17.01.2014

Placení daně z nemovitých věcí

Myš

Zdroj: Generální finanční ředitelství

Lhůta pro podání přiznání k dani z nemovitých věcí na rok 2014 končí v pátek 31. ledna 2014 a týká se především nových vlastníků pozemků, zdanitelných staveb a bytových a nebytových jednotek (včetně majitelů bytových jednotek převedených v roce 2013 z družstevního do osobního vlastnictví). Do daňového přiznání se uvádí všechny zdanitelné stavby (budovy nebo vybrané inženýrské stavby), bytové a nebytové jednotky. Rozhodný je stav vlastnictví k nemovité věci k 1. 1. 2014.

U některých poplatníků dojde ve srovnání s předchozím zdaňovacím obdobím ke změně okolností rozhodných pro vyměření daně ve smyslu § 13a odst. 1 zákona, ačkoliv žádnou nemovitost nenabyli ani nepozbyli. I tito poplatníci však mají povinnost podat daňové přiznání na rok 2014, a to i tehdy, dojde-li u nich ke snížení daňové povinnosti.

1. Změny ovlivňující výši daně, u nichž MÁ poplatník povinnost podat daňové přiznání za rok 2014

a) snížení daňové povinnosti:

b) zvýšení daňové povinnosti:

Pozemky určené k zastavění zdanitelnými stavbami, osvobozenými od daně ze staveb a jednotek podle § 9 odst. 1 písm. i) a j) zákona budou od 1. 1. 2014 (na rozdíl od stávající právní úpravy) po dobu, než bude stavba dokončena, zdaňovány jako pozemky stavební. Jedná se o pozemky určené k zastavění stavbami, které doposud nebyly předmětem daně ze staveb, jako jsou stavby vodáren, úpraven vody, kanalizačních zařízení, rozvodných zařízení, nebo stavby pro veřejnou dopravu. Jedná se zde o stavby zdanitelné daní z nemovitých věcí, tj. budovy nebo vybrané inženýrské stavby. Nebude-li takováto stavba dokončena v roce 2013, poplatník je povinen uvedenou změnu zohlednit v daňovém přiznání na rok 2014.

Je-li vlastníkem pozemku pod bytovým domem rozděleným na jednotky subjekt, který není vlastníkem žádné z jednotek, je tento pozemek předmětem daně z pozemků a poplatníkem daně je vlastník pozemku bez ohledu na to, že je pozemek zastavěn stavbou. Tento poplatník je povinen na zdaňovací období 2014 podat daňové přiznání. Výjimkou je případ, kdy je tento pozemek ve vlastnictví státu nebo ve vlastnictví té obce, na jejímž území se nachází, neboť pak je od daně osvobozen a není povinnost toto osvobození uplatnit v daňovém přiznání.

c) změna osoby poplatníka:

Zatímco do roku 2013 byly poplatníky daně za nemovité věci, tvořící jmění podílových fondů či fondů obhospodařovaných penzijní společností, investiční či penzijní společnosti obhospodařující tyto fondy, jsou od 1.1.2014 poplatníky daně přímo tyto fondy, jimž proto vzniká povinnost podat daňové přiznání na rok 2014.

Poplatníkem daně je tedy nově:

samozřejmě pouze za nemovité věci, tvořící jmění těchto fondů. Za nemovité věci, které jsou ve vlastnictví investičních či penzijních společností, které fondy obhospodařují, jsou poplatníky nadále tyto společnosti.

2. Změny ovlivňující výši daně, u nichž NEMÁ poplatník povinnost podat daňové přiznání za rok 2014

Poplatníkovi, který vlastní kromě bytu/nebytového prostoru a podílu na společných částech domu i podíl na společném pozemku přesahujícím zastavěnou plochu domu nebo na pozemku, který je užíván spolu s jednotkou a je ve spoluvlastnictví všech vlastníků jednotek v domě, se daň nepatrně zvýší. Stane se tak v důsledku použití vyššího koeficientu 1,22 při stanovení upravené podlahové plochy pro základ daně ze staveb a jednotek, zohledňujícího existenci tohoto společného pozemku, který již nebude předmětem daně z pozemků. Přepočet daně provede správce daně automatizovanou konverzí, daň vyměří z moci úřední a novou výši daně poplatníkovi sdělí rozhodnutím, zpravidla hromadným předpisným seznamem, případně platebním výměrem. Nedojde-li tedy u poplatníka k jiným změnám, nevzniká mu povinnost podat daňové přiznání na rok 2014 za již dříve přiznané jednotky.

Poplatníkem se stává také (rozšíření okruhu poplatníkův souladu s novým občanským zákoníkem):

ale protože takový subjekt nebude existovat 1.1.2014, bude existence takového subjektu ovlivňovat daňovou povinnost nejdříve na zdaňovací období 2015.

Změna režimu v případě nezvolení společného zástupce u nemovitých věcí v podílovém spoluvlastnictví – správce daně vyměří spoluvlastníkům daň za jejich spoluvlastnické podíly z moci úřední.

3. Změny formální, bez dopadu na výši daně, které vyplývají z nových pojmů občanského zákoníku

a) změna názvu daně na daň z nemovitých věcí, která se skládá z daně z pozemků a z daně ze staveb a jednotek,

b) změny názvů předmětů daně ze staveb a jednotek: - zdanitelná stavba, tj. budova nebo vybraná inženýrská stavba, - jednotka (v daňovém přiznání se uvádí jako byt nebo nebytové jednotky členěné podle využití),

c) změny označení a logického uspořádání některých právních důvodů osvobození, zpravidla bez dopadu na trvající, již dříve poskytnutá osvobození.

4. Změna režimu v případech úmrtí poplatníka ve lhůtě pro podání daňového přiznání

daňové přiznání za zemřelého, byl-li povinen jej podat a tuto povinnost nesplnil, podává osoba spravující pozůstalost.

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Dejte nám prosím vědět, která data nám a našim partnerům dovolíte zpracovat.


Technická data

Trvale zapnuto

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.

Analytické a statistické údaje

Analytické a statistické údaje nám pomáhají pochopit, jaké funkce jsou vaše oblíbené, co nám na webu nefunguje, jaké zařízení pro prohlížení stránek používáte a mnoho dalších.

Marketingové údaje

Marketingová data nám prozradí, na které reklamy jste klikli nebo jak jsou naše kampaně na sociálních sítích úspěšné.