FB
09.10.2020

Možnost požádat o odložení platby daně

Myš
Konkrétně může daňový subjekt požádat o odložení platby daně, případně o rozložení splátek daně, a to v případě, že poplatník nedisponuje dostatečnými prostředky k úhradě daného závazku vůči finančnímu úřadu. Pokud se daňový subjekt rozhodne požádat o splátky, pak musí tato žádost obsahovat výši splátky a lhůtu, ve které budou tyto splátky hrazeny. Tuto možnost mohou využít i poplatníci, kteří mají potíže při úhradě daně způsobené mimořádnými opatřeními přijatými v souvislosti s výskytem koronaviru. Žádost je možné podat zcela bezplatně až do 31. 12. 2020. Instrukce pro vyplnění a její vzor jsou dostupné na webu Finanční správy.
 
V žádosti musí poplatník uvést a doložit některý ze zákonných důvodů, pro které může finanční úřad posečkání povolit, např. pokud byly obtíže při úhradě daně prokazatelně způsobeny výskytem koronaviru. Finančnímu úřadu mohou být důvody žádosti doloženy všemi relevantními doklady, kterými se prokáže vliv výskytu koronaviru na ekonomickou situaci daňového subjektu a jeho potíže s úhradou daně, např. vliv mimořádných opatření, nemoci či nutné péče o člena domácnosti. Při žádosti o posečkání se může daňový subjekt opírat o daňový řád, konkrétně § 156, kde jsou definovány podmínky, na základě kterých, může správce daně umožnit posečkání:
 
a) pokud by neprodlená úhrada znamenala pro daňový subjekt vážnou újmu,
b) pokud by byla ohrožena výživa daňového subjektu nebo osob na jeho výživu odkázaných,
c) pokud by neprodlená úhrada vedla k zániku podnikání daňového subjektu, přičemž výnos z ukončení podnikání by byl pravděpodobně nižší než jím vytvořená daň v příštím zdaňovacím období,
d) není-li možné vybrat daň od daňového subjektu najednou, nebo
e) při důvodném očekávání částečného nebo úplného zániku povinnosti uhradit daň.
 
Pro doložení negativních dopadů v podnikatelské činnosti se může jednat například o seznam stornovaných zájezdů, letenek, vstupenek, akcí a související korespondence, porovnání výše obsazenosti či tržeb vůči předchozímu období, prokázání výpadku výroby pro překážky související s mimořádnými opatřeními na straně dodavatele apod. Dobré je rovněž prokázat majetkovou situace poplatníka, tedy například výpis z podnikatelského účtu, ze kterého je patrné, že daňový subjekt nedisponuje dostatečnými prostředky pro úhradu daně.
 
Více na:
https://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-danovy-system-cr/letak.pdf