07.04.2020

Aktualizace informací souvisejících s nákazou COVID-19 a podnikáním – program Antivirus

Myš

Obecné informace k programu Antivirus

Program Antivirus je určen všem zaměstnavatelům, jejichž mzdové prostředky nejsou kryty veřejnými rozpočty. Období uznatelnosti nákladů je od 12. března 2020 až do 30. dubna 2020, přičemž MPSV počítá s případným prodloužením i na květen, a to v závislosti na vývoji situace ohledně nákazy COVID-19. Příjem žádostí je zahájen 6. dubna 2020. Příspěvek je určen ke krytí mzdových nákladů zaměstnavatele spočívajících ve vyplacené náhradě mzdy, včetně odvodů, a to pouze za zaměstnance v pracovním poměru. Příspěvek se poskytuje výhradně na zaměstnance, kteří jsou v době, kdy zaměstnavatel podává vyúčtování, stále jeho zaměstnanci a nebyla jim ke dni podání tohoto vyúčtování dána výpověď, ani nejsou ve výpovědní době. 
 
Příspěvek tedy nenáleží:
- na úhradu náhrad platů (tzn. nespadá sem veřejná správa)
- na úhradu nákladů vzniklých na základě dohod o provedení práce či o pracovní činnosti
- v případě, že zaměstnavatel dal zaměstnanci výpověď či v době podání vyúčtování byl pracovní poměr ukončen, s výjimkou výpovědi dané zaměstnavatelem z důvodů dle § 52 písm. g) a h) zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZP“)
- za zaměstnance, na kterého zaměstnavatel obdržel jiný příspěvek od ÚP ČR
- v případě, že náhrada mzdy je kryta jinými veřejnými rozpočty
- žadateli, který je v likvidaci nebo konkurzním řízení 
 

Režim A: Nucené omezení provozu a karanténa

Tento režim se vztahuje na případy uzavření či omezení provozu v důsledku krizových opatření nebo mimořádných opatření vydaných vládou, Ministerstva zdravotnictví (dále „MZ“) nebo krajské hygienické stanice, a na případy, kdy zaměstnanec nemohl vykonávat práci z důvodu nařízení karantény dle příslušných právních předpisů.

a) Nařízení karantény zaměstnancům – zaměstnanec nepracuje z důvodu, že mu byla nařízena karanténa. Jedná se o důležitou osobní překážku v práci. Patří sem rovněž následující:
            a. Izolace
            b. eNeschopenka v případě, že v poli „profese“ je vyznačeno slovo „karanténa“
            c. nařízení karantény příslušným orgánem v zahraničí
 
Příklad: Ve skladu společnosti, jenž podniká v oblasti rozvozu balíků, byl zjištěn u jednoho zaměstnance pozitivní test na COVID-19, což mělo za následek nařízení karantény všem zaměstnancům, kteří se v daném skladu vyskytovali s nakaženým zaměstnancem.
 
b) Nemožnost přidělovat práci zaměstnancům v souvislosti s vydáním krizových usnesení vlády ČR a mimořádných opatření orgánů ochrany veřejného zdraví – zaměstnavateli, je na základě usnesení vlády nařízeno uzavření či omezení provozu. V takovémto případě je zaměstnavatel povinen zaměstnancům vyplácet podle § 208 ZP náhradu mzdy ve výši 100 % průměrného výdělku zaměstnance.
 
Příklad: Obuvnická společnost vlastnící několik poboček v krajských městech byla nucena uzavřít své provozovny, a to z důvodu nařízení vlády v souvislosti s nákazou COVID-19. Zaměstnanci této obuvnické společnosti ze dne na den přestali svou práci vykonávat, nicméně jelikož patří do této skupiny, tak jim náleží náhrada mzdy ve výši 100 % průměrného výdělku, přičemž zaměstnavatel obdrží od státu příspěvek ve výši 80 %.
 
Výše příspěvku v režimu A činí 80 % náhrady mzdy, včetně odvodů, kterou zaměstnavatel zaměstnanci vyplatil za dobu trvání překážek v práci. Zaměstnavatel tedy ve vyúčtování uvede výši vyplacené náhrady mzdy a tu část zákonných odvodů, která odpovídá výši vyplacené náhrady. Příspěvek ÚP ČR pak činí 80 % součtu těchto částek. Maximální měsíční výše příspěvku na jednoho zaměstnance činí 39 000,- Kč.
 

Režim B: Související hospodářské potíže

Tento režim se vztahuje na případy překážek v práci na straně zaměstnavatele vzniklých v důsledku souvisejících hospodářských potíží vyvolaných nákazou COVID-19. Z pohledu Zákoníku práce se jedná o případy, kdy zaměstnavatel nemůže zaměstnancům přidělovat práci.
 
a) jelikož v zaměstnání absentuje významná nebo klíčová část jeho zaměstnanců (například z důvodu karantény, nemoci, péči o dítě či i situace, kdy se nemůže dostat do zaměstnání, včetně cizinců).
              a. Zaměstnavatel je povinen zaměstnanci vyplácet náhradu mzdy ve výši 100 % průměrného výdělku.
 
b) je nucen omezit provoz, jelikož chybí vstupní dodávky (například suroviny, polotovary, služby) anebo se významně omezila poptávka po jím produkovaných výrobcích či poskytovaných službách.
              a. V případě, kdy chybí vstupy, se jedná o tzv. prostoj, tj o překážku v práci na straně zaměstnavatele, je zaměstnavatel povinen              zaměstnanci vyplácet náhradu mzdy ve výši 80 % jeho průměrného výdělku.
              b. V případě omezení odbytu (poptávky) se jedná o tzv. částečnou nezaměstnanost, v případě, kdy se zaměstnavatel dohodne s odborovou organizací může být touto dohodou náhrada mzdy snížena až na 60 % průměrného výdělku. Nepůsobí-li u zaměstnavatele odborová organizace, lze tuto dohodu nahradit vnitřním předpisem. V opačném případě náleží zaměstnancům náhrada mzdy ve výši 100 % průměrného výdělku.
 
Příklad: Společnost zabývající se výrobou pneumatik byla nucena omezit provoz, a to z důvodu chybějícího kaučuku, který je stěžejní surovinou pro výrobu pneumatik. Navíc tato surovina je dovážena z asijských zemí, tedy z oblasti zasažené koronavirem. Zaměstnavatel je povinen svým zaměstnancům proplatit 80 % mzdy, přičemž od státu dostane příspěvek ve výši 60 %. 
 
še příspěvku v režimu B činí 60 % náhrady mzdy, včetně odvodů, kterou zaměstnavatel zaměstnanci vyplatil za dobu trvání překážek v práci. Zaměstnavatel tedy ve vyúčtování uvede výši vyplacené náhrady mzdy a tu část zákonných odvodů, která odpovídá výši vyplacené náhrady. Příspěvek ÚP ČR pak činí 60 % součtu těchto částek. Maximální měsíční výše příspěvku na jednoho zaměstnance činí 29 000,- Kč.
 

Administrace žádostí 

Veškeré úkony budou prováděny dálkovým způsobem prostřednictvím webové aplikace, datových schránek, popřípadě e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem. Jiný způsob podání žádosti nebude umožněn. Zaměstnavatel postupuje v souladu se zákoníkem práce, tj. primárně se rozhodne o důvodech vzniku překážky v práci na základě příslušných ustanovení ZP. Zajištění souladu postupu zaměstnavatele se ZP je plně v odpovědnosti zaměstnavatele. Vzhledem k tomu, že veškerá administrace probíhá výhradně elektronicky, musí mít zaměstnavatel zřízeny datové schránky nebo disponovat uznávaným elektronickým podpisem.
 
1. Krok – podání žádosti
Na prvním místě je nutné podat žádost o poskytnutí příspěvku prostřednictvím webové aplikace zřízené speciálně za tímto účelem. Odkaz: https://antivirus.mpsv.cz/. Žádost zaměstnavatel směřuje na pracoviště ÚP ČR místně příslušné dle svého sídla. Součástí žádostí musí být doklad o zřízení účtu žadatele, na který bude ÚP ČR zasílat finanční prostředky. V případě, že je zaměstnavatel zastupován, musí zaměstnavatel doložit doklad o zastupování. Žadatel nese plnou odpovědnost za kompletní, pravdivé a správné vyplnění údajů. Chybně vyplněné žádosti budou vráceny k doplnění/opravě a budou stornovány. Žadatel nese odpovědnost za správnost postupu podle Zákoníku práce.
 
2. Krok – Uzavření dohody
Dohoda se generuje automaticky po vyplnění žádosti a je současně se žádostí aplikací předána ÚP ČR. Takto odeslaná dohoda se považuje za podepsanou ze strany žadatele. Tímto se nezakládá ÚP ČR povinnost dohodu rovněž podepsat. Pokud by ÚP ČR zjistil po doručení chybu, žadateli zašle informaci o stornu žádosti a specifikaci chyby. Žadatel provede korekci a znovu zašle žádost s nově generovanou dohodou, přičemž bude umožněno takovýto postup provést i opakovaně. Dohoda se má za uzavřenou, pokud bude podepsaná ÚP ČR a zaslána žadateli zpět datovou schránkou nebo e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem.
 
3. Krok – vyúčtování mezd
Zaměstnavatel provede uzávěrku mezd a evidence docházky za příslušný kalendářní měsíc, v řádném termínu vyplatí zaměstnancům náhrady mezd a odvede povinné odvody. Poté předloží ÚP ČR (prostřednictvím webové aplikace) vyúčtování vyplacených náhrad mezd včetně povinných odvodů, které bude obsahovat seznam zaměstnanců a jejich rodných čísel nebo evidenčních čísel pojištěnců (pokud není rodné číslo), na které požaduje příspěvek. Odkaz: https://antivirus.mpsv.cz/. Na každý režim Programu Antivirus žadatel vyplňuje samostatný formulář pro příslušný režim včetně čestného prohlášení o vyplacených mzdových prostředcích, včetně odvodů a o vzniku překážek v práci v souladu se ZP.
 
4. Krok – poskytnutí příspěvku
Po obdržení vyúčtování zašle ÚP ČR elektronicky dotaz ČSSZ, zda zaměstnanci, na které zaměstnavatel nárokuje příspěvek, jsou skutečně zaměstnanci tohoto zaměstnavatele. Příspěvek bude poskytnut pouze na zaměstnance, u kterých bude kontrolou ověřeno, že jsou zaměstnanci v pracovním poměru u žadatele, přičemž, příspěvek vyplatí ÚP ČR na účet zaměstnavatele. V případě zjištěných nesrovnalostí mezi údaji ve vyúčtování a údaji vedenými ČSSZ vyzve ÚP ČR žadatele k podání vysvětlení, případně doložení dokladů (např. pracovní smlouva, evidence docházky, mzdový list apod.). Bude-li žadatelem prokázána oprávněnost požadavku, ÚP ČR v takovém případě příspěvek doplatí.
 
V průběhu realizace Programu Antivirus i po jeho skončení bude kladen důraz na kontrolní činnost. Dodržení pracovněprávních předpisů a podmínek pro vyplacení příspěvku bude podléhat plošným kontrolám ze strany příslušných úřadů. Poskytnutí příspěvku je rovněž vázáno povinností zaměstnavatele vyplatit zaměstnancům příslušné náhrady mzdy i odvedení zákonných odvodů. Úmyslné zneužití příspěvku může být klasifikováno jako trestný čin a bude řešeno příslušnými orgány činnými v trestním řízení.
 
Důležité odkazy:

https://antivirus.mpsv.cz/

https://www.mpsv.cz/documents/20142/1443715/Manual_Program_Antivirus.pdf/eacabb67-657a-42d3-2279-82ae3280b1fa

Tyto informace jsou aktuální k 6. 4. 2020.
 

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Dejte nám prosím vědět, která data nám a našim partnerům dovolíte zpracovat.


Technická data

Trvale zapnuto

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.

Analytické a statistické údaje

Analytické a statistické údaje nám pomáhají pochopit, jaké funkce jsou vaše oblíbené, co nám na webu nefunguje, jaké zařízení pro prohlížení stránek používáte a mnoho dalších.

Marketingové údaje

Marketingová data nám prozradí, na které reklamy jste klikli nebo jak jsou naše kampaně na sociálních sítích úspěšné.