23.10.2014

Novela Zákona o daních z příjmů od 1. 1. 2015

Myš

Zdroj: Komora daňových poradců ČR

Poslanecká sněmovna schválila 26. září 2014 ve třetím čtení důležitou a velmi rozsáhlou novelu zákona o daních z příjmů a dalších zákonů. Je pravděpodobné, že definitivní podoba vyjde ve Sbírce zákonů ještě před koncem roku. Značná část navrhovaných změn vychází z potřeby vyjasnit problémy, které vznikly v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a nepodařilo se je dosti výstižně do daňových zákonů zakomponovat již dříve (např. svěřenecké fondy, „převod“ daně darovací a dědické do daně z příjmů, problematika práva stavby apod.).

Zvýšení slevy na druhé a další dítě

Od 1.1.2015 Zákon č. 586/1992 Sb., o daní z příjmů umožňuje vyšší odpočet od daně prostřednictvím slevy na druhé dítě, která se navyšuje ročně o 2 400 Kč (tj. 15 804 Kč/rok) od základní slevy na první dítě, vymezené v § 35c ZDP, která zůstává nezměněna (13 404 Kč/rok). Na třetí dítě může poplatník uplatnit o 3 600 Kč více, než čítá základní sleva, tzn. 17 004 Kč/rok.

Sleva na dani za dítě umístěné v předškolním vzdělávacím zařízení

Novinkou novely ZDP je sleva na dani za umístění dítěte v zařízení péče o děti předškolního věku včetně mateřské školky a to ve výši skutečně zaplacených příspěvků na toto zařízení. Maximálně lze však od daně odečíst částku ve výši minimální mzdy, tj. 8500 Kč (pro rok 2015 pravděpodobně 9000 Kč). Podmínky pro uplatnění slevy jsou podobné jako u slevy na vyživované dítě s tím rozdílem, že u této slevy nemůže vzniknout daňový bonus.

Taktéž lze tuto slevu uplatňovat pouze ročně, tzn. v daňovém přiznání nebo ročním zúčtování. Pro poplatníky OSVČ platí dobrá zpráva, a sice ta, že si tuto slevu můžou uplatnit, ač nemohou využít slevy na dítě skrz uplatnění výdajů paušálem, které tvoří více než 50 % celkového základu daně poplatníka.

Sleva pro pracující důchodce

Základní slevu na poplatníka (ročně 24 840 Kč) budou moci opět využít i osoby pobírající starobní důchod (viz § 35ba odst. 1 písm. a)). Dle nálezu Ústavního soudu mohou slevu na dani z příjmů za zdaňovací období roku 2014 uplatnit všichni pracující důchodci. Ústavní soud rozhodl o neústavnosti ustanovení slevy na dani v případě pracujících starobních důchodců a ke dni 30. 7. 2014 předmětné ustanovení zákona zrušil. Uplatnit slevu lze i zpětně za rok 2013.

Výdajové paušály a jejich stropy

Od roku 2015 se rozšiřuje omezení, neboli tzv. zastropování výdajových paušálů podle § 7 odst. 7 ZDP. Nově bude omezení rozšířeno i na zemědělské podnikání a podnikání na základě živnostenského zákona, pro které dosud žádná hranice vymezena nebyla.

Absolutní výše odpočtu u zemědělského podnikání s výdajovým paušálem 80 % je tak nově částka 1 600 000 Kč a pro paušál stanovený 60 % je to částka 1 200 000 Kč.

Příjmy zdaněné srážkovou daní a uplatněné v daňovém přiznání vs. osvobozené důchody

V případě příjmu ze závislé činnosti dle § 6 ZDP zdaněném srážkovou daní, který zaměstnanec na základě svého rozhodnutí zahrne do základu daně v rámci daňového přiznání nebo ročního zúčtování, se příslušný příjem započítá do zákonného limitu 840 tis. Kč pro zdanění pravidelně vyplácených důchodů a penzí. (Důchody podléhají zdanění, pokud součet dílčích základů daně poplatníka podle § 6, 7 a 9 přesáhne tento limit).

Oznamovací povinnost u daně z příjmů fyzických osob

Nově je zavedena Zákonem o daních z příjmů oznamovací povinnost poplatníka daně z příjmu fyzických osob, který obdrží příjem, který je od daně z příjmů fyzických osob osvobozen a zároveň je vyšší než 5 mil. Kč., je povinen oznámit tuto skutečnost správci daně a to do konce lhůty pro podání daňového přiznání za zdaňovací období, ve kterém příjem obdržel (viz nový § 38v). V případě, že bude mít poplatník daňového poradce, lhůta pro oznámení se prodlužuje stejně jako pro podání daňového přiznání. Pokud nebude oznámení podáno, může být poplatníkovi uložena pokuta až do výše 15 % z neoznámeného příjmu (viz § 38w).

Snížení pokuty za opožděné daňové tvrzení

V případě, že daňové přiznání bude podáno opožděně a dílčí základ daně ze závislé činnost bude vyšší než polovina celkového základu daně, sníží se pokuta na desetinu dle § 38o (doposud je zmíněné ustanovení zrušeno).

Autorské honoráře

Doposud platilo: Příjmy autorů z vyplácených honorářů plynoucí ze zdrojů na území České republiky jsou samostatným základem daně pro zdanění zvláštní sazbou daně za předpokladu, že úhrn těchto příjmů od téhož plátce nepřesáhne v kalendářním měsíci 10 000 Kč a poplatník má nárok o vystavení dokladu o vyplacených příjmech a tento doklad využít v daňovém přiznání. Od 1.1.2015 však už nebude možnost započtení do daňového přiznání (§ 7 odst. 6).

Osvobození bezúplatných příjmů

Podle nového ustanovení § 4a písm. m) bude osvobozen příjem bez úplaty v podobě takto získaného majetkového prospěchu, pokud tyto příjmy u stejného poplatníka nepřevýší ve zdaňovacím období 100 000 Kč.

Bezúročné zápůjčky pro zaměstnance

Dle § 6 odst. 9 písm. v) bude majetkový prospěch plynoucí zaměstnanci z bezúročné zápůjčky, u nesplacených zůstatků, až do výše 300 000 Kč od stejného zaměstnavatele osvobozen. Úrok v ceně obvyklé se pak vypočte jen z částky, která přesahuje tento limit, pak bude zdaněn jako příjem ze závislé činnosti.

Finanční leasing

Od 1.1.2015 je v ZDP rozsáhleji vymezen a probrán finanční leasing (viz. § 21d ZDP).

Soukromé životní pojištění

Od roku 2015 dochází u zaměstnance k omezení osvobození od daně u příspěvků zaměstnavatele na jeho soukromé životní pojištění. Daňová podpora pojistného na soukromé životní pojištění se netýká celého příspěvku zaměstnavatele na životní pojištění zaměstnance, ale pouze části, která slouží ke krytí pojistného rizika, tzn. pokud soukromé životní pojištění zaměstnance obsahuje i „investiční složku“, která slouží k investování jménem a na účet pojistníka, nelze tuto část příspěvku od zaměstnavatele daňově zvýhodnit podle § 6 odst. 9 písm. p) bod 3.

Totéž platí i pro poplatníka daně z příjmů fyzických osob, který si hradí sám příspěvky na své životní pojištění s tím, že si bude chtít na základě toho uplatnit položku snižující základ daně ve smyslu § 15 odst. 6 ZDP.

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Dejte nám prosím vědět, která data nám a našim partnerům dovolíte zpracovat.


Technická data

Trvale zapnuto

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.

Analytické a statistické údaje

Analytické a statistické údaje nám pomáhají pochopit, jaké funkce jsou vaše oblíbené, co nám na webu nefunguje, jaké zařízení pro prohlížení stránek používáte a mnoho dalších.

Marketingové údaje

Marketingová data nám prozradí, na které reklamy jste klikli nebo jak jsou naše kampaně na sociálních sítích úspěšné.