Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací
Souhlasím

Nová interpretace ke kurzovým rozdílům u časového rozlišení

Nová interpretace ke kurzovým rozdílům u časového rozlišení

Národní účetní rada (NÚR) schválila na svém zasedání v dubnu Interpretaci č. I-37 Časové rozlišování a cizí měna, která má pomoci účetním jednotkách orientovat se v této problematice.

Novela vyhlášky č. 500/2002 Sb. s účinností od 1. ledna 2018 přinesla změnu týkající se vykazování časového rozlišení nákladů a výnosů. Nově stojí účetní jednotka před rozhodnutím, zda zachová v rozvaze vykazování zůstatků aktivních a pasivních účtů v části D. Časové rozlišování aktiv, resp. v části D. Časové rozlišování pasiv. Druhou možností je zrušení této části a přesun vykazovaných nákladů příštích období a příjmů příštích období do části pohledávek, výdajů příštích období a výnosů příštích období do části závazků.

Tyto změny jsou obsaženy v § 13 a § 19 vyhlášky. Účetní jednotka rozhodne, který způsob vykazování zvolí nejpozději k rozvahovému dni, kombinace obou způsobů vykazování není přípustná. Zvolený způsob vykazování pasiv musí být shodný se způsobem vykazování časového rozlišení v aktivech.

Účetní jednotky na základě smluvního ujednání platí některé výdaje, nebo naopak inkasují příjmy v cizí měně. Často se tyto peněžní toky nekryjí s příslušným účetním obdobím, kam věcně náleží. Protože je u těchto plateb znám účel, částka i období, jsou splněny charakteristiky pro položky časového rozlišení. Vzhledem ke smluvnímu ujednání úhrad v cizí měně se v souladu se zákonem o účetnictví eviduje u účetních zápisů v české měně i cizí měna přepočtená na českou měnu dle vnitřní směrnice účetní jednotky kurzem ČNB (aktuálním nebo pevným).

Otázka zní, zda se mají zůstatky účtů časového rozlišení vyjádřených v cizí měně k datu účetní závěrky přepočítávat závěrkovým kurzem.

Řešení v interpretaci

1. V případě nedoplacených nákladů běžného období, kdy výdaj v cizí měně bude uskutečněn až v následujícím účetním období, jde o cizoměnový závazek, který bude souvztažně s nákladovým účtem zaúčtován ve prospěch účtu časového rozlišení Výdaje příštích období. Zůstatek tohoto účtu je třeba k datu účetní závěrky přepočítat kurzem ČNB platným k tomuto datu.

2. V případě nedoplacených výnosů běžného období, kdy příjem v cizí měně bude obdržen až v následujícím účetním období, jde o cizoměnovou pohledávku, která bude souvztažně s výnosovým účtem zaúčtována na vrub účtu časového rozlišení Příjmy příštích období. Zůstatek tohoto účtu je třeba k datu účetní závěrky přepočítat kurzem ČNB platným k tomuto datu.

3. V případě předplacených nákladů týkajících se nákladů následujícího účetního období a zaúčtovaných na účtu Náklady příštích období peněžní tok (výdaj) již proběhl. Zůstatek tohoto účtu se k datu účetní závěrky nepřepočítává.

4. V případě předplacených výnosů týkajících se výnosů následujícího účetních období a zaúčtovaných na účtu Výnosy příštích období peněžní tok (příjem) již proběhl. Zůstatek tohoto účtu se k datu účetní závěrky nepřepočítává.


Zdůvodnění

• V souladu se zákonem o účetnictví se zůstatky pohledávek a závazků primárně vyjádřených v cizí měně přepočítávají k datu účetní závěrky na českou měnu kurzem ČNB k tomuto datu. Eliminuje se tím případné kurzové riziko.

• Vzhledem k tomu, že zůstatek účtu Výdaje příštích období má charakter cizoměnového závazku (výdaj v cizí měně bude muset být uhrazen v příštích obdobích) a zůstatek účtu Příjmy příštích období má charakter cizoměnové pohledávky (příjem v cizí měně bude přijat v příštích obdobích), platí pro ně stejná pravidla, jako pro ostatní cizoměnové závazky a pohledávky.

• Naproti tomu účty časového rozlišení Náklady příštích období a Výnosy příštích období, kdy peněžní tok již proběhl, nemají charakter cizoměnové pohledávky a cizoměnového závazku, není s nimi spojeno kurzové riziko, a proto se zůstatek těchto účtů k datu účetní závěrky nepřepočítává.

30. Říjen, 2018

Další novinky

25. Červenec, 2019

Změna v zaokrouhlování DPH

Daňový balíček 2019, o kterém jsme Vás již několikrát informovali obsahuje mimo jiné také změny ve způsobu výpočtu, respektive...

Detail novinky
25. Červenec, 2019

Od 1. 7. 2019 skončila karenční doba

Zrušení karenční doby bude mít pozitivní dopad na příjmy nemocných, a to jak těch, kteří byli v DPN 1–3 dny (těch bylo za v...

Detail novinky