FB
26.10.2017

Nová ohlašovací povinnost pro členy nadnárodních skupin

Myš

Novelou č. 305/2017 Sb. byla do zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 164/2013 Sb.“) transponována směrnice 2016/881/EU (tzv. DAC IV), která mění směrnici 2011/16/EU. Tato novela zavádí povinnou automatickou výměnu informací zpráv podle zemí mezi členskými státy EU.

Povinnost sestavovat zprávy podle zemí se týká pouze nadnárodních skupin podniků, jejichž konsolidované výnosy za celou skupinu jsou nejméně 750 mil. EUR. Zprávu podle zemí vypracovává sama nadnárodní skupina podniků prostřednictvím některé ze svých členských entit. Tato členská entita zprávu následně oznamuje správci daně (či obdobnému orgánu v zahraničí), který ji v rámci automatické výměny informací poskytne státům, ve kterých tato skupina vyvíjí činnost. Každá česká členská entita, která je součástí nadnárodní skupiny podniků definované zákonem č. 164/2013 Sb. (tj. splňuje podmínky pro oznamování), je povinna podat prostřednictvím daňového portálu Finanční správy – aplikace EPO Ohlášení a Oznámení.

1. Ohlášení
- česká členská entita nadnárodní skupiny podniků uvede svou nejvyšší mateřskou entitu (včetně jejího státu nebo jurisdikce),
- v případě, že česká členská entita není touto nejvyšší mateřskou entitou, ohlásí, zda je zastupující mateřskou entitou nebo zastupující evropskou entitou,
- pokud česká členská entita není ani nejvyšší ani zastupující mateřskou ani zastupující evropskou entitou, ohlásí, zda za ni podá zprávu podle zemí jiná členská entita této skupiny, nebo zda tuto zprávu podá sama,
- Ohlášení se podává pouze jednou s výhradou změn v ohlášených údajích,
- lhůta pro podání Ohlášení je stanovena na poslední den prvního vykazovaného účetního období, za které se podává zpráva podle zemí. V případě, že první vykazované účetní období skončí nejpozději 31. 10. 2017 (nebo již skončilo před tímto datem), platí povinnost podat ohlášení nejpozději 31. 10. 2017.

2. Oznámení
- české oznamující entitě nebude umožněno podat Oznámení, pokud nebylo podáno Ohlášení, ve kterém byla česká členská entita specifikována jako oznamující,
- Oznámení se podává do 12 měsíců od konce vykazovaného účetního období nadnárodní skupiny podniků,
- první Oznámení podá česká členská entita skupiny, která je nejvyšší mateřskou entitou skupiny nebo zastupující mateřskou entitou za vykazované účetní období začínající dne 1. ledna 2016 nebo později,
- v ostatních případech podá česká členská entita skupiny první Oznámení za vykazované účetní období začínající dne 1. ledna 2017 nebo později.

Místně příslušným správcem daně pro účely podávání Ohlášení a Oznámení podle CbCR je Specializovaný finanční úřad.

http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/ms-prime-dane/CbCR_Sdeleni.pdf