FB
23.05.2014

Plátce DPH vs. osoba povinná k dani

Myš

Zdroj: Daně a účetnictví du.cz

V tomto příspěvku se zaměříme na vyjasnění pojmu „plátce DPH“ a „osoba povinná k dani“. Vymezení, pojmy a důvody pro registraci jsou uvedeny v Zákoně o dani z přidané hodnoty (ZDPH).

Plátcem DPH se lze stát dobrovolně nebo povinně. Povinně se plátcem DPH stane v nejčastějších případech osoba uskutečňující ekonomickou činnost:

Podmínky, při nichž se osoba povinná k dani stane povinným plátcem DPH, jsou vymezeny podrobněji v §6, §6a - §6e Zákona o DPH.

Osoba povinná k dani se může registrovat i dobrovolně (viz § 94a ZDPH). Při dobrovolné registraci je plátcem od dne následujícího po dni oznámení rozhodnutí, kterým je registrována (viz § 6f ZDPH).

Osoba povinná k dani není plátce nebo neplátce DPH, ale osoba, která samostatně uskutečňuje ekonomické činnosti (viz definice v § 5 ZDPH).

Pojem „ekonomická činnost“, je definován v § 5 odst. 2 zákona o dani z přidané hodnoty. Zahrnuje především vše, co běžně označujeme jako „podnikání“, tedy soustavné činnosti konané za účelem dosažení zisku. Ekonomickou činností však nejsou jen tyto podnikatelské aktivity, ale rovněž soustavné využívání hmotného i nehmotného majetku za účelem získání příjmů (např. nájem majetku).

Osobou povinnou k dani je i veřejnoprávní subjekt, který kromě výkonu veřejné správy uskutečňuje ekonomickou činnost, např. obec, která uskutečňuje i dodání vody, pronájem bytů nebo nebytových prostor, reklamní služby atd. Výkon působnosti veřejné správy ekonomickou činností není (např. činnosti obce, za něž obec vybírá správní nebo místní poplatky, jako evidence v matrice a její změny, např. změna místa bydliště, dále ekonomickou činností není svoz komunálního odpadu a podobně).

Nejčastější důvody, pro které se osoba povinná k dani musí registrovat jako plátce DPH:

Důvod Povinnost předložit přihlášku k registraci Plátcem se stává
Překročení limitu obratu 1.000.000 Kč (Poznámka: Od r. 2015 by měl být limit obratu snížen na 750 000 Kč) Do 15 dnů po skončení kalendářního měsíce, ve kterém byl překročen obrat (§ 94 ZDPH). Od prvního dne druhého kalendářního měsíce po měsíci překročení obratu.
Při podnikání jako společník společnosti, která uskutečňuje plnění s nárokem na odpočet daně – pokud se plátcem stal některý z ostatních společníků společnosti nebo pokud se osoba povinná k dani stane společníkem společnosti, v jejímž rámci uskutečňuje plnění s nárokem na odpočet daně společně s plátcem; Do 15 dnů ode dne, ve kterém se stal plátcem (§ 94 ZDPH). Ode dne, kdy se stal plátcem některý z ostatních společníků společnosti nebo ode dne, kdy se stal společníkem společnosti s plátcem daně.

Další podmínky, za nichž se osoba povinná k dani musí registrovat jako plátce: