FB
08.07.2022

Novela silniční daně 2022

Zákonem č. 142/2022 Sb., byla kromě jiného provedena novela zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční. Tento zákon nabyl účinnosti od 1. 7. 2022, přičemž se použije za celé zdaňovací období 2022, tj. má zpětnou účinnost od 1. 1. 2022.

Myš

Novela provedla změny ve zdaňování vozidel hlavně v těchto oblastech:


1. Předmět daně
Od 1.1.2022 jsou tedy předmětem daně pouze nákladní vozidla nad 3,5 tuny a jejich přípojná vozidla. Výše daně je však stanovena až pro vybraná vozidla a jejich přípojná vozidla s největší povolenou hmotností 12 tun a více. Zároveň je u těchto vozidel značně snížena částka daně. U ostatních vozidel sice platí, že jsou předmětem daně, avšak není pro ně určena sazba daně. Z takových vozidel se daň neplatí a ani se neuvádějí do daňového přiznání. 


2. Zálohy na daň silniční
Od tohoto data jsou také zrušeny zálohy na tuto daň. Daň je pak splatná jednou částkou ve lhůtě pro podání daňového přiznání, tj. do 31. ledna 2023.


3. Zrušení registrace k dani silniční
Důležité je také zrušení povinnosti zaregistrování se k dani silniční. Registrační povinnost vzniklá před nabytím účinnosti novely zaniká ze zákona dnem 1. ledna 2022. Není tedy potřeba podnikat žádné úkony za účelem zrušení registrace.


4. Zaměstnavatel jako poplatník
Jelikož osobní automobily už nejsou dle novely předmětem daně, tak se zaměstnavatelé již neřadí mezi poplatníky. Poplatníkem této daně tedy nadále zůstává pouze provozovatel vozidla zapsaný v technickém průkazu a ve vyjmenovaných případech uživatel vozidla. 


5. Vozidla uváděná v daňovém přiznání
V daňovém přiznání se uvádí pouze zdanitelná vozidla:
- u kterých je daň vyšší než 0 Kč,
- za která se uplatňuje sleva na dani nebo
- která jsou osvobozena, pokud by jinak jejich dílčí daň byla vyšší než 0 Kč.


Významnou změnou je také vypuštění slev pro nově zaregistrovaná vozidla nebo že se nemusí podávat prázdné daňové přiznání. Neméně důležitá je i informace, že počínaje 1. 1. 2025 bude povinnost podávat daňové přiznání pouze elektronicky. Podrobnější informace naleznete buď v zákoně č. 142/2022 Sb., nebo také na internetových stránkách Finanční správy ČR.

Zdroj: https://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/silnicni-dan/informace-stanoviska-a-sdeleni/2022/informace-k-novele-zakona-o-dani