27.01.2016

Daňové a účetní novinky v roce 2016

Myš

Zdroj: Ministerstvo financí, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Komora daňových poradců ČR

Od ledna 2016 dochází k řadě legislativních změn. Základní přehled těch nejvýznamnějších v oblasti daní a účetnictví Vám přinášíme níže.

Zákon o DPH a kontrolní hlášení
Důležitou novinkou pro plátce DPH je od 1. 1. 2016 povinnost podávat kontrolní hlášení. Kontrolní hlášení je nový druh daňového tvrzení, které nenahrazuje řádné daňové přiznání k DPH ani souhrnné hlášení. Prvním obdobím, za které se podává první kontrolní hlášení, je leden 2016, respektive 1. čtvrtletí 2016. Podání kontrolního hlášení musí být učiněno výhradně elektronickou formou. Kontrolní hlášení podávají právnické osoby měsíčně do 25. dne následujícího měsíce, fyzické osoby pak měsíčně či čtvrtletně vždy dle periody podávání daňového přiznání.
Od ledna 2016 musí všichni plátci DPH podávat přiznání elektronicky. Přestává platit výjimka pro fyzické osoby, jejichž obrat za nejvýše 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců nepřesáhl 6 mil. Kč, neboť tito plátci byli oprávnění podávat přiznání k DPH v listinné podobě.
Novela zákona o DPH přijatá již v prosinci 2014 přináší s účinností od 1. ledna 2016 změnu definice pojmu „stavební pozemek“. Účelem této změny zákona o DPH nebyly fiskální důvody, ale upřesnění a rozšíření tohoto pojmu, aby byly zdaněny všechny pozemky určené k zastavění a český zákon byl uveden do souladu s evropskou úpravou. Při prodeji stavebního pozemku se nadále uplatňuje základní sazba daně 21 %. Jelikož však předchozí definování stavebního pozemku otevíralo prostor k nežádoucím daňovým optimalizacím, může se stát, že v roce 2016 budou zdaněny některé pozemky, které díky nastavené praxi doposud zdaňovány nebyly. Generální finanční ředitelství vydá dodatek k „Informaci k uplatňování DPH u nemovitých věcí“.
Rozšířil se režim reverse charge v § 92d. Změna spočívá v tom, že od roku 2016 bude DPH z prodeje nemovitosti platit kupující, pokud se rozhodne pro uplatnění daně při dodání nemovité věci nebo pozemku osvobozeného po pětileté lhůtě dle § 56 (1). Nově je plátce povinen použít režim přenesené daňové povinnosti.

Nemocenské pojištění
Redukční hranice pro úpravu denního vyměřovacího základu, který slouží pro výpočet výše dávek nemocenského pojištění, jsou pro rok 2016 následující:
• první redukční hranice činí 901 Kč (888 Kč v roce 2015),
• druhá redukční hranice činí 1 351 Kč (1 331 Kč v roce 2015),
• třetí redukční hranice činí 2 701 Kč (2 662 Kč v roce 2015).
Částka rozhodného příjmu potřebná pro účast na nemocenském pojištění činí 2 500 Kč i v roce 2016.

Pojistné na sociální zabezpečení
Od 1. ledna 2016 bude ukončeno placení pojistného na důchodové spoření a s tím souvisí i úprava sazeb pojistného, které se stanoví již bez zřetele k důchodovému spoření, tj. nikoliv diferencovaně v závislosti na tom, zda poplatník pojistného byl či nebyl účasten důchodového spoření.

Sazby pojistného na sociální zabezpečení od 1. ledna 2016 činí:
• u zaměstnavatele 25 % z vyměřovacího základu, z toho 2,3 % na nemocenské pojištění, 21,5 % na důchodové pojištění a 1,2 % na státní politiku zaměstnanosti,
• u zaměstnance 6,5 % z vyměřovacího základu,
• u osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ)
- 29,2 % z vyměřovacího základu, z toho 28 % na důchodové pojištění a 1,2 % na státní politiku zaměstnanosti, jde-li o osobu samostatně výdělečně činnou účastnou důchodového pojištění,
- 2,3 % z vyměřovacího základu, jde-li o osobu samostatně výdělečně činnou účastnou nemocenského pojištění,
- u osoby dobrovolně účastné na důchodovém pojištění 28 % z vyměřovacího základu.  

Zálohy pro OSVČ
Částka průměrné mzdy pro účely pojistného je 27 006 Kč (26 611 Kč v roce 2015), maximální vyměřovací základ pro placení pojistného je tedy 1 296 288 Kč (1 277 328 Kč v roce 2015). Rozhodná částka (daňový základ) zakládající účast na důchodovém pojištění OSVČ, která vykonává vedlejší činnost v roce 2015, je 64 813 Kč (63 865 Kč v roce 2015).
Nové výše záloh jsou:
• minimální měsíční základ pro placení záloh na pojistné pro OSVČ vykonávající hlavní činnost za kalendářní měsíc, ve kterém byl (měl být) podán Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2015, je 6 752 Kč – z toho minimální záloha na pojistné činí 1 972 Kč (1 943 Kč v roce 2015, nebyla-li OSVČ účastna důchodového spoření; 1 744 Kč, byla-li OSVČ v roce 2015 účastna důchodového spoření),
• minimální měsíční vyměřovací základ pro OSVČ vykonávající vedlejší výdělečnou činnost za kalendářní měsíc, ve kterém byl (měl být) podán Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2015, je 2 701 Kč – z toho minimální záloha na pojistné činí 789 Kč (778 Kč v roce 2015, nebyla-li OSVČ účastna důchodového spoření; 698 Kč, byla-li OSVČ účastna důchodového spoření).

Zvýšení minimální mzdy
Od ledna 2016 vzroste minimální mzda o 700 korun (z 9 200 Kč v roce 2015) na 9 900 Kč, minimální hodinová mzda se zvýší z 55 Kč (v roce 2015) na 58,70 Kč. Sazba minimální mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin vzroste u zaměstnance, který pobírá invalidní důchod z 48,10 Kč za hodinu (v roce 2015) na 55,10 Kč za hodinu, tedy na 9 300 Kč za měsíc. V návaznosti na to se valorizují i nejnižší úrovně zaručené mzdy pro zaměstnance, jejichž mzdy nejsou sjednány v kolektivních smlouvách, a pro zaměstnance ve veřejných službách a správě.

Zvýšení limitu slevy na dani za umístnění dítěte v mateřské školce či obdobném zařízení
Se zvýšením minimální mzdy na 9 900 Kč se zvyšuje i maximální sleva na dani za umístnění vyživovaného dítěte v zařízení péče o děti předškolního věku. Zároveň se zpřísňuje definice předškolního zařízení. Zvyšuje se i částka pro osvobození důchodu nebo penzí do výše 356 400 Kč, tedy do 29 700 Kč měsíčně.

Změna podmínek pro uplatnění slevy za umístění dítěte do předškolního zařízení
Dochází k úpravě podmínek pro poskytování slevy na dani za umístění dítěte předškolního věku v zákonem vyjmenovaných zařízeních, kterými jsou:
1. mateřská škola podle školského zákona nebo obdobné zařízení v zahraničí,
2. zařízení služby péče o dítě v dětské skupině a
3. zařízení péče o dítě předškolního věku provozovaná na základě živnostenského oprávnění, pokud charakter takto poskytované péče je srovnatelný s péčí poskytovanou
    1. zařízením služby péče o dítě v dětské skupině, nebo
    2. mateřskou školou podle školského zákona.
Do konce roku 2015 zákon definici zařízení neobsahoval a slevu na dani za rok 2015 tedy lze uplatnit na jakékoliv zařízení pečující o děti předškolního věku, které svým charakterem poskytuje péči obdobnou mateřským školám (včetně mateřské školy samotné).

Daňové zvýhodnění na děti
Je navrhováno zvýšení částek daňového zvýhodnění na druhé, třetí a každé další dítě. U druhého dítěte vzroste daňové zvýhodnění z 15 804 Kč na 17 004 Kč ročně a u třetího a dalšího dítěte vzroste částka z 17 004 Kč na 20 604 Kč ročně. Návrh zákona je nyní ve Sněmovně a bude-li schválen, v platnost by mohl vstoupit v březnu. Samotný zákon je navržen tak, aby sleva byla v ročním zúčtování poskytnuta zpětně i za měsíce, ve kterých zákon ještě nebude v roce 2016 platit.

Zvýšení limitu příjmů pro daňový bonus
V souvislosti se zvýšením minimální mzdy dojde ke zvýšení dolní hranice příjmu (ve výši šestinásobku roční minimální mzdy) pro vznik nároku na daňový bonus. Částka vzroste z 55 200 Kč (tj. 6 x 9 200 Kč) na 59 400 Kč (tj. 6 x 9 900 Kč). Adekvátně bude zvýšen limit pro vznik nároku na měsíční daňový bonus (polovina minimální mzdy, nově tedy 4 950 Kč). 

Zvýšení částky osvobozených důchodů
Vzhledem ke zvýšení minimální mzdy dochází také k automatické valorizaci úhrnné částky osvobozených důchodů nebo penzí na 356 400 Kč (tj. 36 x 9 900 Kč).

Ukončení důchodového spoření
V roce 2016 bude probíhat proces ukončování důchodového spoření. Prostředky naspořené v tzv. II. pilíři budou jeho účastníkům ke konci roku postupně vyplaceny podle jejich volby. Proces ukončení se bude týkat cca 85 000 účastníků důchodového spoření. V průběhu prosince 2015 by měl Senát projednat následující harmonogram:
Leden 2016 – účinnost zákona, ukončení odvodu pojistného na důchodové spoření, nicméně platby za rok 2015 mohou probíhat až do konce června 2016 (u OSVČ).
Březen 2016 – do konce března účastníci obdrží dopis od penzijních společností s informacemi o ukončení důchodového spoření, možnostech vypořádání naspořených prostředků a výzvou k vyjádření, aby sdělili zvolený způsob vyplacení a údaje pro platbu.
Červenec 2016 – zrušení důchodových fondů ze zákona, likvidace důchodových fondů.
Září 2016 – konec září je termín pro vyjádření účastníků o vybraném způsobu vypořádání a údajů potřebných pro platbu.
Říjen 2016 – od 15. října lze zahájit výplatu prostředků účastníkům.
Prosinec 2016 – konec prosince je poslední termín pro vypořádání prostředků; případný zbytek prostředků (tj. případy, kdy se účastník neozval včas s informacemi potřebnými pro výplatu) bude převeden k finanční správě a na osobní daňový účet účastníka.
Červen 2017 – do konce června 2017 je možnost požádat okresní správu sociálního zabezpečení o vyčíslení doplatku pojistného na důchodové pojištění.
Prosinec 2017 – nejpozději do konce tohoto měsíce je možné zaplatit doplatek pojistného na důchodové pojištění.  

Možnosti vypořádání naspořených prostředků:
• Účastník si může ponechat všechny vyplacené prostředky, tj. převedení na osobní účet nebo dodání poštovní poukázkou.
• Účastník si může převést naspořené prostředky do tzv. III. pilíře (penzijního připojištění nebo doplňkového penzijního spoření).
• Účastník si za dobu účasti ve II. pilíři může doplatit pojistné na důchodové pojištění, aby mu nebyl za dobu účasti krácen důchod z I. pilíře.
• Pokud nesdělí, jak hodlá naložit s prostředky při likvidaci důchodových fondů, budou převedeny na účet u finanční správy a účastník se bude moci o ně přihlásit (nebude-li mít nedoplatky na jiných daních).

Změny ve III. penzijním pilíři Doprovodný zákon, který by měl v prosinci 2015 projednat Senát, obsahuje dílčí změny v doplňkovém penzijním spoření, které přináší mimo jiné řadu motivačních prvků jak pro zaměstnavatele, tak účastníka:
• Stanovení fixního věku pro nárok na penzi a jednorázové vyrovnání na 60 let věku.
• Umožnění částečného výběru prostředků při dlouhodobém spoření při dosažení věku 18 let bez zániku smlouvy. Poměrná část státního příspěvku se bude vracet.
• Úprava podmínek pro distribuci-prodloužení doby registrace a možnost vyšších provizí.
• Zvýšení maximální hranice pro úplatu penzijní společnosti v transformovaném fondu.
• Oprávnění zákonného zástupce uzavírat smlouvu za nezletilého bez souhlasu soudu.
• Osvobození od daně z příjmů penze vyplácené nejméně po dobu 10 let.
• Zrušení minimálního věku pro účast.
• Zvýšení limitu pro investování do fondů kolektivního investování.
• Úpravy týkající se kapitálového požadavku.
• Změna stanovení povinnosti ČNB odejmout povolení z důvodu neplnění stávajících zákonných požadavků na možnost uvážení dohledového orgánu při posouzení individuální situace účastnického fondu.
• Upravení ustanovení ohledně práva penzijní společnosti na úhradu prokazatelně vynaložených nákladů při provádění exekucí.
 

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Dejte nám prosím vědět, která data nám a našim partnerům dovolíte zpracovat.


Technická data

Trvale zapnuto

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.

Analytické a statistické údaje

Analytické a statistické údaje nám pomáhají pochopit, jaké funkce jsou vaše oblíbené, co nám na webu nefunguje, jaké zařízení pro prohlížení stránek používáte a mnoho dalších.

Marketingové údaje

Marketingová data nám prozradí, na které reklamy jste klikli nebo jak jsou naše kampaně na sociálních sítích úspěšné.