FB
29.08.2018

Dvě novinky z novely zákona o DPH mohou usnadnit podnikání

Myš

Vycházíme z novely zákona o DPH připravované pro rok 2019, která byla v červnu schválena vládou a přináší množství novinek.

V případě vystavení opravného daňového dokladu si podle aktuálního znění zákona může plátce daň na výstupu snížit až poté, co je opravný doklad doručený jeho zákazníkovi. Tento požadavek přináší značné potíže v praxi, a to především u dobropisů vystavovaných koncem měsíce. Podle návrhu bude možné dobropis zahrnout do přiznání k DPH již v tom měsíci, ve kterém plátce odeslal dobropis svému zákazníkovi. Kromě „pouhého“ vystavení daňového dokladu bude legislativa výslovně vyžadovat, aby v rámci lhůty pro vystavení plátce zároveň vynaložil nezbytné úsilí k doručení daňového dokladu. Dle důvodové zprávy je povinností plátce zajistit nejpozději v poslední den lhůty odeslání dokladu na kontaktní adresu příjemce. To nebude považováno za splněné například v situaci, kdy plátce sice daňový doklad v dané lhůtě odeslal, avšak zároveň věděl nebo mohl vědět, že se příjemce na dané adrese nezdržuje, je neznámý nebo nekontaktní. Půjde o odeslání dohodnutou formou. To znamená například poštou v listinné podobně, datovou schránkou nebo e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem.

Pokud se podle stávající právní úpravy stanete plátcem DPH, můžete si ve svém prvním přiznání k DPH uplatnit nárok na odpočet DPH u některých nákladů vynaložených již v uplynulém roce. Navrhuje se, aby v případě některých dlouhodobých investic byla možnost, za splnění dalších podmínek, uplatnit nárok na odpočet DPH u některých nákladů vynaložených až 5 let zpátky.