FB
21.04.2015

Informace GFŘ pro plátce daně k soukromému životnímu pojištění

Myš

Česká asociace pojišťoven zveřejnila na svých webových stránkách (http://www.cap.cz/odborna-verejnost/danova-uznatelnost-prispevku-zamestnavatele) možné způsoby doložení splnění podmínek podle ust. § 6 odst. 9 písm. p) bod 3 zákona o daních z příjmů (tj. daňová uznatelnost příspěvků zaměstnavatele na soukromé životní pojištění zaměstnance) u pojišťoven sdružených v asociaci.

Skutečnost, že dané pojištění odpovídá podmínkám podle § 6 odst. 9 písm. p) bod 3. Zákona o daních z příjmů v platném znění se dokládá v souladu s ustanovením § 38l odst. 1 písm. i) pojistnou smlouvou nebo pojistkou. Pokud z pojistné smlouvy nebo z pojistky vyplývá, že by dané pojištění umožňovalo výplatu jiného příjmu, který není pojistným plněním a zároveň nezakládá zánik pojistné smlouvy, dokládá se plnění podmínekbuď:

a) dodatkem k pojistné smlouvě, ze kterého vyplývá vyloučení možnosti těchto výplat, nebo

b)potvrzením pojistitele o jednostranné úpravě podmínek, kterou se možnost těchto výplat vylučuje.

Další informace k postupu jednotlivých pojistitelů jsou uvedeny v přehledu, ze kterého by mělo být patrné, jak mohou pojistníci, kteří mají sjednané pojištění s konkrétní pojišťovnou (uvedenou v přehledu) doložit plnění podmínek podle § 6 odst. 9 písm. p) bod 3. Zákona o daních z příjmů;

Přehled obsahuje informace pouze o postupu pojistitelů, kteří jsou členy České asociace pojišťoven.

Způsob doložení "daňové uznatelnosti" příspěvků zaměstnavatele na pojistné dle pojistné smlouvy na soukromé životní pojištění - tj. že poj. smlouva splňuje podmínky dle §6 odst. 9 písm. p bod 3 zákona č.586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění. Přehled vytvořený ke dni 20.2.2015 na základě informací od členských pojišťoven, poskytujících životní pojištění je dostupný na webových stránkách www.cap.cz.