29.11.2016

Nová právní úprava zdanění hazardních her a z ní vyplývajících informačních povinností pro úřady

Myš

Zdroj: financnisprava.cz
Dne 15. 6. 2016 byly ve Sbírce zákonů publikovány zákony nově upravující oblast provozování hazardních her a jeho zdanění:
• zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách (dále jen „ZHH“)
• zákon č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her (dále jen „ZDHH“)
• souhrnná novela č. 188/2016 Sb., kterou se změny v oblasti provozování hazardních her promítají do dvou desítek dalších předpisů http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-kraje-a-obce/Info_o_hazardu_pro_obecni_a_krajske_urady-2016-11.pdf.

Zákony nabudou účinnosti 1. ledna 2017 s výjimkou několika ustanovení, která jsou účinná již od 15. června 2016.

Informační povinnosti obecních úřadů podle ZDHH Podle ustanovení § 8 odst. 2 ZDHH, které nabylo účinnosti dnem 15. 6. 2016, jsou obecní úřady povinny bezodkladně poskytovat správci daně (tj. finančním úřadům a Specializovanému finančnímu úřadu) informace:
• o ohlášení hazardní hry, jejíž provozování je předmětem daně z hazardních her (týká se tombol s herní jistinou vyšší než 100 000 Kč a turnajů malého rozsahu, které je však podle ZHH možno ohlašovat až od 1. ledna 2017),
• o vydání, změně nebo zrušení povolení k umístění herního prostoru (týká se technické hry, binga a živé hry),
• další informace získané při výkonu své působnosti v oblasti hazardních her, pokud je správce daně potřebuje pro výkon správy daně z hazardních her, tj. v době od 15. 6. 2016 do 31. 12. 2016 zejména informace o všech nových či měněných povoleních vydávaných obecními či krajskými úřady ještě podle § 18 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, která budou platná k 1. 1. 2017.

Předmětné ustanovení ukládá obecním úřadům povinnost shora uvedené informace posílat do datové schránky místně příslušným finančním úřadům včetně Specializovaného finančního úřadu. Místní příslušnost finančních úřadů se řídí u právnické osoby jejím sídlem (tj. sídlem provozovatele). Specializovaný finanční úřad je ve smyslu ust. § 11 zákona č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů, příslušným pro vybrané subjekty.

Informační povinnosti obecních úřadů podle ZHH
Obecní a krajské úřady mají povinnost poskytovat Ministerstvu financí (dále jen „ministerstvo“) podle § 136 odst. 3 věty šesté, sedmé a osmé ZHH informace o:
1) přístrojích a zařízeních podle § 41b odst. 3 zákona č. 202/1990 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti ZHH (dále jen „zákon č. 202/1990 Sb.“) povolených k 1. lednu 2017,
2) přístrojích a zařízeních podle § 41b odst. 3 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách (dále jen „zákon č. 202/1990 Sb.“) povolených podle zákona č. 202/1990 Sb. ve spojení s § 135 ZHH po 1. lednu 2017 a
3) změnách a zrušení povolení uvedených v bodě 1 nebo 2.

Povoleným přístrojem a zařízením podle § 41b odst. 3 zákona č. 202/1990 Sb. se rozumí herní místo celé řady v tomto ustanovení uvedených technických herních zařízení. Nicméně s ohledem na to, že obecní a krajské úřady jsou podle § 18 zákona č. 202/1990 Sb. oprávněny udělovat povolení pouze k jednomu druhu technických herních zařízení, a sice k výherním hracím přístrojům, týkají se informační povinnosti obecních a krajských úřadů podle § 136 odst. 3 pouze herních míst výherních hracích přístrojů.

Ad 1) Podle § 136 odst. 3 věty šesté ZHH se pro účely rozpočtového určení daně z hazardních her povolený přístroj a zařízení podle § 41b odst. 3 zákona č. 202/1990 Sb. (resp. herní místo výherního hracího přístroje) bude považovat za herní pozici povoleného koncového zařízení uvedenou v povolení k umístění herního prostoru podle ZHH pouze tehdy, pokud obecní úřad nebo krajský úřad, který je povolil, poskytne ministerstvu do 31. 1. 2017 informace:
• o počtu těchto přístrojů a zařízení povolených ke dni 1. 1. 2017,
• o tom, na území které obce jsou tyto přístroje a zařízení povoleny,
• jakému provozovateli jsou tyto přístroje a zařízení povoleny,
• do kdy jsou tyto přístroje a zařízení povoleny,
• kopii povolení k provozování VHP.
Doporučujeme, aby obecní úřad zároveň zasílal prosté kopie povolení k provozování VHP, a to za účelem zajištění podkladů pro řádný výkon státního dozoru nad provozováním hazardních her zajišťovaného od 1. 1. 2017 orgány celní správy. Pro celní správu je z hlediska její nové kompetence k výkonu dozoru nezbytná znalost podmínek uvedených ve vydaném povolení k provozování VHP na rok 2017. Především se jedná o informace o přesném umístění provozovny a podmínkách provozu hazardních her.
Na základě těchto informací stanoví ministerstvo podíl jednotlivých obcí na části celostátního hrubého výnosu daně z hazardních her plynoucího ve zdaňovacím období. Podíl vyjádřený v procentech (§ 7 ZDHH) zveřejní ministerstvo na své úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup nejpozději měsíc před začátkem zdaňovacího období, v němž poplyne tento výnos. Poprvé bude tento údaj zveřejněn nejpozději do konce února 2017.
Pokud obecní úřad (resp. krajský úřad) tuto nahlašovací povinnost nesplní, nebudou herní místa výherních hracích přístrojů, kterých se tato povinnost týká, zohledněna v podílu příslušné obce na části celostátního hrubého výnosu daně z hazardních her, a proto této obci nepoplynou žádné finanční prostředky z celostátního hrubého výnosu části daně z hazardních her za tato herní místa.

Ad 2) Podle § 136 odst. 3 věty sedmé ZHH mají obecní a krajské úřady od 1. 1. 2017 povinnost poskytovat ministerstvu informace o vydání povolení po tomto datu, přičemž se jedná o povolení k provozování výherních hracích přístrojů podle zákona č. 202/1990 Sb. K vydání takového povolení by po 1. lednu 2017 mohlo dojít tehdy, pokud provozovatel podá žádost o vydání povolení před koncem roku 2016 a správní řízení nebude ukončeno do konce roku 2016. V takovém případě se uplatní § 135 ZHH a obecní úřad by v roce 2017 dokončil správní řízení podle zákona č. 202/1990 Sb. a mohl by vydat povolení k provozování výherního hracího přístroje. Bude-li takové povolení vydáno, musí obecní nebo krajský úřad o tomto povolení informovat ministerstvo, a to bezodkladně.
Informace by měly být poskytnuty ve stejném rozsahu jako v případě informační povinnosti ad 1) (tj. počet takto nově povolených herních míst výherních hracích přístrojů, území obce, kde jsou povoleny, provozovatel, kterému jsou povoleny, a do kdy jsou povoleny).

Ad 3) Následně pak podle § 136 odst. 3 věty osmé ZHH mají obecní a krajské úřady od 1. 1. 2017 povinnost poskytovat ministerstvu informace o změnách či zrušení povolení vydaných podle zákona č. 202/1990 Sb., a to bezodkladně. Přitom v návaznosti na ust. § 138 odst. 1 ZHH je možná pouze taková změna povolení, kterou bude snižován počet povolených koncových zařízení či jejich herních pozic. Tato informační povinnost se týká povolení k provozování výherních hracích přístrojů oznamovaných ministerstvu jak v rámci informační povinnosti ad 1), tak v rámci informační povinnosti ad 2). Povinnost informovat ministerstvo se týká takových změn povolení, které mění údaje o těchto povoleních oznamované v rámci informační povinnosti ad 1) nebo ad 2) (tj. počet povolených herních míst výherních hracích přístrojů, území obce, kde jsou povoleny, provozovatele, kterému jsou povoleny, nebo okamžik, do kdy jsou povoleny).

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Dejte nám prosím vědět, která data nám a našim partnerům dovolíte zpracovat.


Technická data

Trvale zapnuto

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.

Analytické a statistické údaje

Analytické a statistické údaje nám pomáhají pochopit, jaké funkce jsou vaše oblíbené, co nám na webu nefunguje, jaké zařízení pro prohlížení stránek používáte a mnoho dalších.

Marketingové údaje

Marketingová data nám prozradí, na které reklamy jste klikli nebo jak jsou naše kampaně na sociálních sítích úspěšné.