24.03.2020

Informace související s nákazou COVID-19 a podnikáním

Myš
Termín pro podání daňového přiznání se neposunuje, promíjí se ale sankce spojená s pozdním podáním přiznání. Ministerstvo financí vydalo dne 16. března 2020 rozhodnutí, kterým promíjí sankce za pozdní podání přiznání k dani z příjmů fyzických i právnických osob za zdaňovací období roku 2019, pokud tato přiznání budou podána do 1. 7. 2020. 
 
Nedošlo tedy k posunutí samotného termínu pro podání DP, ale promíjí se sankce, která vzniká v souvislosti s opožděným podáním daňového přiznání, tedy podaným po 1. 4. 2020. Prominutí sankcí je dle rozhodnutí automatické, tj. bez žádosti. Automatické prominutí příslušenství se nevztahuje na nedoplatky na dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a dále na pozdní podání přiznání k DPH. 
 
Dále dochází k plošnému prominutí pokut za opožděné podání kontrolního hlášení. Dojde tedy k prominutí standardní sankce ve výši 1.000,- a to u sankcí, které vznikly mezi 1. březnem a 31. červencem 2020.
 
Ostatní pokuty související s pozdním podání daňového přiznání či kontrolního hlášení budou promíjeny na individuální žádost poplatníka z důvodů souvisejících s koronavirem. Na základě individuálních žádostí bude také povolováno posečkání úhrady daně nebo rozložení její úhrady na splátky.
 
Dochází k pozastavení povinnosti elektronicky evidovat tržby pro subjekty spadající do všech fází EET, a to po dobu stavu nouze a následujících třech měsíců. Vláda ulevuje podnikatelům také v oblasti EET. Podnikatelům vláda pozastavuje povinnost evidovat tržby (EET) po dobu stavu nouze a následující tři měsíce. Nemusí tržby evidovat a nebudou nijak kontrolováni. Nově evidující podnikatelé nemusí na FÚ pro registraci, stávající nemusí řešit technickou podporu či aktualizaci certifikátu.
 
Dochází také k plošnému prominutí správního poplatku za podání žádosti o posečkání nebo splátkování daně, žádosti o prominutí úroku z prodlení, resp. z posečkané částky, a žádosti o prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení, a to pro žádosti podané do 31. července.
 
Posunutí závěrečné fáze EET není bez změny legislativy možné. Finanční a Celní správa ale bude při kontrolní činnosti od 1. května po dobu 3 měsíců postupovat s maximální tolerancí a plnit pouze poradní funkci. Fakticky se tak podnikatelé, jakkoliv dotčení koronavirem nemusí po tuto dobu obávat sankcí, pokud se nebyli schopni připravit včas na vznik evidenční povinnosti.
 
Dochází rovněž k zavedení tzv. Loss carryback (zpětné působení daňové ztráty) u daně z příjmů FO i PO za rok 2020. Bude ji možné zpětně uplatnit v daňovém přiznání za rok 2019 a 2018. Toto opatření vyžaduje ještě novelu zákona.
 
Prominutí červnové zálohy na daň z příjmů fyzických a právnických osob. Červnová záloha (tj. druhá záloha u kvartálních plátců a první záloha v případě pololetních plátců), se nebude vůbec hradit.
 
Nejaktuálnější informace z MPSV naleznete:
https://www.mpsv.cz/informace-ke-koronaviru
 

Úlevy pro firmy

Program Antivirus

Zaměstnavatelům, jejichž hospodářská činnost bude ohrožena v důsledku šíření nákazy, bude poskytován příspěvek na plnou či částečnou úhradu náhrad mezd, které budou zaměstnancům náležet z důvodu překážky na straně zaměstnance (nařízení karantény) nebo na straně zaměstnavatele (překážka – uzavření provozovny z důvodu nařízení vlády uzavřít provoz), bude-li prokázáno, že překážka v práci vznikla v důsledku nákazy COVID-19.
 
MPSV již schválilo tyto úlevy pro firmy:
Úlevy pro firmy Mzda zaměstnance Příspěvek státu Schváleno
Nařízení karantény zaměstnancům 60% 100% ANO
Nemožnost přidělovat práci zaměstnancům z důvodu mimořádných krizových opatření vlády 100% 80% ANO
Překážky v práci na straně zaměstnavatele z důvodu nařízení karantény či péče o dítě 100% 80% ANO
Omezení dostupnosti vstupů nezbytných k činnosti (prostoje)  80% 50% ANO
Omezení poptávky po službách, výrobcích a jiných produktech (částečná nezaměstnanost)  60% 50% ANO
 

Ošetřovné

 
Předpoklady pro vyřízení ošetřovného:
 
1) Rozhodnutí o vzniku potřeby ošetřování (péče) - žádost o ošetřovné, kterým zaměstnanec uplatňuje nárok na ošetřovné a po doplnění části B předá svému zaměstnavateli. Pro výplatu dávky musí zaměstnanec ještě doložit trvání potřeby ošetřování. Tuto skutečnost dokládá
2) Rozhodnutím o ukončení potřeby ošetřování (péče), který zaměstnanci předá ošetřující lékař při ukončení potřeby ošetřování; ošetřující lékař může rozhodnout o ukončení potřeby ošetřování nejvýše tři kalendářní dny dopředu ode dne, kdy vyšetřením zjistil, že potřeba ošetřování (péče) pominula, resp. pomine. 
 
Potvrzením o trvání potřeby ošetřování (péče) v případech, kdy ošetřování trvá delší dobu. Tento tiskopis ošetřující lékař vystaví i v případě vystřídání ošetřujících osob, a to ke dni, který předchází dni, od kterého ošetřování (péči) přebrala jiná osoba.
 
Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského / dětského zařízení (školy) je potřeba nechat si vystavit do 31.3. 2020, jinak peníze obdržíte až po předložení rozhodnutí o ukončení potřeby ošetřování (péče).  Tiskopis škola vydá 2x, jednou se předá k 31.3. s přílohou na OSSZ, podruhé při ukončení.
 
Dojde k prodloužení doby vyplácení OČR ve výši 60 % po celou dobu, po kterou budou žáci doma. Jedná se o děti do 13 let a ošetřovné bude mít zpětnou účinnost. Toto opatření vyžaduje ještě novelu zákona.
 
Formulář s žádostí zde:
https://www.cssz.cz/documents/20143/157311/89_628_5.pdf/192f29d1-6677-9d93-59a7-60f8bb4b6e4b
 

Bezúročné půjčky COVID I (program ukončen) 

Možnost získání bezúročné půjčky na krytí provozních nákladů prostřednictvím ČMZRB. Aktuálně je tento program pozastaven, nicméně pro zajímavost více informací naleznete na (níže pak rovněž přiložený praktický průvodce pro vyplnění této žádosti): 
https://www.cmzrb.cz/podnikatele/uvery/uver-covid/
https://grantthornton.eu/covid-19/
 

Poskytnutí záruky na komerční úvěry – COVID II. (očekává se spuštění programu)

Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) společně s Ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO) připravuje pokračování programu Úvěr COVID I. Tentokrát se jedná o záruky v oblasti komerčních úvěrů. ČMZRB bude ručit za úvěry od 10 tis. do 15 mil. Kč. V rámci tohoto programu bude ČMZRB podnikatelům přispívat na úhradu úroků. Podrobnější informace naleznete:
https://www.cmzrb.cz/cmzrb-rozdeli-dalsich-5-miliard-na-covid-ii/
 

Osoby samostatně výdělečně činné

Vláda schvaluje finanční příspěvek pro osoby samostatně výdělečné činné (dále jen „OSVČ“) – ošetřovné. Finanční příspěvek pro OSVČ tzv. ošetřovné ve výši 424 Kč za každý den v karanténě/ošetřování člena rodiny. Jde o obdobu ošetřovného u zaměstnanců. Podmínkou je, že manžel či manželka podnikatele nečerpají standardní ošetřovné v rámci zaměstnaneckého poměru. Žádosti bude vyřizovat místně příslušný živnostenský úřad, protože tato dávka u OSVČ spadá do gesce Ministerstva průmyslu a obchodu.
 
V souladu se schválením balíčku opatření Vlády ČR a postupem Finanční správy, kdy dochází k prodloužení termínu podání pro daně z příjmu nejpozději do 1. července 2020, VZP umožňuje podat Přehled OSVČ za rok 2019 až do termínu 3. srpna 2020Dále k posunutí termínu došlo také u následujících: OZP, VoZP, ZPMV.
 
Dále vláda schválila odpuštění minimálních záloh na sociální pojištění od března na 6 následujících měsíců. Rovněž se obdobně jako sociální pojištění, ruší také odvod minimálních záloh na zdravotní pojištění, a to rovněž od března na 6 následujících měsíců. Definitivně bude odpuštěno zhruba 30 000 korun. Minimální záloha na sociální a zdravotní pojištění dosahuje měsíčně dohromady 4 896 korun, za šest měsíců je to 29 376 korun. Toto opatření vyžaduje ještě novelu zákona.
 
Dále pak vláda schválila umožnit OSVČ využít prostředek "mimořádné okamžité pomoci".
 
Souhrn úlev pro OSVČ
Úlevy pro OSVČ Schváleno V účinnosti Poznámka
Ošetřovné pro OSVČ ANO ANO 424,- za den
Posunutí podání DPFO (žádost na příslušném ŽÚ ANO ANO do 1.7.2020
Posunutí podání DPFO (žádost na příslušném ŽÚ) ANO ANO do 3.8. 2020
Posunutí přehledů OSVČ (platí pro VZP OZP, VoZP, ZPMV) ANO Nutná změna zákona  Nutná změna zákona 
Možnost využití okamžité mimořádné pomoci ANO ANO Nutná změna zákona  Nutná změna zákona 

 

Tyto informace jsou aktuální k 23. 3. 2020.

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Dejte nám prosím vědět, která data nám a našim partnerům dovolíte zpracovat.


Technická data

Trvale zapnuto

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.

Analytické a statistické údaje

Analytické a statistické údaje nám pomáhají pochopit, jaké funkce jsou vaše oblíbené, co nám na webu nefunguje, jaké zařízení pro prohlížení stránek používáte a mnoho dalších.

Marketingové údaje

Marketingová data nám prozradí, na které reklamy jste klikli nebo jak jsou naše kampaně na sociálních sítích úspěšné.