Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací
Souhlasím

Kontrolní hlášení od 1. 1. 2016

Kontrolní hlášení od 1. 1. 2016

Zdroj: Finanční správa.cz

Vybrané subjekty budou mít počínaje 1. 1. 2016 povinnost poskytnout údaje z daňových dokladů, které jsou již v současné době povinni evidovat ze zákona. Tyto údaje se budou vykazovat v kontrolním hlášení na základě vystavených a přijatých daňových dokladů (včetně zjednodušených daňových dokladů) a dalších dokladů o dodání zboží nebo poskytnutí služeb. Kontrolní hlášení bude možné podat pouze elektronicky ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Kontrolní hlášení je speciálním daňovým tvrzením, které vyplňuje plátce, pokud mu vznikne povinnost jej podat podle § 101c zákona o DPH (dále jen ZDPH). Kontrolní hlášení nenahrazuje podání řádného daňového přiznání k DPH a souhrnného hlášení (§ 102). Kontrolní hlášení vychází především z evidence pro daňové účely, kterou plátce vede v souladu s § 100 a § 100a ZDPH. V souvislosti s režimem přenesení daňové povinnosti - kontrolní hlášení nahrazuje původní samostatné podání výpisu z evidence pro účely DPH podle § 92a.

Kontrolní hlášení podává plátce (§ 6 až § 6f) a skupina (§ 5a).

Plátce, který:

 • uskutečnil zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku, nebo přijal úplatu přede dnem uskutečnění tohoto plnění (tj. vyplňuje řádky 1, 2 nebo 25 daňového přiznání k DPH);
 • přijal zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku, nebo poskytl úplatu přede dnem uskutečnění tohoto plnění (tj. vyplňuje řádky 40, 41 nebo 10 a 11 daňového přiznání k DPH) nebo přijal plnění, u nichž příjemci (plátci) vzniká povinnost přiznat daň podle § 108 odst. 1 písm. b) a c), a to z řádků 3, 4, 5, 6, 9, 12 a 13 daňového přiznání k DPH);
 • ve zvláštním režimu pro investiční zlato
 • přijal zprostředkovatelskou službu, u které byla uplatněna daň podle § 92 odst. 5,
 • uskutečnil dodání investičního zlata osvobozeného od daně, u kterého má nárok na odpočet daně podle § 92 odst. 6 písm. b) a c), nebo
 • investiční zlato vyrobil nebo zlato přeměnil na investiční zlato dle § 92 odst. 7.

Osoby, které nejsou povinny podat kontrolní hlášení:

 • osoba, která není plátcem (tedy také identifikovaná osoba (§ 6g až § 6l),
 • plátce, který neuskutečnil ani nepřijal za sledované období žádné z výše definovaných plnění (§ 101c). Je-li plátce právnickou osobou (nebo skupinou) je sledovaným obdobím kalendářní měsíc, je-li plátce fyzickou osobou je sledovaným obdobím zdaňovací období.,
 • plátce, který uskutečňuje pouze plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně (§ 51).

Do kontrolního hlášení se neuvádí údaje týkající se:

 • dovozu zboží (§ 23 odst. 3 – 5), řádek daňového přiznání: 7, 8
 • dodání zboží do jiného členského státu (§ 64), řádek daňového přiznání: 20
 • poskytnutí služeb s místem plnění v jiném členském státě vymezených v § 102 odst. 1 písm. d) a odst. 2, řádek daňového přiznání: 21
 • vývozu zboží (§ 66), řádek daňového přiznání: 22
 • dodání nového dopravního prostředku osobě neregistrované k dani v jiném členském státě (§ 19 odst. 4), řádek daňového přiznání: 23
 • zasílání zboží do jiného členského státu (§ 8), řádek daňového přiznání: 24
 • ostatních uskutečněných plnění s nárokem na odpočet daně uváděných na řádku daňového přiznání: 26 (vyjma údajů vztahujících se k uskutečněným plněním ve zvláštním režimu pro investiční zlato podle § 92, které se podle § 101c odst. 1 písm. c) bod 2 uvádějí do části A.3. kontrolního hlášení!)
 • zjednodušeného postupu při dodání zboží formou třístranného obchodu (§ 17) prostřední osobou, řádek daňového přiznání: 30, 31
 • dovozu zboží osvobozeného podle § 71g, řádek daňového přiznání: 32
 • nároku na odpočet daně při dovozu zboží, kde je správcem daně celní úřad, řádek daňového přiznání: 42
 • nároku na odpočet daně uváděného v řádcích daňového přiznání: 43 a 44
 • korekce odpočtů podle § 75 odst. 4, § 77, § 79 až § 79c, řádek daňového přiznání: 45
 • hodnoty pořízeného majetku vymezeného v § 4 odst. 4 písm. d) a e), řádek daňového přiznání: 47
 • plnění osvobozených od daně bez nároku na odpočet, řádek daňového přiznání: 50
 • údajů o krácení odpočtu daně podle § 76 (např. koeficient, část odpočtu v krácené výši, vypořádání odpočtu daně, tj. řádky daňového přiznání: 51, 52 a 53)
 • úpravy odpočtu daně (§ 78 až § 78d), řádek daňového přiznání: 60
 • vrácení daně (§ 84), řádek daňového přiznání: 61.

Lhůty pro podání kontrolního hlášení (§ 101e):

 • Plátce, který je právnickou osobou (nebo zastupující člen skupiny), podává kontrolní hlášení za kalendářní měsíc, a to do 25 dnů po skončení kalendářního měsíce (bez ohledu na zdaňovací období plátce, tj. měsíční i čtvrtletní zdaňovací období, ale i ve speciálních případech např. v insolvenci, nebo při přechodu daňové povinnosti při zrušení právnické osoby bez likvidace/s likvidací, plátci – právnické osoby - podávají kontrolní hlášení vždy za kalendářní měsíc, pokud jim tato povinnost vznikla z titulu přijetí či uskutečnění plnění definovaných v § 101c).
 • Plátce, který je fyzickou osobou, podává kontrolní hlášení ve lhůtě pro podání daňového přiznání (tzn. může se jednat o zdaňovací období měsíční nebo čtvrtletní – tj. podání kontrolního hlášení ve lhůtě do 25 dnů po skončení zdaňovacího období spolu s daňovým přiznáním k DPH, nebo může jít i o lhůtu speciální – např. v insolvenčním řízení - vazba na § 99b, § 101b odst. 1 zákona o DPH, nebo např. řešení pozůstalosti plátce (§ 239b daňového řádu). V těchto speciálních případech plátce vyplní v záhlaví kontrolního hlášení období „od – do“).
 • Osoby podnikající na základě smlouvy o společnosti (§ 2716 Občanského zákoníku): Podle osoby určeného společníka se určují i lhůty pro podání kontrolního hlášení v souladu s ustanovením § 101e.

Způsob vyplnění údajů do kontrolního hlášení: 

Údaje (základ daně a daň) se do kontrolního hlášení uvádějí v principu výpočtu a zaokrouhlování stanoveném § 37 (pro výpočet daně u dodání zboží a poskytnutí služby) a § 39 a § 40 (při přijetí služby poskytnuté osobou neusazenou v tuzemsku nebo pořízení zboží z jiného členského státu). 

Základ daně a daň se do kontrolního hlášení může uvádět v detailu (včetně haléřové položky), nebo zaokrouhlené na celé koruny (CZK), resp. dle daňových dokladů/evidence.      

Pro případný přepočet na CZK platí ustanovení § 4 odst. 5.  

V případě, že jsou na daňovém dokladu uvedena plnění spadající do různých režimů, je nutné tyto rozepsat do částí kontrolního hlášení, ke kterým přísluší (např. standardní režim, režim přenesení daňové povinnosti apod.).      

V případě splátkového kalendáře podle § 31 ZDPH – každé dílčí zdanitelné plnění se bude vykazovat samostatně do kontrolního hlášení za období, do kterého spadá podle data uskutečnění zdanitelného plnění (s opakováním ev. čísla dokladu – splátkového kalendáře).

25. Srpen, 2015

Další novinky

13. Leden, 2020

Omezený provoz pevných telefonních linek

Upozorňujeme všechny naše klienty a partnery, že do 27. 1. 2020 máme z důvodu plánovaného stěhování nefunkční pevné telefonní linky na naší...

Detail novinky
03. Leden, 2020

Výše minimálních záloh na sociální a zdravotní pojištění v roce 2020

Sociální pojištění  Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) musí měsíčně platit zálohy na pojistné na...

Detail novinky