Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací
Souhlasím

Kontrolní hlášení od 1. 1. 2016

Kontrolní hlášení od 1. 1. 2016

Zdroj: Finanční správa.cz

Vybrané subjekty budou mít počínaje 1. 1. 2016 povinnost poskytnout údaje z daňových dokladů, které jsou již v současné době povinni evidovat ze zákona. Tyto údaje se budou vykazovat v kontrolním hlášení na základě vystavených a přijatých daňových dokladů (včetně zjednodušených daňových dokladů) a dalších dokladů o dodání zboží nebo poskytnutí služeb. Kontrolní hlášení bude možné podat pouze elektronicky ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Kontrolní hlášení je speciálním daňovým tvrzením, které vyplňuje plátce, pokud mu vznikne povinnost jej podat podle § 101c zákona o DPH (dále jen ZDPH). Kontrolní hlášení nenahrazuje podání řádného daňového přiznání k DPH a souhrnného hlášení (§ 102). Kontrolní hlášení vychází především z evidence pro daňové účely, kterou plátce vede v souladu s § 100 a § 100a ZDPH. V souvislosti s režimem přenesení daňové povinnosti - kontrolní hlášení nahrazuje původní samostatné podání výpisu z evidence pro účely DPH podle § 92a.

Kontrolní hlášení podává plátce (§ 6 až § 6f) a skupina (§ 5a).

Plátce, který:

 • uskutečnil zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku, nebo přijal úplatu přede dnem uskutečnění tohoto plnění (tj. vyplňuje řádky 1, 2 nebo 25 daňového přiznání k DPH);
 • přijal zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku, nebo poskytl úplatu přede dnem uskutečnění tohoto plnění (tj. vyplňuje řádky 40, 41 nebo 10 a 11 daňového přiznání k DPH) nebo přijal plnění, u nichž příjemci (plátci) vzniká povinnost přiznat daň podle § 108 odst. 1 písm. b) a c), a to z řádků 3, 4, 5, 6, 9, 12 a 13 daňového přiznání k DPH);
 • ve zvláštním režimu pro investiční zlato
 • přijal zprostředkovatelskou službu, u které byla uplatněna daň podle § 92 odst. 5,
 • uskutečnil dodání investičního zlata osvobozeného od daně, u kterého má nárok na odpočet daně podle § 92 odst. 6 písm. b) a c), nebo
 • investiční zlato vyrobil nebo zlato přeměnil na investiční zlato dle § 92 odst. 7.

Osoby, které nejsou povinny podat kontrolní hlášení:

 • osoba, která není plátcem (tedy také identifikovaná osoba (§ 6g až § 6l),
 • plátce, který neuskutečnil ani nepřijal za sledované období žádné z výše definovaných plnění (§ 101c). Je-li plátce právnickou osobou (nebo skupinou) je sledovaným obdobím kalendářní měsíc, je-li plátce fyzickou osobou je sledovaným obdobím zdaňovací období.,
 • plátce, který uskutečňuje pouze plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně (§ 51).

Do kontrolního hlášení se neuvádí údaje týkající se:

 • dovozu zboží (§ 23 odst. 3 – 5), řádek daňového přiznání: 7, 8
 • dodání zboží do jiného členského státu (§ 64), řádek daňového přiznání: 20
 • poskytnutí služeb s místem plnění v jiném členském státě vymezených v § 102 odst. 1 písm. d) a odst. 2, řádek daňového přiznání: 21
 • vývozu zboží (§ 66), řádek daňového přiznání: 22
 • dodání nového dopravního prostředku osobě neregistrované k dani v jiném členském státě (§ 19 odst. 4), řádek daňového přiznání: 23
 • zasílání zboží do jiného členského státu (§ 8), řádek daňového přiznání: 24
 • ostatních uskutečněných plnění s nárokem na odpočet daně uváděných na řádku daňového přiznání: 26 (vyjma údajů vztahujících se k uskutečněným plněním ve zvláštním režimu pro investiční zlato podle § 92, které se podle § 101c odst. 1 písm. c) bod 2 uvádějí do části A.3. kontrolního hlášení!)
 • zjednodušeného postupu při dodání zboží formou třístranného obchodu (§ 17) prostřední osobou, řádek daňového přiznání: 30, 31
 • dovozu zboží osvobozeného podle § 71g, řádek daňového přiznání: 32
 • nároku na odpočet daně při dovozu zboží, kde je správcem daně celní úřad, řádek daňového přiznání: 42
 • nároku na odpočet daně uváděného v řádcích daňového přiznání: 43 a 44
 • korekce odpočtů podle § 75 odst. 4, § 77, § 79 až § 79c, řádek daňového přiznání: 45
 • hodnoty pořízeného majetku vymezeného v § 4 odst. 4 písm. d) a e), řádek daňového přiznání: 47
 • plnění osvobozených od daně bez nároku na odpočet, řádek daňového přiznání: 50
 • údajů o krácení odpočtu daně podle § 76 (např. koeficient, část odpočtu v krácené výši, vypořádání odpočtu daně, tj. řádky daňového přiznání: 51, 52 a 53)
 • úpravy odpočtu daně (§ 78 až § 78d), řádek daňového přiznání: 60
 • vrácení daně (§ 84), řádek daňového přiznání: 61.

Lhůty pro podání kontrolního hlášení (§ 101e):

 • Plátce, který je právnickou osobou (nebo zastupující člen skupiny), podává kontrolní hlášení za kalendářní měsíc, a to do 25 dnů po skončení kalendářního měsíce (bez ohledu na zdaňovací období plátce, tj. měsíční i čtvrtletní zdaňovací období, ale i ve speciálních případech např. v insolvenci, nebo při přechodu daňové povinnosti při zrušení právnické osoby bez likvidace/s likvidací, plátci – právnické osoby - podávají kontrolní hlášení vždy za kalendářní měsíc, pokud jim tato povinnost vznikla z titulu přijetí či uskutečnění plnění definovaných v § 101c).
 • Plátce, který je fyzickou osobou, podává kontrolní hlášení ve lhůtě pro podání daňového přiznání (tzn. může se jednat o zdaňovací období měsíční nebo čtvrtletní – tj. podání kontrolního hlášení ve lhůtě do 25 dnů po skončení zdaňovacího období spolu s daňovým přiznáním k DPH, nebo může jít i o lhůtu speciální – např. v insolvenčním řízení - vazba na § 99b, § 101b odst. 1 zákona o DPH, nebo např. řešení pozůstalosti plátce (§ 239b daňového řádu). V těchto speciálních případech plátce vyplní v záhlaví kontrolního hlášení období „od – do“).
 • Osoby podnikající na základě smlouvy o společnosti (§ 2716 Občanského zákoníku): Podle osoby určeného společníka se určují i lhůty pro podání kontrolního hlášení v souladu s ustanovením § 101e.

Způsob vyplnění údajů do kontrolního hlášení: 

Údaje (základ daně a daň) se do kontrolního hlášení uvádějí v principu výpočtu a zaokrouhlování stanoveném § 37 (pro výpočet daně u dodání zboží a poskytnutí služby) a § 39 a § 40 (při přijetí služby poskytnuté osobou neusazenou v tuzemsku nebo pořízení zboží z jiného členského státu). 

Základ daně a daň se do kontrolního hlášení může uvádět v detailu (včetně haléřové položky), nebo zaokrouhlené na celé koruny (CZK), resp. dle daňových dokladů/evidence.      

Pro případný přepočet na CZK platí ustanovení § 4 odst. 5.  

V případě, že jsou na daňovém dokladu uvedena plnění spadající do různých režimů, je nutné tyto rozepsat do částí kontrolního hlášení, ke kterým přísluší (např. standardní režim, režim přenesení daňové povinnosti apod.).      

V případě splátkového kalendáře podle § 31 ZDPH – každé dílčí zdanitelné plnění se bude vykazovat samostatně do kontrolního hlášení za období, do kterého spadá podle data uskutečnění zdanitelného plnění (s opakováním ev. čísla dokladu – splátkového kalendáře).

25. Srpen, 2015

Další novinky

25. Červenec, 2019

Změna v zaokrouhlování DPH

Daňový balíček 2019, o kterém jsme Vás již několikrát informovali obsahuje mimo jiné také změny ve způsobu výpočtu, respektive...

Detail novinky
25. Červenec, 2019

Od 1. 7. 2019 skončila karenční doba

Zrušení karenční doby bude mít pozitivní dopad na příjmy nemocných, a to jak těch, kteří byli v DPN 1–3 dny (těch bylo za v...

Detail novinky