FB
24.03.2017

Dodatek k „Informaci GFŘ k aplikaci režimu přenesení daňové povinnosti u poskytnutí služby elektronických komunikací “

Myš

Zdroj: Generální finanční ředitelství
V návaznosti na Informaci GFŘ k aplikaci režimu přenesení daňové povinnosti u poskytnutí služby elektronických komunikací (dále jen „Informace“), č. j.: 105279/16/7100 – 20118 - 012884, vydanou dne 29. 9. 2016, byly na Generální finanční ředitelství zaslány četné dotazy týkající se uplatňování režimu přenesení daňové povinnosti na základě § 92f odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), resp. nařízení vlády č. 296/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 361/2014 Sb., o stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby pro použití režimu přenesení daňové povinnosti, ve znění pozdějších předpisů.

Tyto dotazy byly směrovány zejména do oblasti nákupu a prodeje služeb elektronických komunikací vymezených v Informaci. Z tohoto důvodu vydává Generální finanční ředitelství nyní stanovisko, jehož smyslem je upřesnit stěžejní aspekty této problematiky v oblasti nejčastějších dotazů veřejnosti (dále jen „Dodatek“).
Informace uvádí, za jakých podmínek je povinnost postupovat v režimu přenesení daňové povinnosti.
Celá Informace je uvedena na stránce:
http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-seznam-dani/2017-02-02_Dodatek_k_Informaci_GFR_k_aplikaci_rezimu_preneseni_danove_povinnosti_u_poskytnuti_sluzby_el_komunikaci.pdf