FB
29.01.2020

GFŘ vydalo informaci k novele DPH

Myš

Česká republika tyto změny nestihla do zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty dosud implementovat, proto GFŘ vydalo informaci o tom, jakým způsobem mohou v období od účinnosti Směrnice do nabytí účinnosti novely zákona o DPH daňové subjekty postupovat.


České daňové subjekty mohou již od 1.1.2020 postupovat dle Směrnice, neboť platí její přímá účinnost, v tom případě ale musí plnit všechny související podmínky a nové požadavky. Druhou možností je do nabytí účinnosti novely zákona o DPH postupovat dle jeho stávajícího znění, avšak být připraven na to, že jiné členské státy již mohou postupovat odlišně, neboť do svých lokálních předpisů změny obsažené ve Směrnici již implementovaly. České daňové subjekty se mohou potýkat s tím, že po nich jejich obchodní partneři z EU budou vyžadovat novou dokumentaci týkající se např. přepravy zboží v rámci EU.


Změny obsažené ve Směrnici, které je Česká republika povinna prostřednictví novely zákona o DPH promítnout do současné legislativy, se týkají především oblasti obchodování se zbožím mezi jednotlivými členskými státy. Jde především o tyto změny:


1. Prokazování dopravy při dodání zboží do EU – dokumenty, které bude nutno doložit pro prokázání přepravy zboží z tuzemska do jiného členského státu a tím splnit podmínku osvobozeného dodání, jsou stanoveny Nařízením Rady EU 282/2011.


2. Zpřísnění podmínek při dodání zboží do EU –dodání zboží do jiného členského státu bude osvobozeno pouze tehdy, pokud bude mít dodavatel k dispozici DIČ (platné pro účely DPH) příslušného odběratele a pokud transakci řádně vyplní v souhrnném hlášení.


3. Řetězové dodání zboží v rámci EU – vzniká nové pravidlo přiřazování přepravy primárně tzv. prostřední osobě.


4. Zavedení režimu call-off stock – tento režim dodavateli umožní, při splnění daných podmínek, dodávat zboží do jiného členského státu, aniž by mu v tomto jiném členském státě vznikla povinnost registrace. Jedná se o situace, kdy český daňový subjekt přemístí své zboží do skladu v jiném členském státě a z toho pak toto zboží dodává konkrétním

odběratelům. K dodání zboží by tak mělo dojít až v momentě vyskladnění zboží z tohoto skladu a jeho dodání odběrateli. Údaje týkající se přemístění zboží v režimu call-off stock se v souhrnném hlášení budou vykazovat na samostatném listu.


Aktualizovaný formulář souhrnného hlášení bude dle GFŘ k dispozici nejpozději 20.2.2020.


https://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-pridane-hodnoty/informace-stanoviska-a-sdeleni/informace_k_novele_2020