FB
06.04.2022

Elektronické daňové přiznání do 2. 5. 2022

V letošním roce termín pro podání elektronického přiznání připadá na pondělí 2. 5. 2022. To platí pro ty daňové subjekty, které mají zřízenou datovou schránku. Neplatí tedy pro ty, kteří podávají daňové přiznání v listinné podobě. K tomuto datu je splatná i výsledná daň. Termín pro podání přehledů na zdravotní pojišťovnu a příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení je pak 1. 6. 2022.

Myš

Někteří poplatníci mají povinnost podávat přiznání pouze elektroniky. Týká se to těch daňových subjektů, kteří mají datovou schránku zřízenou na základě zákona, typicky tedy firem nebo vybraných profesí (advokáti, daňoví poradci, insolvenční správci, statutární auditoři, znalci a soudní překladatelé a tlumočníci). Ostatní poplatníci, kteří mají zřízenou datovou schránku, si mohou elektronickou formu zvolit.
Daňový řád jako elektronické podání uznává podání podepsané zaručeným elektronickým podpisem, zaručenou identitou, datovou schránkou nebo daňovou informační schránkou. Daňový řád uznává také podání bez ověření za podmínky, že do 5 dnů bude správci daně doručeno vlastnoručně podepsané potvrzení.