž nebyl povinný podíl naplněn, tj. 71 902,50 Kč za jednoho přepočteného zaměstnance.

Případný odvod uhraďte:
název banky: Česká národní banka
kód banky: 0710
číslo účtu: 7712-37828661/0710
konst. symbol: 1148
variab. symbol: právnické osoby píší IČ, fyzické osoby rodné číslo
název účtu - „Odvody jako forma plnění zaměstnávání OZP - MPSV"


Jakými doklady se prokazují osoby se zdravotním postižením:
invalidita všech stupňů (1, 2 a 3) dokládá se posudkem nebo potvrzením orgánů sociálního zabezpečení (okresních SSZ, orgány sociálního zabezpečení Ministerstva vnitra, Ministerstva spravedlnosti a Ministerstva obrany)
• skutečnost, že osoba již není invalidní dokládá se posudkem, potvrzením (rozhodnutím) orgánů sociálního zabezpečení
osoba zdravotně znevýhodněná se prokazuje rozhodnutím orgánu sociálního zabezpečení anebo rozhodnutím úřadu práce s platností pro sledovaný rok
• žádné jiné osoby než výše uvedené nejsou pro povinný podíl osobami se zdravotním postižením; žádné jiné než výše uvedené doklady tuto skutečnost neprokazují! - žádné průkazy ani rozhodnutí o příspěvku na péči


Výpočet průměrného ročního přepočtený počet všech zaměstnanců
1. započítávají se všichni, kteří pracují na základě pracovní smlouvy (nikoli na základě dohody o pracovní činnosti anebo dohody o provedení práce) včetně těch, jejichž pracovní poměr vznikl volbou nebo jmenováním; včetně zaměstnanců ve služebním poměru
2. provádíme tak, že počet odpracovaných hodin všemi zaměstnanci vydělíme fondem pracovní doby bez placených svátků pro každý pracovní režim zvlášť
3. výpočet se provádí na dvě platná desetinná místa (např. 9,2367 = 9,23)
4. pokud je výsledkem číslo větší než 25,00 (nejméně 25,01), vztahuje se na zaměstnavatele povinnost plnit povinný podíl
5. z výsledku vypočteme 4% podíl osob se zdravotním postižením

 

Změny v náhradním plnění od 1. 10. 2017 (evidence náhradního plnění)
Od října 2017 spuštěna evidence náhradního plnění (NP).


Evidence obsahuje:
1. identifikační údaje dodavatele i odběratele náhradního plnění
2. údaj o ceně dodaného náhradního plnění bez DPH za rok 2017
3. datum dodání; číslo dokladu (faktury) a datum zaplacení NP
4. údaj o čtvrtletním přepočteném počtu OZP zaměstnaných v jednotlivých kalendářních čtvrtletích 2017
5. údaj o výši limitu 2017 a jeho průběžném stavu/čerpání
6. vlastníkem a správcem evidence náhradního plnění je MPSV
7. spuštěna v říjnu 2017
8. na www.portal.mpsv.cz je k dispozici manuál pro dodavatele i odběratele a také „nejčastější dotazy“
9. údaje zadané v evidenci by měly být „viditelné“ i pro odběratele, kteří ověřují údaje o dodaném NP
10. nejpozději v lednu 2018 bude mít odběratel přehled o odebraném NP
11. na základě údajů uvedených v evidenci NP si přepočte odebrané NP na OZP


Oznámení o plnění povinného podílu 2017
Způsob plnění povinného podílu je zaměstnavatel povinen ohlásit krajské pobočce Úřadu práce ČR (nikoli kontaktnímu pracovišti) v místě, kde má:
sídlo zaměstnavatel, který je právnickou osobou
bydliště zaměstnavatel, který je podnikající fyzickou osobou
do 15. února 2018 má zaměstnavatel 2 povinnosti:
  1. oznámit způsob plnění povinného podílu
  2. provést odvod do státního rozpočtu (na účet příslušné krajské pobočky)


Formulář Oznámení o plnění povinného podílu za rok 2017 bude k dispozici na www.portal.mpsv.cz v sekci Zaměstnanost – Pro zaměstnavatele – Formuláře ke stažení. Lze rovněž použít i jiné oznámení generované mzdovým softwarem, pokud má náležitosti požadované zákonem.


V oznámení o povinném podílu za rok 2017 zaměstnavatel uvede:
• průměrný roční přepočtený počet všech zaměstnanců zaměstnavatele
• výši povinného podílu
• průměrný roční přepočtený počet zaměstnaných OZP
• počet OZP započtených náhradním plněním
• výši a datum provedení odvodu
• údaje o NP budou k dispozici v elektronické evidenci NP
• k Oznámení o plnění povinného podílu za rok 2017 se již nebudou dokládat faktury k NP

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Dejte nám prosím vědět, která data nám a našim partnerům dovolíte zpracovat.


Technická data

Trvale zapnuto

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.

Analytické a statistické údaje

Analytické a statistické údaje nám pomáhají pochopit, jaké funkce jsou vaše oblíbené, co nám na webu nefunguje, jaké zařízení pro prohlížení stránek používáte a mnoho dalších.

Marketingové údaje

Marketingová data nám prozradí, na které reklamy jste klikli nebo jak jsou naše kampaně na sociálních sítích úspěšné.