30.03.2016

Novela účetních předpisů

Myš

Zdroj: Zákon o účetnictví; Vyhláška č. 500/2002 Sb.

Od počátku roku 2016 čeká účetní řada změn, a to v souvislosti se zásadní změnou zákona o účetnictví.

1. OCENĚNÍ ZÁSOB VLASTNÍ VÝROBY
Novelou zákona o účetnictví dochází k úpravě v ocenění zásob vlastní výroby, které je definováno paragrafem 25 ZOÚ a paragrafem 49 vyhlášky č. 500/2002 Sb.
Oba právní předpisy ve svých ustanoveních uvádějí, že zásoby vlastní výroby, kromě přímých (přiřaditelných) nákladů „mohou“ ocenit taky přiřaditelnou částí fixních a variabilních nákladů. Jedná se zejména o výrobní a správní režii, zahrnující nepřímé náklady, které by bylo v případě zahrnutí do ocenění třeba rozpočítat na jednotku zařazení. Odbytová režie se do ocenění zásob nepoužije.
Vzhledem k tomu, že zákon i vyhláška u těchto nepřímých nákladů dávají jasně možnost volby jejich zahrnutí do ocenění zásob, je tedy pouze na účetní jednotce, zda tuto možnost využije. Nutno ovšem dodat, že vše výše zmíněné je třeba aplikovat v souvislosti s respektováním principu věrného a poctivého zobrazení majetku v účetnictví účetní jednotky.
§ 25 ZOÚ, odst. 5
(5) Pro účely tohoto zákona se rozumí
a) pořizovací cenou cena, za kterou byl majetek pořízen a náklady s jeho pořízením související,
b) reprodukční pořizovací cenou cena, za kterou by byl majetek pořízen v době, kdy se o něm účtuje,
c) vlastními náklady u zásob vytvořených vlastní činností přímé náklady vynaložené na výrobu nebo jinou činnost, popřípadě i přiřaditelné nepřímé náklady, které se vztahují k výrobě nebo k jiné činnosti; do přímých nákladů se zahrnuje pořizovací cena materiálu a jiných spotřebovaných výkonů a další náklady, které vzniknou v přímé souvislosti s danou výrobou nebo jinou činností,
d) vlastními náklady u hmotného majetku kromě zásob a u nehmotného majetku kromě pohledávek vytvořeného vlastní činností přímé náklady vynaložené na výrobu nebo jinou činnost, popřípadě i přiřaditelné nepřímé náklady, které se vztahují k výrobě nebo jiné činnosti, vymezené v souladu s účetními metodami; do přímých nákladů se zahrnuje pořizovací cena materiálu a jiných spotřebovaných výkonů a další náklady, které vzniknou v přímé souvislosti s danou výrobou nebo jinou činností. 
§ 49 Vyhlášky č. 500/2002 Sb., odst. 5 a)
(5) Vlastní náklady zásob vytvořených vlastní činností se oceňují ve skutečné výši nebo na základě kalkulace výroby, stanovené účetní jednotkou. Vlastní náklady zahrnují přímé náklady a mohou zahrnovat také poměrnou část variabilních a fixních nepřímých nákladů, příčinně přiřaditelných danému výkonu a vztahujících se k období činnosti. Náklady na prodej se do těchto nákladů nezahrnují. Volbu metody ocenění provede účetní jednotka s ohledem na povinnosti stanovené zákonem, zejména respektováním principu významnosti a věrného a poctivého zobrazení majetku.

2. ÚČTOVÁNÍ ZÁSOB VLASTNÍ VÝROBY
Od 1.1.2016 se novelou zákona o účetnictví zrušili účtové skupiny mimořádných nákladů a výnosů. Tím nám z výkazu zisků a ztrát vypadl mimořádný výsledek hospodaření, se kterým se již v novém roce nepracuje.
Účtovou skupinu 58 nahrazují účty zásob vlastní činnosti, prostřednictvím kterých se zásoby aktivují na protistranu nákladů. Tímto nám odpadá účtování aktivace zásob na účtovou skupinu 61, která se celá ruší.
581 – Změna stavu nedokončené výroby (dříve 611)
582 – Změna stavu polotovarů vlastní výroby (dříve 612)
583 – Změna stavu výrobků (dříve 613)
584 – Změna stavu zvířat (dříve 614)

3. AKTIVACE ZÁSOB A MAJETKU
Novelou se ruší i účtová skupina 62, kterou se doposud účtovalo o aktivaci zásob či majetku. Nově je zachován princip snižování zaktivovaných nákladů podobně, jako tomu je u nového účtování zásob nedokončené výroby.
Nové účty pro aktivaci:
585 – Aktivace materiálu a zboží (dříve 621)
586 – Aktivace vnitropodnikových služeb (dříve 622)
587 – Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku (dříve 623)
588 – Aktivace dlouhodobého hmotného majetku (dříve 624)  

4. OCENĚNÍ REÁLNOU HODNOTOU A EKVIVALENCÍ
Povinnost oceňovat reálnou hodnotou a ekvivalencí je stanoveno v § 27 ZOÚ. Rozsah a způsob oceňování se v novém roce nemění.
V souvislosti s novou kategorizací účetních jednotek se ovšem do paragrafu 27 v odstavci sedmém dostalo následující:
(7) Oceňování podle odstavců 1 až 6 se nepoužije na mikro účetní jednotky; to neplatí pro
a) obchodníky s cennými papíry a pobočky zahraničních obchodníků s cennými papíry,
b) platební instituce, pobočky zahraničních platebních institucí, instituce elektronických peněz a pobočky zahraničních institucí elektronických peněz,
c) investiční společnosti a fondy podle zákona o investičních společnostech a investičních fondech a
d) fondy podle zákona upravujícího důchodové spoření nebo doplňkové penzijní spoření.
Z výše uvedeného tady vyplývá, že mikro účetní jednotky (pokud nepřesáhnou 2 kritéria: Aktiva ≥ 9 mil.; obrat ≥ 18 mil.; PPPZ ≥ 10) o reálné hodnotě či ekvivalenci ve svém účetnictví vůbec neúčtují, resp. se jich ustanovení § 27 ZOÚ netýká.

Přechodné ustanovení:
5. Účetní jednotky, které ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona jsou mikro účetními jednotkami s výjimkou obchodníků s cennými papíry, poboček zahraničních obchodníků s cennými papíry, platebních institucí, poboček zahraničních platebních institucí, institucí elektronických peněz, poboček zahraničních institucí elektronických peněz, společností a fondů podle zákona o investičních společnostech a investičních fondech a fondů podle zákona upravujícího důchodové spoření nebo doplňkové penzijní spoření, a přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona používaly oceňování majetku reálnou hodnotou podle § 27 zákona č. 563/1991 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, pokračují v účtování a vykazování majetku oceňovaného reálnou hodnotou podle zákona č. 563/1991 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, až do vyřazení tohoto majetku.
Z přechodného ustanovení vyplývá, že účetní jednotky, které se stanou mikro účetními jednotkami, a které v předešlých účetních obdobích ve svém účetnictví používaly ocenění reálnou hodnotou nebo ekvivalencí, pokračují v tomto oceňování i nadále.  

5. PŘIJATÉ DARY
Nová úprava mění také způsob účtování o přijatých darech. Přijaté dary tak již nebudou účtovány ve prospěch kapitálového účtu 413 - Ostatní kapitálové fondy, ale jako jiné provozní výnosy, vykazované v položce jiné provozní výnosy na účtu 648.

6. ZŘIZOVACÍ VÝDAJE
Zřizovací výdaje již nebudou vykazovány jako dlouhodobý nehmotný majetek. Pokud však účetní jednotka eviduje zřizovací výdaje dle ustanovení platného do 31.12.2015, bude v tomto vykazování pokračovat také po vstupu novely v platnost a zřizovací výdaje bude evidovat jako ostatní dlouhodobý nehmotný majetek, a to až do jejich vyřazení. Zřizovací výdaje, které nově vznikající účetní jednotka vynaloží po 1.1.2016, budou s ohledem na věcné a časové souvislosti zaúčtovány jako náklady (účet 518).

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Dejte nám prosím vědět, která data nám a našim partnerům dovolíte zpracovat.


Technická data

Trvale zapnuto

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.

Analytické a statistické údaje

Analytické a statistické údaje nám pomáhají pochopit, jaké funkce jsou vaše oblíbené, co nám na webu nefunguje, jaké zařízení pro prohlížení stránek používáte a mnoho dalších.

Marketingové údaje

Marketingová data nám prozradí, na které reklamy jste klikli nebo jak jsou naše kampaně na sociálních sítích úspěšné.