26.10.2015

Odpočet poplatníka daně z příjmů na pořízení majetku pro podporu odborného vzdělávání

Myš

Zdroj: zákon o daních z příjmů

Od 1. 1. 2014 zákon o daních z příjmů v paragrafu 34g umožňuje odečíst poplatníkovi investici na podporu odborného vzdělávání, což má motivovat firmy, aby se více otevřely spolupráci se školami a aktivněji se podílely na praxi žáků a studentů.

KRITÉRIA ODPOČTU
Odpočet na podporu pořízení majetku se týká pouze majetku, který byl pořízen úplatně nebo vyroben ve vlastní režii, anebo je předmětem smlouvy o finančním leasingu. V případě pořízení majetku, na který byla byť jen z části poskytnuta dotace z veřejných zdrojů, nemůže u takto pořízeného majetku poplatník uplatnit odpočet na jeho pořízení.
Základní podmínkou je, že poplatník, který chce odpočtu využít, uzavře se školou buď smlouvu o praktickém vyučování anebo smlouvu o odborné praxi, resp. o vzdělávací činnosti pro obor související s jeho podnikatelskou činností a předmětem smlouvy bude investice či majetek tomuto účelu sloužící. Školou se pro tyto účely rozumí vysoká škola, vyšší odborná škola a střední škola, resp. střední odborné učiliště.
Jako další podmínkou pro uplatnění odpočtu je zákonné ustanovení, které říká, že pořízený majetek musí být použit pro odborné vzdělávání studentů alespoň z části 30 % jeho provozní doby, a současně tato podmínka musí být splněna po dobu třech bezprostředně následujících zdaňovacích období od zdaňovacího období, ve kterém poplatník uplatnil odpočet poprvé. Přitom není podstatné, po jakou část prvního (zdaňovacího) období byl daný majetek provozován, rozhodující je poměr jeho využívání pro odborné vzdělávání vůči celkové době provozu.
Podrobnější kritéria včetně určení doby provozu majetku řeší metodická pomůcka zveřejněná ve finančním zpravodaji č. 3/2014 Ministerstva financí.
Dobu provozu každého jednotlivého majetku, na který je nárokována investiční složka odpočtu, musí poplatník hodnověrně evidovat a prokazovat v jednotkách hodin v členění na dny provozu. Přičemž se jí rozumí doba, po kterou je majetek využíván k produkčním činnostem firmy nebo k odbornému vzdělávání.
Do doby provozu majetku se nezapočítává odstávka z důvodu údržby či diagnostiky nebo oprav majetku, přitom lze i tyto činnosti do odpočtu zahrnout, pokud jsou využity právě pro účely odborného vzdělání či praxe. Dle metodické pomůcky se do celkové provozní doby nezapočítávají hlavní prázdniny.
Odpočet je možné uplatnit pouze u majetku, u kterého je poplatník jeho prvním vlastníkem. Prvním vlastníkem se pro účely ZDP rozumí „první odpisovatel“ ve smyslu § 31 odst. 6 ZDP, tedy jako poplatník, který si jako první pořídil nový majetek, který dosud nebyl užíván k určenému účelu a u předchozího odpisovatele byl zbožím, nebo který majetek pořídil/vyrobil ve vlastní režii.

CO SE ROZUMÍ MAJETKEM PRO ÚČELY ODPOČTU NA PODPORU VZDĚLÁVÁNÍ
Majetek, ze kterého lze uplatnit odpočet je vymezen v § 34g odst. 4 a odst. 5.
Majetkem pořízeným nebo pořizovaným pro účely odpočtu se rozumí majetek:
a) který je vymezen ve smlouvě uzavřené mezi poplatníkem a právnickou osobou vykonávající činnost střední školy, vyšší odborné školy nebo vysoké školy o obsahu a rozsahu praktického vyučování, odborné praxe nebo vzdělávací činnosti v rámci části akreditovaného studijního programu vysoké školy a o podmínkách pro jejich konání nebo prohlášení o odborném vzdělávání jako majetek, který bude využíván při
1. praktickém vyučování,
2. odborné praxi nebo
3. vzdělávací činnosti v rámci části akreditovaného studijního programu vysoké školy na pracovišti poplatníka,
b) u kterého je vstupní cenou pořizovací cena nebo vlastní náklady a
c) na jehož pořízení nebo pořizování nebyla ani z části poskytnuta podpora z veřejných zdrojů.

Majetkem pořízeným nebo pořizovaným pro účely odpočtu podle odstavce 1 je pouze:
a) hmotný majetek zařazený v odpisové skupině 1, 2 nebo 3 podle přílohy č. 1 k tomuto zákonu nebo
b) software, který je nehmotným majetkem, se vstupní cenou vyšší než 60 000 Kč.

Podpora odpočtu je tak vymezena na hmotný majetek patřící do 1. až 3. odpisové skupiny a dále software. V Případě obojího se jedná o majetek z hlediska § 26 odst. 2 ZDP, tzn. hmotný majetek se vstupní cenou vyšší než 40 tis. Kč a nehmotný v ocenění vyšší než 60 tis. Kč.

VÝŠE ODPOČTU
Výši odpočtu stanovuje § 34g ZDP v odstavci 1, přitom se vychází z poměru použití majetku pro odborné vzdělávání a použití pro ekonomickou činnost poplatníka. Na základě toho jsou stanovena dvě pásma – viz níže.

Pokud je majetek využíván pro odborné vzdělávání:

U majetku nabytého na základě finančního leasingu lze uplatnit dle příslušné sazby využití a procenta částku ze vstupní ceny evidované u původního vlastníka, tzn. leasingové společnosti.
Protože odpočet snižuje pouze (kladný) základ daně, a to maximálně na nulu, není možné jej uplatnit v případě daňové ztráty nebo základu daně nižším než odpočet. Pro tyto případy je umožněno odpočet, resp. jeho nevyužitou část uplatnit v dalších letech, ovšem nejpozději ve třetím období následujícím po období jeho vzniku.

Odpočtem tak poplatník dosáhne dvojího uplatnění investice, a to prostřednictvím odpisů a následně v daňovém přiznání odpočtem od základu daně podle § 34g ZDP.

V případě porušení podmínek uvedených v § 34g ZDP by se uplatněná investiční složka odpočtu stala položkou zvyšující základ daně, jak stanoví § 23 odst. 3 písm. a) bod 18 ZDP, a to v roce porušení podmínek.

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Dejte nám prosím vědět, která data nám a našim partnerům dovolíte zpracovat.


Technická data

Trvale zapnuto

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.

Analytické a statistické údaje

Analytické a statistické údaje nám pomáhají pochopit, jaké funkce jsou vaše oblíbené, co nám na webu nefunguje, jaké zařízení pro prohlížení stránek používáte a mnoho dalších.

Marketingové údaje

Marketingová data nám prozradí, na které reklamy jste klikli nebo jak jsou naše kampaně na sociálních sítích úspěšné.