30.06.2016

Informace k neúčinnosti elektronické formy podání

Myš

Zdroj: Generální finanční ředitelství

V souvislosti s přijetím zákona č. 113/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o evidenci tržeb (dále jen „doprovodný zákon k EET“) dochází také s účinností od 1. 5. 2016 k novelizaci ustanovení § 101a zákona o DPH týkajícího se elektronické formy podání.

Nově je v odstavci 4 výše uvedeného ustanovení zákona o DPH zakotvena speciální úprava ohledně neúčinnosti podání. Datová zpráva, kterou je podání činěno, musí mít odpovídající formát a strukturu. Nemá-li například daňové přiznání podávané elektronicky, tj. datovou zprávou, odpovídající formát nebo strukturu zveřejněnou správcem daně, je podání nově od 1. 5. 2016 neúčinné. Na takovou datovou zprávu bude tedy pohlíženo, jako by nebyla vůbec učiněna, a to se všemi právními důsledky z toho plynoucími. Stejnými pravidly se bude řídit i podání, které bylo učiněno v listinné podobě a mělo být podáno elektronicky.

Pokud je daňovým subjektem uskutečněno neúčinné podání, je nezbytné jej učinit znovu, a to v odpovídajícím formátu a struktuře.

V případě podání, vztahujícího se k obdobím před nabytím účinnosti novely, které bude od 1. 5. 2016 podáno v nesprávném formátu a struktuře, platí původní právní úprava, tj. takovéto podání bude v souladu s § 74 daňového řádu označeno za vadné a podatel bude vyzván k odstranění vad. Pokud budou tyto vady odstraněny, hledí se na podání, jako by bylo učiněno řádně a včas.

Daňové přiznání nebo dodatečné daňové přiznání, kontrolní hlášení nebo jiné hlášení (například souhrnné hlášení)1, přílohy k daňovému přiznání, dodatečnému daňovému přiznání nebo hlášení, dále pak přihláška k registraci, oznámení o změně registračních údajů, zasílané datovou zprávou, musí být v souladu s Pokynem GFŘ-D-24, kterým se stanovuje formát a struktura datové zprávy, ve formátu .XML a struktuře odpovídající XSD schématům definovaným a zveřejněným na adrese: http://adisepo.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_pub/epo2_info/popis_struktury_seznam.faces

K vytvoření souboru v předepsaném formátu a struktuře lze využít službu Elektronická podání pro Finanční správu (EPO) na adrese: www.daneelektronicky.cz

Vzhledem k účinnosti doprovodného zákona k EET a čl. III Přechodných ustanovení bude neúčinnost podání v oblasti daně z přidané hodnoty uplatňována následovně:

Daňové přiznání
Pro právní jistotu daňových subjektů a s přihlédnutím k přechodným ustanovením novely zákona o DPH GFŘ uvádí, že neúčinnost podání daňového přiznání (DAP) bude aplikována v případě plátců DPH s měsíčním zdaňovacím obdobím (ZO) prvotně za ZO květen 2016 a všech následujících. V případě plátců se čtvrtletním zdaňovacím obdobím se prvotní posouzení neúčinnosti vztahuje k podání DAP za 2. čtvrtletí roku 2016, neboť zdaňovací období končí až po nabytí účinnosti novelizovaného ustanovení § 101a zákona o DPH. Veškerá ostatní podání, týkající se předchozích zdaňovacích období včetně dodatečných DAP, se posuzují dle znění zákona o DPH před nabytím účinnosti novely (tj. dle znění účinného do 30. 4. 2016), ačkoli budou podána 1. 5. 2016 a později. Obdobným způsobem bude postupováno i v případě podávání DAP ve zvláštních případech (úmrtí plátce, insolvenční řízení) – případná neúčinnost dle § 101a odst. 4 zákona o DPH se uplatní pouze v případech, kdy příslušné zdaňovací období skončí po 30. 4. 2016.

Kontrolní hlášení
Ve vztahu ke kontrolnímu hlášení (KH), které se podává nikoliv za ZO, ale obecně za období definované v rámci ustanovení § 101e zákona o DPH, se postupuje obdobně jako v případě DAP (viz předcházející část k daňovému přiznání), neboť KH představuje daňové tvrzení a jedná se o povinnost související se zdaňovacím obdobím. V případě plátce – právnické osoby se čtvrtletním zdaňovacím obdobím, který však má povinnost podávat KH měsíčně, bude za období duben postupováno tak, že podání učiněné za toto období bude posuzováno dle pravidel před účinností novely.

Souhrnné hlášení
Pro podání souhrnného hlášení (SH) platí obdobný postup jako u KH.

Přihláška k registraci a oznámení změn registračních údajů
Registrace nepředstavuje povinnosti související s daňovou povinností vážící se jen k určitému ZO, a proto se přihláška k registraci DPH a oznámení o změně registračních údajů, podané od 1. 5. 2016 v nesprávném formátu a struktuře, považují za neúčinná.

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Dejte nám prosím vědět, která data nám a našim partnerům dovolíte zpracovat.


Technická data

Trvale zapnuto

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.

Analytické a statistické údaje

Analytické a statistické údaje nám pomáhají pochopit, jaké funkce jsou vaše oblíbené, co nám na webu nefunguje, jaké zařízení pro prohlížení stránek používáte a mnoho dalších.

Marketingové údaje

Marketingová data nám prozradí, na které reklamy jste klikli nebo jak jsou naše kampaně na sociálních sítích úspěšné.